Grondwettelijk Hof gaf negatief advies sociale verkiezingen

De Minister van Mobiliteit had voor de wet die de sociale verkiezingen bij de Belgische Spoorwegen regelt, advies gevraagd aan de Raad van State. Op 10 februari 2016 had de Raad in haar advies al bemerkingen : “ Aldus houdt de ontworpen tekst een aantasting in van de vakbondsvrijheid zoals die wordt gewaarborgd door de artikelen 23 en 27 van de Grondwet” en ook nog aan een aantal Europese Handvesten. 
Ondanks deze belangrijke bemerking, heeft de politiek deze bemerking genegeerd en heeft ze haar voorontwerp van wet over de sociale verkiezingen bij de Belgische Spoorwegen in het parlement neergelegd. We willen erop wijzen dat er over dit ontwerp geen enkele sociale dialoog werd gevoerd. 
We hopen dat dit arrest van het Grondwettelijk Hof de sociale verkiezingen bij de Belgische Spoorwegen niet in gedrang brengen”, besluit Luc Piens.