Kerntakendebat politie & luchthaveninspectie

Zoals jullie weten werkte ACV Transcom al lang op een constructieve wijze aan een oplossing om het jarenlange probleem m.b.t. de luchthaveninspectiediensten op te lossen via onderhandelingen. De beste oplossing was dat alles binnen een openbare dienst werd gegroepeerd. De privatisering van luchthavens en hun veiligheid die in ons land de voorbije jaren ingang vond, was immers niet altijd bevorderlijk voor de veiligheid van onze luchthavens…
Daartoe lanceerde ACV Transcom naar het kabinet Jambon en het kabinet van minister Galant een aantal pragmatische oplossingen om tegemoet te komen aan de problemen die dienen aangepakt.
Minister Jambon en de politie werden dan ook – zoals ACV Transcom vroeg – betrokken in dit dossier. Meer nog, binnen het akkoord van de kerntaken van de politie besloten binnen de federale regering van 22-12-2015, wordt duidelijk dat een aantal taken van de luchthaveninspectie worden overgeheveld naar de luchthavenpolitie en dat men schijnbaar ruimte maakt voor 40 luchthaveninspecteurs over te hevelen naar de luchthavenpolitie. Dit nieuw element - het duidelijk definiëren van de kerntaken van de politie – maakt dat er ook nieuwe openingen zijn in het oplossen van de bekommernissen van de luchthaveninspecteurs en werpt een nieuw licht op mogelijke oplossingen. ACV Transcom maakt zich dan ook op om verder te bespreken binnen welk kader, procedure en met welke voorwaarden een overheveling kan gebeuren.
Dit maakt dat een ander probleem voor de luchthaveninspecteurs: de onduidelijke hiërarchie tussen politiediensten, luchthaveninspectie en de privébewakingsdiensten wordt uitgeklaard. Toch blijven een aantal zaken onduidelijk. ACV Transcom hoopt zo snel als mogelijk meer tekst en uitleg te krijgen van de beide ministers rond de concrete aanpak. Ook Brussels Airport en de andere luchthavenbeheerders zullen moeten aangeven hoe zij de organisatie zien van de resterende bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Dit zal ontegensprekelijk op bedrijfsvlak ook moeilijke en zware onderhandelingen teweegbrengen.
Andere zaken die nog erg belangrijk zijn en de problemen die hiermee nog niet zijn uitgeklaard op dit ogenblik zijn:
  • Moederwet van de luchtvaart verder uitdiepen
Als ACV menen we dat het essentieel is dat het juridisch kader duidelijk wordt voor de resterende bevoegdheden. De “moederwet” waarop heel het veiligheid en beveiligingsbeleid in onze luchthavens is gebaseerd, de wet van 27 juni 1937 betreffende de luchtvaart zal sowieso aangepast worden door de beslissingen in het kerntakendebat en wat betreft de luchtvaartgebonden aspecten dient de regelgeving verfijnd en geactualiseerd. Als ACV Transcom hebben we hiervoor verscheidene concrete voorstellen die verder bouwen en de “Moederwet” van de luchtvaart moderniseren qua uitvoering voor wat betreft de luchtvaartgebonden aspecten. De technische werkgroep bij minister Galant zal hierover meer duidelijkheid moeten scheppen, o.a. hoe vaststellingen die gebeuren voor de luchthavengebonden materies en hoe deze worden opgevolgd/vervolgd.
  • Controlekamer: het hart van de luchthaven
Met de informatie die we nu hebben is niet duidelijk of de controlekamer onder het beheer van de politie komt of niet. Voor ACV Transcom is het duidelijk dat - indien deze niet bij de politie wordt geplaatst – dit hart van de luchthaven in de eigen structuur van de luchthavenbeheerder dient ondergebracht binnen een eigen beveiligingsdienst van de uitbater.
  • Een sterke overheid
De hiërarchie is duidelijk geregeld voor wat betreft de taken politie en luchthaven. Toch dient duidelijk bepaald welk de hiërarchie is met de privébewakingsdiensten en het DGLV. De regelgever, regulator en audit dient optimaal georganiseerd en schiet vandaag tekort inzake de luchthavenbeveiligingsaspecten en luchtvaartaspecten. Als ACV vinden we het belangrijk dat er ook voldoende ambtenaren zijn met de opleiding, training en ervaring om de nodige audits uit te voeren, controles en steekproeven te doen. We merken echter heel wat goede elementen die door de leiding van de FOD Mobiliteit en Vervoer worden gedwarsboomd. Sedert 2013 heerst er bij de leiding van de FOD Mobiliteit en Vervoer een georkestreerde malaise met het plaatsen van personen op belangrijke leidinggevende functies op basis van persoonlijke relaties i.p.v. kunde en kennis. De aanwezig medewerkers doen hun job met overgave en enthousiasme. De manier en wijze waarin ze dikwijls werken en er wordt gereageerd laat te wensen over.
Als ACV pleiten wij voor een sterk DGLV en een specifiek meldpunt voor de luchtvaart waar zaken die flagrante schendingen zijn kunnen gemeld worden, ongeacht het nu gaat over iets van de luchthaveninspectie, vliegend personeel, grondpersoneel, …
  • Nationale regeling met gewestelijke invulling
 Als ACV stellen we duidelijk een oplossing te wensen voor de luchthaveninspectie op alle luchthavens, niet enkel Brussels Airport. Door de beslissing omtrent de kerntaken van de politie te definiëren, ook op de luchthavens, denken we dat hiermee ook de regionale luchthavens zijn gevat. Welk hiervan het effect is voor wat betreft de regionale luchthavens is ons momenteel niet duidelijk.
ACV Transcom zal dit dossier dan ook op de voet blijven volgen, samen met de collega’s van ACV Openbare Diensten – politie. We zullen ook de nodige verduidelijkingen vragen aan zowel minister Jambon als minister Galant. Dankzij onze doorgedreven aanpak, onze dossierkennis en pragmatiek is een eerste stap in het oplossen van de jarenlange problemen voor de luchthaveninspectie ingezet, maar de weg is nog lang en er zijn nog tal van problemen. Nog veel onderhandelingen zullen nodig zijn om de zaken op de rails te zetten. We roepen minister Galant op om dezelfde krachtdadigheid te tonen en bij de FOD Mobiliteit en Vervoer – DGLV orde op zaken te stellen.