Sectoraal akkoord luchthavenuitbating

luchthaven
Na lange en harde onderhandelingen drukte ACV Transcom op 15 februari 2016 uiteindelijk een sectoraal akkoord door voor de contractuele werknemers in de sector van het luchthavenbeheer. Om 18 u ’s avonds was er witte rook na de maandenlange onderhandelingen. Onderhandelingen die dag op dag bijna 5 maanden duurden.
Tot op het laatste moment lagen de werkgevers dwars over één van onze belangrijkste eisen: de SWT. Toch haalden we ook dit binnen naast de koopkrachteis en het vorm geven va de (nieuwe) sector. Tal van onze speerpunten werden ook opgenomen in het uiteindelijke sectoraal akkoord. Dankzij ACV-Transcom worden de funderingen nu gelegd om te evolueren naar een stabiele en sterke sector.
Werkbaar werk, eindeloopbaan en SWT
Er wordt een sectorale cao werkloosheid met bedrijfstoeslag opgesteld voor het volgende stelsel : 58 jaar met een loopbaan van 33 jaar (NAR-cao nr. 111/112), waarvan 5 jaar in een zwaar beroep in de laatste 10 jaar of 7 jaar in een zwaar beroep in de laatste 15 jaar; ofwel 20 jaar nachtarbeid voor de periode 2015-2016. We merkten wel op dat SWT op zich de meest passende optie kan zijn, maar dat vooraleer hier gebruik van te maken andere mogelijke oplossingen moeten bekeken worden in het kader van de cao 104, nl. de ondernemingsspecifieke maatregelen om de werkgelegenheid van de werknemers van 45 jaar en ouder te behouden of te verhogen. Hierover dient dan ook op ondernemingsvlak een debat te worden gevoerd, over duurzame inzetbaarheid, vooraleer de werkgever een werknemers ontslaat in het kader van een SWT-regeling.
Koopkracht
De maximale marge voor de loonkostenontwikkeling wordt in 2016 ingevuld door enerzijds een verhoging of invoering van maaltijdcheques met 1 EUR (werkgeversbijdrage) per gewerkte dag vanaf 1 januari 2016 en op ondernemingsvlak wordt de enveloppe van 0,5% ingevuld. Deze lokale invulling dient voor 1 juli 2016 afgerond. Het paritair subcomité kijkt hierop toe.
Syndicale vorming: een recht
Syndicale vorming is een recht voor onze militanten. Voor elke aanvraag voor syndicale vorming worden volgende sectorale afspraken gemaakt: - de werkgever dient elke aanvraag minstens 2 weken op voorhand te ontvangen met vermelding van de plaats (gemeente - stad), de aanvang, de duur en de te volgen vorming (ter informatie) - de aanvraag wordt ondertekend door een gemachtigd persoon en per e-mail/post verzonden aan de werkgever Sociaal Fonds.
Syndicale premie
Vanaf 1 januari 2017 wordt een sociaal fonds opgericht met als doel de toekenning en het beheer van de syndicale premie.
In 2016 wordt overleg gepleegd omtrent:
- de statuten
- de financiering
- de (samen)werking
Meervoudig ontslag
Onder "meervoudig ontslag" verstaan we het ontslag wegens economische redenen van ten minste 6 werknemers in de onderneming in de loop van een periode van 60 kalenderdagen en waarop de wetgeving inzake collectief ontslag niet van toepassing is. De regeling geldt niet in het geval van sluiting van de onderneming of een afdeling daarvan.
De werkgever die overweegt over te gaan tot een meervoudig ontslag zoals bedoeld in voorgaande alinea is ertoe gehouden een informatie- en overlegprocedure te volgen:
- voorafgaande verwittiging van de ondernemingsraad of de vakbondsafvaardiging;
- binnen de 15 kalenderdagen volgend op de datum van de verwittiging waarvan sprake is in bovenstaande alinea: overleg met de ondernemingsraad of de vakbondsafvaardiging over mogelijke maatregelen om het ontslag te vermijden of te beperken.
De beslissing over de uitvoering van het meervoudig ontslag en de modaliteiten daarvan komt toe aan de werkgever, maar een ontslag zelf kan pas betekend worden na afloop van de periode van onderhandelingen.
Sectorale procedure collectieve geschillen
Er werd afgesproken een cascade systeem in te voeren in de sector. Eerst dient een dreigend geschil besproken in de syndicale afvaardiging. Als deze er niet uit komt, moet dit besproken met de respectievelijke vakbondssecretarissen erbij. Deze kunnen hierna en bij blijvende discussie een verzoeningsprocedure opstarten op sectoraal vlak.
Het verzoeningsbureau dient binnen de drie werkdagen over het dispuut te vergaderen (tenzij de leden van het verzoeningsbureau een andere timing zijn overeengekomen). Daarna kan – indien nodig - een stakingsaanzegging ingediend worden die 7 kalenderdagen loopt.