Geen heksenjacht op luchtverkeersleiders

Luchtverkeersleider
Recent was er weer heel wat te doen over het al dan niet correct gebruik van de banen op Brussels Airport. Daarop wenste minister Bellot een audit op de toepassing ervan bij Belgocontrol en gelastte het directoraat-generaal van de luchtvaart dit na te gaan. Een directoraat-generaal waar over het correct functioneren en de leiding trouwens ook iets te zeggen valt. Men eiste luchtverkeersleiders te verhoren in deze. ACV-Transcom verzet zich hier uitdrukkelijk tegen. Geen heksenjacht op luchtverkeersleiders die dag in, dag uit, nacht in, nacht uit zorgen voor een veilig luchtverkeer, de veiligheid van heel wat passagiers en dit in erg moeilijke omstandigheden. 
Brussels Airport is in deze uniek in de wereld. Overal ter wereld wordt banengebruik bepaald in functie van de veiligheid. Men houdt rekening met weersomstandigheden, windrichting, enz. Enkel op Brussels Airport komt de politieke factor steeds weer om het hoekje kijken. Verscheidene keren wijzigde de politiek het geweer van schouder, afhankelijk van welke politieke partij de minister levert, welke druk wordt opgevoerd in de federale of regionale regeringen en wie er op het kabinet met dit dossier bezig is. Persoonlijke en politieke belangen gaan meermaals voor op de economische en sociale… 
Deze bizarre toestand maakt ook dat het risico op incidenten en erger nodeloos wordt opgedreven. Het maakt de situatie voor luchtverkeersleiders en piloten er niet eenvoudiger op. We stippen ook aan dat deze puur politieke regeltjes zorgen voor negatief effect op de capaciteit van Brussels Airport. Toch wenst ACV-Transcom zich niet in te laten met politieke spelletjes en vliegroutes, daar zijn al politici genoeg mee bezig… De taak van Belgocontrol is te zorgen voor de veiligheid van het vliegverkeer en de ondersteunende diensten die hiertoe bijdragen. 
Geen persoonlijke verhoren 
In heel de discussie over het al dan niet correct toepassen van de bijkomende politiek afgesproken regels en beperkingen die het werk in deze veiligheidskritische omgeving bemoeilijkt, stuurde Bellot via het DGLV nu nog auditeurs die luchtverkeersleiders persoonlijk willen verhoren waarom ze op een bepaalt moment bepaalde keuzes maakten. 
ACV-Transcom staat voor meer dan 200% achter haar leden. We zijn er rotsvast van overtuigd dat ELKE luchtverkeersleider en medewerker van Belgocontrol in eer en geweten handelt in functie van de basistaak van de job: een veilig luchtverkeer verzekeren en de vliegtuigen met passagiers en bemanning op een veilige manier laten landen en vertrekken. Persoonlijke verhoren maken hier geen deel van uit. ACV-Transcom maakte hierover zelfs een akkoord over zoals in alle andere Europese landen met betrekking tot de “just culture” en de “no blaming culture” die steunpilaren zijn binnen deze sector. 
Als ofwel de leiding van Belgocontrol, ofwel het DGLV ofwel de minister deze steunpilaren in twijfel trekt, trekken zij de eerzaamheid en professionaliteit van het personeel in twijfel én trekken zij meteen ook de hele veiligheidsketting in twijfel waarop heel de werking is gefundeerd. ACV-Transcom zal hier keihard tegen reageren, van wie de bedreiging ook komt. We staan GEEN persoonlijke verhoren in deze toe! 
Belgocontrol moet weliswaar wel alle data ter beschikking stellen, de systemen en infrastructuur is daarvoor voorhanden. Al deze data moeten wel worden ontdaan van alle linken die naar personen verwijzen en moeten dus anoniem kunnen doorgegeven worden. 
Goodwill van het personeel ondanks alles 
De verkeersleiders en het personeel van Belgocontrol hadden het de laatste jaren al hard te verduren. Door de aanhoudende Europese besparingsregels pleegde men een roofbouw op het bedrijf. Hierdoor zijn volgens ACV-Transcom dan ook de komende jaren voor meer dan 90 miljoen euro aan bijkomende investeringen nodig in systemen en infrastructuur. Deze besparingen werden niet enkel mee beslist door de federale regering – in deze dus momenteel Bellot – maar ook door het directoraat-generaal van de luchtvaart. 
Enkel toen ACV-Transcom een vuist maakte in juni 2014 plooide de toenmalige staatssecretaris en de federale regering. Ook nu is het nog steeds niet duidelijk of minister Bellot wijzigingen aan het Europese performantieplan aanbracht. Wanneer daar wijzigingen aan komen of aan gebeurde zonder overleg met ACV-Transcom zullen we ook hiertegen opnieuw hard reageren! 
Tot op vandaag is de minister niet in staat ons formeel te vertellen of het performantieplan nu werd aanvaard op het Europees niveau of niet. Trouwens, de effecten van het vorige performantieplan liet zich al duidelijk voelen. Belgocontrol betaalt deze besparingen nu dubbel terug en dient versneld en constant aan te werven. Alle cruciale diensten zitten in een structurele onderbezetting en enkel door de goodwill van het personeel blijft Belgocontrol draaien. 
We wijzen er trouwens op dat – desondanks er afspraken waren tussen vicepremier Peeters en toenmalig minister Galant, nu Bellot - dat zij de afspraken die we maakten om mee te zorgen dat na het doorduwen van een niet gedragen akkoord op 12 april 2016 tot op heden nog steeds niet volledig zijn nagekomen! Ook daar verwacht ACV-Transcom nog steeds antwoorden en feedback die Bellot en Peeters schijnbaar weigeren te geven…