Nieuw sectoraal akkoord voor de Vlaamse overheid

Na een jaar onderhandelen keurde de Vlaamse regering in de ministerraad van 24 mei 2019 het sectoraal akkoord voor de Vlaamse overheid goed. Ondanks het feit dat de Vlaamse regering vooraf meedeelde dat er geen budgetten waren voor een kwantitatief akkoord (los van de 22 miljoen euro voor de 2° pensioenpijler contractuelen die hun pensioenrechten opbouwen vanaf 1 januari 2019) is ACV-Transcom er samen met ACV Openbare diensten toch in geslaagd om maatregelen in dit akkoord te verankeren die leiden tot een koopkrachtverhoging voor de 28.000 Vlaamse ambtenaren. Hiervoor werd een budget van 6 miljoen euro uitgetrokken. 
Een kort overzicht van de maatregelen uit dit sectoraal akkoord 2017-2019:
1) Verhoging eindejaarstoelage tot maximaal 5,2%
t.e.m. 2018: % van het brutosalaris van de maand novembervanaf 2019: % van het brutosalaris van de maand november
rang A2 en hoger en de salarisschalen A291, A292, A168, A169, A118, A119, A129, A128 en A14859,51%64,71%
rang A1, B3, B2, C3 en C266,27%71,47%
rang B1, C1, D3 en D273,68%77,68%
rang D180,12%84,12%

2) Verhoging zaterdagtoelage 
De zaterdagtoelage wordt opgetrokken tot 25% van het uurloon voor personeelsleden die op zaterdag werken. 
3) Tijdelijke toekenning opleidings- en loopbaancheques 
Er wordt een éénmalig budget voorzien waar personeelsleden van niveau D en C1 gebruik kunnen maken van een extra tegemoetkoming bij de aanvraag van opleidings- en loopbaancheques. De modaliteiten hiervoor worden verder in overleg bepaald. 
4) Proefproject K-IBO 
Er wordt een proefproject opgezet waarbij K-IBO mogelijk wordt aan de Vlaamse overheid. Dit zijn opleidingscontracten die kwetsbare groepen moeten leiden naar duurzame tewerkstelling. 
Na ondertekening van de ontwerpteksten door de uittredende Vlaamse regering en de sociale partners wordt dit akkoord voorgelegd voor advies aan de Raad van State. We verwachten dit advies in september 2019 zodat dit akkoord vanaf 1 oktober 2019 in voege kan treden.