Sectoraal akkoord haven van België getekend

Havenarbeiders
Op 30 augustus werd het nationaal sociaal akkoord 2017-2018 van toepassing voor de Havenarbeiders, Vaklui en Logistieke werknemers tewerkgesteld in de Belgische Zeehavens ondertekend in het paritair comité. Het Interprofessioneel Akkoord (IPA) voorzag in een loonmarge van 1,1% te onderhandelen voor alle sectoren. Deze zeer beperkte onderhandelingsmarge en het behalen van de volledige invulling van de 1,1 was dan ook de reden dat het resultaat van de CAO besprekingen opnieuw niet werd voorgelegd in een referendum.-
Het eisenbundel werd – in overleg met de besturen van het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Havens van België – ingediend op 31 mei 2017 bij het Werkgeversverbond der Belgische Zeehavens en het eindresultaat van 2 onderhandelingsronden dat werd bereikt op 19 juni 2017, werd voorgelegd en goedgekeurd door de besturen van de 3 erkende vakorganisaties. Tijdens de besprekingen hebben wij de werkgeversafvaardiging nadrukkelijk gevraagd om rekening te houden met het geduld dat wij als havenvakbonden samen met onze leden hebben moeten opbrengen in het dossier van de Europese Ingebrekestelling, waardoor de sociale vrede kon behouden blijven in alle havens en hen ook attent gemaakt op de steeds stijgende trafiekcijfers in onze havens. 
Wat hebben we bereikt in het sectoraal akkoord? 
KOOPKRACHT 
Voor de Havenarbeiders, de Vaklui en de Logistieke werknemers wordt het basisloon vanaf 01.09.2017 opgetrokken met 1,1 %. De niet-recurrente resultaatsgebonden premie (CAO nr. 90) wordt voor de Havenarbeiders en de Vaklui (voor 2017 was dit bruto 760 € - betaald in juli) opgetrokken naar 1.000 € - betaalbaar in juli 2018 en voor de Logistieke werknemers (voor 2017 was dit bruto 500 € - betaald in juli) wordt deze opgetrokken naar 700 € - betaalbaar in juli 2018. 
EINDELOOPBAAN 
Voor de Havenarbeiders blijft het stelsel V.A. (Verminderd Arbeidsgeschikt) en G.V.A. (Gedeeltelijk Verminderd Arbeidsgeschikt) behouden vanaf de leeftijd van 55 jaar en dit tot en met 31.12.2022. Voor de Vaklui blijft het stelsel V.A. en G.V.A. behouden vanaf de leeftijd van 58 jaar en eveneens tot en met 31.12.2022. Voor de Magazijnarbeiders en Fruitsorteerders blijft het stelsel V.A. eveneens behouden vanaf 55 jaar tot en met 31.12.2022. 
Verder blijft de leefbaarheid van de Compensatiefondsen + de hoegrootheid van de bestaanszekerheidsvergoeding behouden t/m 31.12.2022, (uiteraard voor zover de overheid geen structurele saneringsmaatregelen oplegt) en andere belangrijke verworvenheden blijven behouden voor de duur van deze CAO, d.w.z. t/m 31.03.2019, zoals o.m. de loon-indexbinding, de mobiliteit (tussenkomst in de verplaatsingsvergoeding), de fietsvergoeding voor vaklui en logistieke werknemers en de vergoeding voor was- en onderhoud voor de havenarbeiders en fruitsorteerders.