Memorandum 2019

De transportsector staat voor heel wat uitdagingen: automatisering, uberisering, en dichtslibbend verkeer met negatieve gevolgen voor de economie, het milieu en gezondheid. Maar ook met een enorme impact voor de werknemers in deze sectoren, de werkgelegenheid en - omstandigheden. In ons memorandum voor de volgende federale en regionale regeringen doen we een aantal voorstellen om de toekomst van de transportsectoren en overheidsbedrijven te verzekeren, in het belang van de werknemers en de samenleving. 
Onze eerste bekommernis is een globale mobiliteitsvisie, die een vlot, veilig en duurzaam mobiliteitssysteem garandeert. Met onze expertise in het vervoer per spoor, via zee en binnenvaart, over de weg en in de lucht willen wij een partner zijn van de overheid om deze visie vorm te geven. 
Ten tweede vragen wij voor onze werknemers twee belangrijke zaken, nl. dat onze overheden het kader scheppen waardoor zij in waardige werkomstandigheden hun werk kunnen doen en een adequate aanpak van de sociale dumping die wij in al onze sectoren tegenkomen, bij het wegvervoer, in de binnenvaart, de zeevaart, en de luchtvaartsectoren. Om deze strijd te winnen, moeten absoluut de controlediensten worden versterkt, op nationaal en Europees niveau. Dit werd door de huidige overheid beloofd, maar de volgende regering zal deze belofte moeten waarmaken. Ook in de sector van de diamantnijverheid zijn de uitdagingen groot. Om te vermijden dat deze jobs naar lageloonlanden verhuizen, is een visie nodig om deze sector te heropwaarderen. 
Onze overheidsbedrijven, de Belgische Spoorwegen, de nationale luchthaven, Skeyes, het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, bpost, Proximus, en de openbare omroep staan zwaar onder druk door besparingen in personeel en middelen. Ook het statuut – en daarmee de arbeidsvoorwaarden - van het personeel, en het sociaal overleg heeft het de voorbije jaren hard te verduren gekregen. 
In dit memorandum wil ACV-Transcom een duidelijke oproep doen aan de volgende Vlaamse en federale overheden om het anders te doen. We willen dat onze overheden het grote maatschappelijke en economische belang van deze overheidsbedrijven erkennen en waarderen, en ook de inzet van de tienduizenden mensen die elke dag het beste van zichzelf geven om de burger goede en kwaliteitsvolle diensten te leveren.
De spoorwegen zullen in de toekomst een essentiële rol spelen in de transitie naar duurzaam vervoer, zowel voor mensen als voor goederen. We vragen dan ook dat onze Belgische overheid de nodige investeringen doet om het bedrijf klaar te maken voor deze immense opdracht. bpost en Proximus dreigen in de etalage te worden gezet. Toch vragen we hier opnieuw zeer duidelijk om beide in overheidshanden te houden, vanwege de basisdiensten waar elke burger recht op heeft, de opwaartse druk die ze bij hun private concurrenten leggen, en vanwege de rendementen voor onze overheid. 
Tenslotte vragen wij de verschillende overheden om in al onze sectoren het sociaal overleg en het rijke maatschappelijk middenveld in het algemeen, welke deel uitmaakt van onze Belgische en Vlaamse identiteit, te respecteren. Hieronder kunt u onze blik op de toekomst en de hiertoe benodigde beleidsaanbevelingen terugvinden.