Internationaal

ACV-Transcom sluit haar ogen niet voor Europees en mondiaal vakbondswerk. Integendeel. We zijn sterk betrokken bij internationale vakbondsinitiatieven, zowel binnen Europa als mondiaal. 
Samenwerking binnen Europa 
In Europa bestaan verschillende sectorfederaties. Die houden zich bezig met Europese materies zoals de Europese ondernemingsraden, Europese sociale dialoog,... ACV-Transcom is actief lid van een aantal van deze Europese sectorvakbonden: 
Daarnaast nemen we actief deel en ondersteunen we de uitbouw van Europese ondernemingsraden. 

Binnen Europa zijn ook twee belangrijke interprofessionele koepels actief die invloed proberen uit te oefenen op het Europees beleid: 
Het EVV bestaat uit 89 nationale confederaties uit 39 Europese landen en 10 sectorale beroepsfederaties. Het EVV fungeert vooral als coördinatie-vakbond: 
  • voert interprofessioneel overleg met de werkgeversfederatie op Europees vlak (UNICE) 
  • sociale partner in het Europees sociaal overleg 
  • volgt de Europese wetgevingen op 
  • heeft ook een doelgroepwerking: EUROCADRES (jongeren, vrouwen) 

ETUI is opgezet door het EVV maar werkt op een autonome manier rond onderzoek, vorming en veiligheid en gezondheid: 
  • doet onderzoek naar Europees tewerkstellings- en sociaal beleid en structurele ontwikkelingen op de economie en arbeidsmarkt. 
  • organiseert trainingsprogramma's voor het EVV, Europese sectorfederaties, nationale confederaties en Europese ondernemingsraden, geeft advies inzake vorming en stelt trainingsmateriaal ter beschikking. 
  • werkt rond thema’s als asbest, chemische producten, musculoskeletale aandoeningen (in de transportsector), stress, technische standaarden en duurzame ontwikkeling. 

Mondiale samenwerking 
ACV-Transcom is ook aangesloten bij diverse mondiale vakbondsfederaties. Deze zorgen ervoor dat algemene arbeidsrechten worden nageleefd, voeren onderhandelingen met multinationals over gedragscodes en lobbyen bij internationale instanties zoals de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO): 
Op wereldvlak bestaat er één mondiale vakbondsconfederatie, de Confederation Syndicale Internationale (CSI) of International Trade Union Confederation (ITUC). ITUC telt 312 organisaties die tezamen 176 miljoen leden vertegenwoordigen. ITUC verdedigt werknemers- en mensenrechten, en werkt rond maatschappelijke thema’s, o.a. gelijkheid, discriminatie, internationale solidariteit. De organisatie wordt geleid door Shanan Burrow. Voormalig ACV-voorzitter Luc Cortebeeck is adjunct-voorzitter. 
Internationale projecten 
We hebben een aantal internationale projecten opgezet waarbij we vakbonden elders op de wereld steunen in de uitbouw van hun vakbond. 
We ondersteunen tenslotte ook organisaties zoals de Schone Kleren Campagne