Bespreking problemen luchthaveninspectie

Op 10 september bespraken we op het kabinet Galant de problemen bij de luchthaveninspectiediensten. Naast de minister waren de vakbonden en Brussels Airport aanwezig. We toonden oplossingen voor de pijnpunten in een gedetailleerd voorstel
ACV-Transcom maakt nu deel uit van een werkgroep die de nodige punten bekijkt en zorgt voor wetgevende oplossingen. Deze technische werkgroep - samengesteld uit leden van het kabinet Galant, politie/binnenlandse zaken, Directoraat Generaal voor de Luchtvaart (DGLV), de werkgevers én de vakbonden - zal voorstellen uitwerken die dan de parlementaire weg kunnen volgen. In een vorig artikel vind je onze voorstellen per thema, hieronder vind je per thema de stand van zaken na het gesprek met minister Galant.
Veiligheid
Binnenlandse zaken en de politie worden betrokken in de technische werkgroep die wordt opgericht en op maandelijkse basis samenkomt. Tegen eind dit jaar zou een finaal voorstel op tafel moeten liggen.
‘Moederwet’ verfijnen 
Iedereen was er van overtuigd dat de wetgeving van 1937 achterhaald is. Daarop legden we onze concrete voorstellen op tafel. Het is aan de technische werkgroep te bekijken hoe dit kan opgevangen worden. We stelden dat er wetgevend initiatief nodig is om de wet van 1937 te verduidelijken waar nodig en desnoods wetgevend een aantal bijsturingen te doen waardoor de wet voldoet aan de hedendaagse situatie en noden.
Duidelijke hiërarchie
Die technische werkgroep moet dit punt verder uitdiepen en het nodige wetgevende werk hiervoor doen. We hebben hierrond concrete voorstellen die we meenemen naar de technische werkgroep.
Centrale databank 
Dit is een punt voor de technische werkgroep. Brussels Airport bevestigde dat zij geen probleem hebben met een dergelijke databank voor alle incidenten. In ons voorstel staan concrete opties.
Controlekamer 
We benadrukten dat dit punt en een absolute must is om een luchthavenbeheerder te laten functioneren. Dit werd door niemand tegengesproken. Wetgevende initiatieven zijn nodig om dit duidelijk te stellen. 
Erkenning en vergunning 
Dit punt moet verder uitgeklaard worden in de technische werkgroep. Tegelijk is er ook een duidelijke werkzekerheid door te stellen dat een luchthavenuitbater een luchthaveninspectiedienst dient te organiseren in eigen beheer met welbepaalde opdrachten en bevoegdheden. ACV-Transcom heeft hierrond in haar voorstel concrete voorstellen neergelegd. Dit staat en valt natuurlijk ook bij en/of met een sterke overheid die toezicht moet houden.
Een sterke overheid 
Zowel vakbonden als Brussels Airport toonden het belang van dit punt aan en benadrukten het disfunctioneren en de tekortkomingen van het DGLV op dit moment. Minister Galant heeft hier een duidelijk signaal gekregen. Als voogdijminister verwachten wij dat zij de nodige initiatieven zal nemen.
Nationale regeling met gewestelijke invulling 
Voor ACV-Transcom stopt veiligheid en beveiliging niet bij onze staatsstructuren. Met het oog op duidelijkheid, uniformiteit én veiligheid, moet dit voor alle luchthavens geregeld worden.