Luchthavenuitbating moet sterke sector worden

Sinds kort bestaat er een nieuwe paritair subcomité van de luchthavenuitbating, het paritair subcomité 315.03 (PSC 315.03). We hebben een lange weg afgelegd, maar dit is nog maar het begin: binnen de sector van de luchthavenuitbating liggen nog heel wat uitdagingen op ons te wachten. 
We blijven verder werk maken om werknemers bij de luchthavenuitbaters zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. In samenspraak met onze militanten hebben we een sectorale eisenbundel ingediend bij de werkgevers om zo sectorale onderhandelingen te voeren voor de periode 2015-2016. Hieronder vind je per thema een greep uit onze sectorale eisenbundel?
Wij wachten nu de reacties af en hopen op constructieve besprekingen om deze punten al aan te pakken op sector (nationaal) niveau. We houden jullie op de hoogte van de situatie.

Koopkracht

 1. Sectorale cao koppeling lonen aan de index.
 2. Verhoging van de lonen op 01-01-2016 met 0,5 %, tenzij er tegen die datum een ondernemingsakkoord werd gesloten die de verhoging reeds toekent. 
 3. Verhoging 0,3% van de loonmassa in netto, zonder extra lasten voor de werkgever via ofwel een stijging van maaltijdcheques van 7 naar 8 euro per dag (zonder stijging van het persoonlijk aandeel van de werknemer) ofwel via bonusplannen (niet-resultaatgebonden voordelen, geregeld door cao 90)

SWT/Brugpensioen

 1. Sectorale regeling SWT tot eind 2017 op 60 jaar.
 2. Sectorale cao SWT zware beroepen en nachtarbeid voor werknemers vanaf 58 jaar met een beroepsverleden van 33 jaar die: ofwel gewerkt hebben in een zwaar beroep (wisselende ploegen, onderbroken diensten of nachtarbeid) gedurende 5 jaar in de laatste 10 jaar of 7 jaar in de laatste 15 jaar; of 20 jaar nachtarbeid tellen.
 3. Sectorale CAO SWT 'lange loopbanen'.

Luchthaveninspectie

Uitwerken gemeenschappelijk voorstel van de sociale partners om een eenduidige en paritair gedragen (toekomst)visie over te maken aan de regelgever(s) m.b.t. luchthaveninspectie en luchthavenbeveiliging. Voor het ACV staan een aantal zaken hier centraal:
 • Eenzelfde regeling voor alle Belgische luchthavens.
 • De veiligheid staat centraal, is prioritair en van openbare orde. 
 • De uitvoerders/mandaathouders dienen hun taken in alle vrijheid, transparantie en binnen een duidelijk wettelijk kader te kunnen uitvoeren.

Luchthavenbrandweer

Uitwerken gemeenschappelijk voorstel van de sociale partners om een eenduidige en paritair gedragen (toekomst)visie over te maken aan de regelgever(s) m.b.t. de luchthavenbrandweer, hun (specifieke) taken en hun plek binnen de brandweerzones. Voor het ACV staan een aantal zaken hier centraal:
 • Eenzelfde regeling voor alle Belgische luchthavens.
 • De veiligheid staat centraal, is prioritair en van openbare orde.
 • Het statuut van de luchthavenbrandweer/brandweerlui.

Vormingsfonds

Oprichting sectoraal vormingsfonds met paritair beheer ter bevordering van opleidingen en vormingen binnen de sector, rekening houdende met eventuele partnerschappen uit andere sectoren die diensten/activiteiten uitvoeren en/of leveren binnen de aeronautische ketting.

Risicogroepen

Onderhandelen sectorale cao risicogroepen. Waar voor ons in de definitie van de risicogroepen in deze sectorale collectieve arbeidsovereenkomst bijzondere aandacht moet gaan naar: 
 1. de werklozen in het algemeen en werklozen jonger dan 30 jaar in het bijzonder 
 2. de werknemers ouder dan 50 jaar
 3. de laaggeschoolde werknemer
 4. de werknemers bedreigd door een herstructurering, een collectief ontslag of een sluiting van onderneming met bijzondere aandacht voor de 40+ onder hen
 5. de ontslagen werknemers
 6. de gehandicapten
 7. de allochtonen 
Het K.B. van 19 februari 2013 tot uitvoering van het artikel 189, vierde lid, van de eerder vermelde wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen(I) (B.S.: 08-04-2013), heeft niettemin categorieën van risicogroepen bepaald ten gunste waarvan een bijzondere inspanning van 0,05% moet worden verleend. Via de sectorale cao bepalen we ten gunste van welke categorie risicogroepen de inspanning van 0,05% zal worden gerealiseerd, in de mate dat de sectoren of de individuele werkgevers kiezen uit het menu vastgelegd bij het eerder vermelde K.B. van 19 februari 2013. De inspanningen ten gunste van de risicogroepen kunnen geconcretiseerd worden door het sluiten van één of meer partnerschapsakkoorden met het op te richten vormingsfonds dat op sectorniveau of op ondernemingsvlak verantwoordelijk is voor deze projecten.

Opleidingsinspanningen

Het sluiten van een sectorale cao opleidingsinspanningen. In het interprofessioneel akkoord 2007-2008 stellen de sociale partners dat zij van oordeel zijn dat vorming een verantwoordelijkheid is van zowel de werkgever als de werknemer. In die geest en overeenkomstig artikel 30 van het Generatiepact en het koninklijk besluit van 11 oktober 2007 worden de sectoren geresponsabiliseerd om concrete pistes te ontwikkelen om ofwel de opleidingsinspanningen jaarlijks met 0,1 procentpunten te verhogen, ofwel een jaarlijkse toename van de participatiegraad aan vorming met 5 procentpunten te realiseren. De vooropgestelde bijdrage aan vormingsinspanning is 1,9%. 
Voorwaarden waaraan de cao moet voldoen om beschouwd te worden als een voldoende verhoging van de opleidingsinspanning: 
1) De cao dient aan te geven dat er een engagement wordt aangegaan met het oog op het realiseren van minstens één van de volgende doelstellingen:
 • ofwel de opleidingsinspanningen jaarlijks verhogen met minstens 0,1 procentpunten van de totale jaarlijkse loonmassa van het geheel van werkgevers die tot de sector behoren; 
 • ofwel voorzien in een jaarlijkse toename van de participatiegraad aan vorming en opleiding met minsten 5 procentpunten.
2) De cao dient de concrete maatregelen te beschrijven die daartoe zullen worden genomen. De sociale partners kunnen hiervoor kiezen uit het volgende menu:
 • aanpassing van de bijdragen voor het sectorale opleidingsfonds;
 • het toekennen van opleidingstijd per werknemer, individueel of collectief; 
 • het aanbieden van en het ingaan op een vormingsaanbod buiten de werkuren; 
 • stelsels van collectieve opleidingsplanning via de ondernemingsraad.