Visie en waarden

ACV-Transcom stelt zich tot doel:
  • te strijden voor de sociale vooruitgang en aldus zowel het moreel als het materieel welzijn van haar leden te behouden en te bevorderen
  •  de individuele en collectieve beroepsbelangen van haar leden te bestuderen en te verdedigen.

ACV-Transcom zal zich inspireren op de fundamentele waarden van het Christendom, op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens zoals deze vastgesteld werd door de Verenigde Naties. De Christelijke Sociale Leer, geconcretiseerd in de waarden van het Algemeen Christelijk Vakverbond, is de grondslag van haar werking.
ACV-Transcom verbindt zich ertoe om op alle mogelijke niveaus en plaatsen, te strijden voor een meer rechtvaardige samenleving die de vrijheid en de menselijke waardigheid eerbiedigt. Ze doet dit in een open geest, in verdraagzaamheid, solidariteit, sociale rechtvaardigheid en verbindt er zich duidelijk toe de deelname van de minderheden te respecteren en te garanderen.
Om dit doel te bereiken, oefent zij haar activiteit uit gesteund op de democratische inbreng van haar leden.
De Centrale is aangesloten bij het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) en werkt mee aan de uitvoering van de ACV-congresresoluties. Zij maakt tevens deel uit van de Federatie van Christelijke Syndicaten van Openbare Diensten.
Zij kan samenwerken met andere democratische verenigingen, zonder evenwel aan haar eigen wezen en doel afbreuk te doen en met eerbiediging van de opties die de Centralein haar bevoegde statutaire instantiesgenomen heeft.
Zij kan tevens aansluiten bij internationale vakorganisaties om haar doelstellingen te verwezenlijken. Op dezelfde wijze kan zij samenwerken met verenigingen uit andere landen.
De Centrale is een autonome vakbond en staat los van elke politieke partij.
Zij stelt zich onafhankelijk op.