Eisenbundel sectoronderhandelingen luchtvaartmaatschappijen

Op 16 september starten de sectorale onderhandelingen voor de luchtvaartmaatschappijen. Door onder andere de crisis en moeilijkheden in de sector was het de laatste jaren windstil aan de onderhandelingstafel, dus nu wordt het tijd dat de werknemers van de luchtvaartmaatschappijen er op vooruit gaan. 
ACV-Transcom heeft een evenwichtige eisenbundel gemaakt, die tegemoet komt aan reële noden bij de werknemers én waar ook de sector en de veiligheid wel bij varen. We geven een overzicht van onze eisen per thema.

Koopkracht

 1. Verhoging van de lonen op 01-01-2016 met 0,5 %, tenzij er tegen die datum een ondernemingsakkoord werd gesloten die de verhoging reeds toekent.
 2. Verhoging van de loonmassa met 0,3% in netto, zonder extra lasten voor de werkgever, via maaltijdcheques (zonder stijging van het persoonlijk aandeel van de werknemer) ofwel via bonusplannen. 
Ondernemingen waar geen syndicale afvaardiging aanwezig is, tonen – indien er van (1) sprake is en/of van de bonusplannen in (2) – dit aan door een verslag en bewijs te leveren in de schoot van het PSC 315.02 en maken de details over aan de voorzitter van het PSC op de eerste zitting van het PSC 315.02 in 2016.

Werkzekerheid

 • Inkomensverlies t.g.v. het uitblijven van een toekenning van een luchthavenbadge compenseren. 
 • CAO ontslagbescherming ten gunste van alle personeelsleden die melding maakten van een veiligheidsincident. Zonder deze juridische bescherming riskeert een werknemer/-ster die een veiligheidsincident zou rapporteren bij de autoriteiten, dat zij of hij vervolgens het slachtoffer zou worden van een represaille-ontslag door het bedrijf bij wie het personeelslid is tewerkgesteld.

Eindeloopbaan - SWT

 • Nieuwe cao werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar (nachtarbeid/zware beroepen) na aflopen bestaande cao’s nachtprestaties. 
 • Aanpassing definitief bepalen loopbaan vliegend personeel in de cao’s werkloosheid met bedrijfstoeslag analoog met de regelgeving (effectieve loopbaan vermenigvuldigen met factor 1,5 voor piloten en met 1,33 voor cabine personeel). 
 • Wegwerken ongelijkheid mogelijkheden langer werken voor piloten.

Non-discriminatie cao deeltijdse werknemers

De wet van 5 maart 2002 heeft een algemeen beginsel van non-discriminatie ingevoerd waarbij deeltijdse werknemers op voet van gelijkheid moeten worden behandeld met hun voltijdse collega's voor wat betreft de arbeidsvoorwaarden. Het beginsel van non-discriminatie heeft een algemene draagwijdte: het is van toepassing op alle rechtsbronnen binnen het arbeidsrecht. Verder regelt deze wet een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet én heeft tot doel de richtlijn 97/81/EG van de Raad van 15 december 1997 betreffende de door de Unicef, het CEEP en het EVV gesloten raamovereenkomst inzake deeltijdarbeid om te zetten. 
Daartoe dient dit gespecifieerd binnen de sector van de luchtvaart dat de jaarlijkse EASA limiet zoals geregeld in de FTL op paritair niveau dient bepaald deeltijdwerknemers/-sters volgens de principes van de regelgever in de gesloten raamovereenkomst de Richtlijn 97/81/EG en de Wet van 5 maart 2002. Max 900u voltijds contract (block hours/year), wordt 450u voor een 50%, 720u voor een 80%, enz.

Risicogroepen

Onderhandelen sectorale cao risicogroepen. Waar voor ons in de definitie van de risicogroepen in deze sectorale collectieve arbeidsovereenkomst bijzondere aandacht moet gaan naar: 
 1. de werklozen in het algemeen en werklozen jonger dan 30 jaar in het bijzonder;
 2. de werknemers ouder dan 50 jaar;
 3. de laaggeschoolde werknemer;
 4. de werknemers bedreigd door een herstructurering, een collectief ontslag of een sluiting van onderneming met bijzondere aandacht voor de 40+ onder hen;
 5. de ontslagen werknemers;
 6. de gehandicapten;
 7. de allochtonen. 
Het K.B. van 19 februari 2013 tot uitvoering van het artikel 189, vierde lid, van de eerder vermelde wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen(I) (B.S.: 08-04-2013), heeft niettemin categorieën van risicogroepen bepaald ten gunste waarvan een bijzondere inspanning van 0,05% moet worden verleend. 
Via de sectorale cao bepalen we ten gunste van welke categorie risicogroepen de inspanning van 0,05% zal worden gerealiseerd, in de mate dat de sectoren of de individuele werkgevers kiezen uit het menu vastgelegd bij het eerder vermelde K.B. van 19 februari 2013. 
De inspanningen ten gunste van de risicogroepen kunnen geconcretiseerd worden door het sluiten van één of meer partnerschapsakkoorden met het op te richten vormingsfonds dat op sectorniveau of op ondernemingsvlak verantwoordelijk is voor deze projecten.

Opleidingsinspanningen

Het sluiten van een sectorale CAO opleidingsinspanningen. In het interprofessioneel akkoord 2007-2008 stellen de sociale partners dat zij van oordeel zijn dat vorming een verantwoordelijkheid is van zowel de werkgever als de werknemer. In die geest en overeenkomstig artikel 30 van het Generatiepact en het koninklijk besluit van 11 oktober 2007 worden de sectoren geresponsabiliseerd om concrete pistes te ontwikkelen om ofwel de opleidingsinspanningen jaarlijks met 0,1 procentpunten te verhogen, ofwel een jaarlijkse toename van de participatiegraad aan vorming met 5 procentpunten te realiseren. De vooropgestelde bijdrage aan vormingsinspanning is 1,9 %. 
Voorwaarden waaraan de CAO moet voldoen om beschouwd te worden als een voldoende verhoging van de opleidingsinspanning:
1. De CAO dient aan te geven dat er een engagement wordt aangegaan met het oog op het realiseren van minstens één van de volgende doelstellingen:
 • ofwel de opleidingsinspanningen jaarlijks verhogen met minstens 0,1 procentpunten van de totale jaarlijkse loonmassa van het geheel van werkgevers die tot de sector behoren;
 • ofwel voorzien in een jaarlijkse toename van de participatiegraad aan vorming en opleiding met minsten 5 procentpunten.
2. De CAO dient de concrete maatregelen te beschrijven die daartoe zullen worden genomen. De sociale partners kunnen hiervoor kiezen uit het volgende menu:
 • aanpassing van de bijdragen voor het sectorale opleidingsfonds;
 • het toekennen van opleidingstijd per werknemer, individueel of collectief; 
 • het aanbieden van en het ingaan op een vormingsaanbod buiten de werkuren; 
 • stelsels van collectieve opleidingsplanning via de ondernemingsraad.

Gender- en leeftijdsneutraal loonbeleid

- gender- en leeftijdsneutraal loonbeleid in opvolging van de wet van 22 april 2012
 • studie met een gedetailleerde analyse van de bezoldigingsstructuur binnen de luchtvaartmaatschappijen rond een genderneutraal bezoldigings- en tewerkstellingsbeleid
 • bespreking resultaten in de schoot van het PSC 315.02
 • cao gender- en leeftijdsneutraal loonbeleid afsluiten om de eventuele vaststellingen weg te werken 
- invoeren vergoeding inkomensverlies bij zwangerschap vliegend personeel 
- invoeren vergoeding opvang kinderen

Innovatie

Omtrent tijdelijke tewerkstelling in de luchtvaart en mogelijke benaderingen ter verbetering van de contractvormen en tegelijk de veiligheid en continuïteit.
 • Cijfergegevens tijdelijke tewerkstelling
 • Impact op veiligheid en continuïteit
 • Impact op opleiding en vorming 
- Ofwel via een soortgelijk systeem van seizoenarbeid waarbij mensen gedurende een bepaalde (beperkte) periode ingezet kunnen worden maar daarnaast perfect een andere job bij een andere werkgever kunnen hebben voor een maximaal aantal dagen per jaar en mits een sectorale afspraak tot het maximaal percentage dat via deze vorm kan aangeworven worden afgezet tegen het totaal aantal medewerkers vliegend personeel binnen de onderneming.
- Ofwel een systeem waarbij zij een contract onbepaalde duur moeten krijgen, maar ze kunnen opteren om hun loon en premies uitbetaald te krijgen op maandbasis (loon en premies verdiend in de periode ‘bepaalde duur’ of tijdens de piekperioden herrekend naar maandbasis zodat ze elke maand inkomen ontvangen en de mogelijkheid krijgen buiten de piekperioden bij een andere werkgever te werken.
- Ofwel … 
De tewerkstelling via interim en massale contracten van bepaalde duur dienen, aan banden gelegd.