Belgocontrol schendt recht op loopbaanonderbreking

Luchthaven Deurne
Medewerkers van Belgocontrol wordt geregeld het recht ontzegd op loopbaanonderbreking. Na verschillende vruchteloze pogingen om tot een constructieve oplossing te komen met respect voor het recht van de werknemers vroeg ACV-Transcom zonet formeel een bemiddeling aan tussen haar en de directie van Belgocontrol bij de bevoegde dienst van de Federale Overheidsdienst Werk Arbeid en Sociaal Overleg. 
Het reglement i.v.m. loopbaanonderbreking dateert van het paritair Comité van 5 december 2003 en werd aangepast tijdens paritair comité 13 december 2012. Hierin is duidelijk bepaald dat elke werknemer recht heeft op loopbaanonderbreking. De werkgever kan omwille van continuïteitsargumenten een aanvraag zes maanden uitstellen. Verscheidene aanvragen tot loopbaanonderbreking werden door Belgocontrol om deze reden uitgesteld. 
Deze mogelijkheid is voorzien opdat Belgocontrol als werkgever de nodige operationele schikkingen kan treffen zodat de werknemer hierna wel gebruik kan maken van zijn/haar recht! Echter, na zes maanden werden in verschillende gevallen aanvragen opnieuw schriftelijk geweigerd. Dit is nergens voorzien. 
Onwil om oplossing te vinden 
ACV-Transcom wil dat alle werknemers op dezelfde rechten kunnen rekenen én dat Belgocontrol de wetgeving en eigen reglementen respecteert. Daarom probeert ze nu al verschillende maanden Belgocontrol ertoe te bewegen om de wetgeving voor de openbare sector én haar eigen reglementen inzake loopbaanonderbreking van medewerkers te laten respecteren. Vruchteloos… 
Op de vergadering van het paritair comité van Belgocontrol in december 2017 agendeerde ACV-Transcom dit punt formeel. Belgocontrol erkende de schending maar gebruikte de continuïteit van de dienstverlening als argument om werknemersrechten te fnuiken. Voor ACV-Transcom is dit een brug te ver. Er is voor ACV-Transcom sprake van manifeste onwil van Belgocontrol om constructief naar oplossingen te zoeken. 
Ook minister Bellot en de regeringscommissaris kijken er naar… 
ACV-Transcom bracht deze schending van de wetgeving en regels eveneens onder de aandacht van bevoegd minister Bellot en de regeringscommissaris van Belgocontrol. Ook hier krijgen we geen gehoor. Het lijkt erop dat men de zaken en de sociale relaties met het ACV weer op de spits probeert te drijven binnen Belgocontrol. Daarna kan iedereen weer verontwaardigd zijn als er syndicale acties de kop opsteken. 
ACV-Transcom heeft nu al talloze keren pogingen ondernomen om via normaal overleg oplossingen te zoeken, maar stoot tegen een muur van onwil. Deze muur is er schijnbaar niet enkel op niveau van de directie, maar ook op regeringsniveau! 
Sociale Bemiddeling 
Bij ACV-Transcom klampen we ons nu vast aan een mogelijk laatste piste: de formele bemiddeling. Daarom vroeg ACV-Transcom deze avond formeel een bemiddeling aan bij de diensten van de federale overheidsdienst Werk Arbeid en Sociaal Overleg. Daar is een dienst specifiek in het leven geroepen voor de bemiddeling in de publieke sector. Indien dit ook geen soelaas biedt, zal ACV-Transcom zich beraden over mogelijke verdere stappen.