Chaos bij handlers zorgt voor sociale spanning

Handlers
Verzoeningsbureau sector afhandeling op luchthavens doet aanbevelingen 
Op woensdag 15 juni ‘s avonds kwam een sectoraal verzoeningsbureau samen op de Federale Overheidsdienst Werk, Arbeid en Sociaal Overleg naar aanleiding van de stakingsaanzegging die in gemeenschappelijk front gebeurde voor de handlers op de luchthavens. Dit naar aanleiding van de aanhoudende onderbezettingen, het gebrekkig of tekort aan materieel, de psychosociale belasting, het niet naleven van afspraken en akkoorden door werkgevers. Gelet dat deze problemen is bij alle werkgevers in de sector, werd geoordeeld dan ook een aanzegging te doen voor het geheel van de sector. 
De jammerlijke aanslagen van 22 maart hadden heel wat gevolgen voor zowel ons land, maatschappij, de luchthavens, passagiers én werknemers op en rond de luchthavens. We stellen vast dat er heel wat werkgevers dan ook deze gebeurtenis aangrijpen of zelfs misbruiken m.b.t. het personeel. Heel wat medewerkers gaven en geven het beste van zichzelf vanuit hun werkethiek en arbeidsfierheid. Verscheidene werkgevers profiteren daar zonder scrupules van en daar dient een halt aan toegeroepen! 
Er zijn ontelbare voorbeelden uit de verschillende bedrijven: 
  • Swissport waar onderbezetting schering en inslag is, door de werkdruk swingen de arbeidsongevallen de pan uit. Materiaal zoals een pushback (Goldhoffer) die al weken olieverlies heeft en niet wordt gemaakt, waar men met prognoses werkt van kort na de aanslagen terwijl de realiteit op Brussels Airport al helemaal anders is en activiteit zich al grotendeels heeft hersteld. 
  • Aviapartner waar recent nog een actie was om de arbeiders uit te betalen waar ze recht op hadden. Tot op de dag van de verzoening waren delen van het toen gesloten akkoord (om werknemers te geven waar ze recht op hadden) nog steeds niet nagekomen. Te weinig materieel, te weinig personeel, slechte planning, … 
  • Worldwide Flight Services die exponentieel zijn gegroeid de afgelopen jaren, maar waar men via onderaannemers werkt die verkeerd worden verloond. Toevallig in het nadeel van de werknemers… Van opleiding is geen sprake. 
  • DHL Aviation waar de pakjes van de band vallen omdat het teveel materiaal is voor het aanwezig personeel. Pakken worden achter de medewerkers torenhoog opgestapeld, met alle risico’s vandien. Wanneer er beschadigde pakketten zijn, klopt de werkgever op het hoofd van de werknemers die dan ‘in fout zijn’… Totaal gebrek aan opleidingen en preventiemaatregelen. 
  • … 
We stellen vast dat in alle bedrijven er onvoldoende en écht sociaal overleg plaatsvindt. Nadat de aanzegging werd gedaan op 10 juni, deden enkele bedrijven toch enige moeite om gesprekken aan te gaan met onze afgevaardigden. Enkel Swissport bleef halstarrig weigeren. De werkgevers moeten beseffen dat ze met vuur speelden en spelen. De verzoening van 15 juni stelde dan ook vast dat er inderdaad verschillende factoren i de nasleep van de aanslagen de arbeidsorganisatie ernstig hebben verstoord, o.a. op niveau van planning, werkdruk, psychosociale belasting, stress, …). 
Er werd dan ook aan de ondernemingen volgende aanbevelingen gedaan: 
  • In elke onderneming dient onmiddellijk het sociaal overleg plaats te vinden m.b.t. versterking van het personeel (nieuwe aanwervingen en/of uitbreiding van contracten). 
  • Het resultaat van deze onderhandelingen dient uiterlijk op 27 juni gerapporteerd aan de voorzitter van het paritair comité. 
  • Het paritair comité vergadert op 27 juni om de resultaten te evalueren. 
Verder besloten de sociale partner op sectoraal niveau dan ook: 
  • Samen stappen te ondernemen naar de bevoegde overheid en de luchthavenuitbaters teneinde werk te maken van de verbetering van de aspecten m.b.t. het welzijn op het werk, preventie en veiligheid met specifieke aandacht voor het materieel en zijn onderhoud. 
  • Sectorale afspraken te maken over de inzetbaarheid van interimcontracten op de zitting van het paritair comité van 27 juni 2016. 
ACV-Transcom is voor het overleg, maar iedere partner moet met open vizier en met de echte wil om tot oplossingen te komen aan tafel gaan. ACV-Transcom roept de werkgevers dan ook op om hun verantwoordelijkheid te nemen en de operaties op de luchthaven niet in gevaar te brengen uit louter winstbejag!