Verdoken reorganisatie bij Brussels Airport

Brussels airport2
Aanstaande vrijdag, 10 maart, organiseert de directie van Brussels Airport een “infosessie” over de nieuwe bedrijfsstructuur. In tegenstelling tot heel hun mediacircus rond het plan 2040 en de “open dialoog” die ze bij hun strategische visie tentoonspreidden, heerst in het bedrijf en bij de omgang met hun personeel een gesloten monoloog. Het is echter geen nieuwe bedrijfsstructuur, maar een platte reorganisatie onder leiding van een legertje consultancy die de reorganisatie door de strot moete duwen van de medewerkers van Brussels Airport. Medewerkers die het afgelopen jaar alles hebben gegeven voor hun luchthaven. Dit is hun dank! 
Geen open dialoog bij Brussels Airport 
Eind vorig jaar lanceerde Brussels Airport met veel poeha hun strategische visie. De hoeksteen van heel het project van de open dialoog waarbinnen Brussels Airport de strategische visie kaderde en kadert. Intern is er echter veel minder sprake van die openheid en wil tot overleg. Er komt immers één infosessie. Personeelsleden die niet aanwezig kunnen zijn omdat ze in ploeg- of continustelsels werken is de boodschap van de directie: jammer… Nochtans zou zo een reorganisatie en nieuwe structuur toch ook aan alle personeelsleden mogen toegelicht worden, gelet de consequenties. Spijtig genoeg is de media aandacht, het geld dat Brussels Airport hiertegen wil gooien voor imagobuilding en het belang dat ze eraan hechten niet zo groot. 
Toen de bonden in december 2016 op een bijzondere ondernemingsraad uitleg kregen over de nieuwe structuur, leek het voornamelijk te gaan over een ‘doorheen schudden’ van het organigram. Geen sprake van jobverlies, geen sprake van functiewijzigingen of jobinhoud. Niets blijkt minder waar te zijn. Het gaat hier wel degelijk over een uit de kluiten gewassen reorganisatie. ACV-Transcom stelde kritische vragen op de ondernemingsraad van februari , welke door de directie en Feist afgeblokt werden. Nochtans is de ondernemingsraad het sociaal overlegorgaan waar dit wettelijk gezien dient besproken! 
Hallucinant 
Sedert de directie weigerde op de vragen van het ACV antwoorden te geven, beginnen de puzzelstukjes in elkaar te vallen. Als ACV stellen we een aantal dingen vast: 
  • Er werden plannen uitgewerkt door externen die ad interim belangrijke functies in de organisatie bekleden. Zeker in wat voor de directie beschouwd wordt als “moeilijke” departementen. Een teken aan de wand… 
  • Deze externen hebben enkel oog voor cijfers en feiten, zonder echter volledig de kennis en knowhow van het beheer van een luchthaven mee te hebben. Dit leidt tot situaties waarbij belangrijke diensten gedecentraliseerd worden en functies gewijzigd worden zonder enige vorm van deftig sociaal overleg. Sommige personeelsleden weten zelfs niet wat ze nog moeten en/of kunnen doen in hun “nieuwe” rol. 
  • Stand and Gate Allocations of het “parkingbeheer” van de vliegtuigen behoort normaal toch tot de airside diensten en is toch een safety kritische omgeving. In december 2016 vroegen we aan het Directoraat van de Luchtvaart (DGLV) advies omdat we in de nieuwe structuur een aantal veiligheidsconflicten zien. Deze dienst wordt immers gescheiden van o.a. ICT security, de luchthaveninspectiedienst, de brandweer, … en komt onder de dienst passagierservaringen???? Wij dachten dat veiligheid de topprioriteit was van Brussels Airport… Van het DGLV kregen we enkel de reactie dat zij niet over een dossier beschikten. Nochtans is het DGLV toch de federale instantie die moet toekijken dat alle regels en de veiligheid op de luchthavens zijn gewaarborgd. Spelen ze onder één hoedje, staat Brussels Airport boven de wet of dicteren zij de wet? 
  • In het hele proces is er nooit overleg geweest met de medewerkers, wel werd er telkens een ‘goed nieuws show’ gebracht en dit geheel in de lijn met de gekende ‘open’ communicatie van Brussels Airport. 
  • De reorganisatie werd door consultants op een zodanige manier op poten gezet dat bepaalde diensten vanaf heden perfect kunnen uitbesteed worden. Iets wat ACV-Transcom reeds voorspeldde meer dan twee jaar geleden: Brussels Airport wordt een beheerder van contracten i.p.v. een luchthavenbeheerder. 
  • In diensten waar collega’s hun bezwaren uiten, wordt de opdracht gegeven aan de Head of om de betrokkenen ‘op hun plaats te zetten’ en de veranderingen te doen slikken! 
  • Dossier luchthaveninspectie en de transfer naar de federale politie wordt vakkundig afgeblokt. Toekomstperspectieven voor de medewerkers die betrokken zijn worden niet naar voor geschoven. Reeds op 1 september 2015 deed ACV-Transcom concrete voorstellen naar oplossingen. 
  • … 
Respectloos 
Eén ding is zeker, zoals het nu loopt kan het niet verder. Er is een totaal gebrek aan • transparantie • écht overleg • openheid • respect naar de medewerkers Verder stellen we ons ernstige vragen bij de wettelijkheid en het respect naar regelgeving m.b.t. de veiligheid en veiligheidsmaatregelen. We wachten nu de “goed nieuws show” van aanstaande vrijdag af om ons te beraden over mogelijke verdere stappen. ACV-Transcom en haar afgevaardigden zullen het zeker niet nalaten kritisch te blijven en de belangen en rechten van de personeelsleden ten volle te blijven verdedigen!