De grote (haven)verbinding

skyline Antwerpen
Op 22 december werd in Antwerpen eindelijk het bestuursakkoord goedgekeurd door de drie coalitiepartners N-VA, SPA en Open VLD. De belangengroep Maritiem-Luchtvaart van ACV-Transcom (sectoren havenarbeiders; koopvaardij; visserij; binnenvaart; FOD Mobiliteit en Vervoer; Maritieme Dienstverlening en Kust; sleepdiensten; luchtvaartmaatschappijen, handlers; luchthavenuitbating; Belgocontrol/Skeyes) ziet in het akkoord alvast een aantal positieve elementen voor de haven, maar we hebben ook onze bedenkingen. En steken onze hand uit om met het stadsbestuur en de havenschepen een aantal pijnpunten te bespreken. 
We stellen om te beginnen vast dat het havenbedrijf in heel wat zaken een voortrekkersrol blijft spelen qua initiatieven, financiële inbreng en knowhow. Dit is logisch gezien de enorme economische meerwaarde van de haven aan de stad, de provincie, Vlaanderen en heel België. De goederen, maar ook personeel moeten dus vlot de haven in én uit raken. De combinatie met de vraag naar meer ruimte in de Antwerpse haven zal dus een grote en belangrijke uitdaging worden in ieders belang. De bevoegde minister nam hierover trouwens in december eindelijk een beslissing door het nieuwe, zogenaamde 9de alternatief door te duwen en er een voorkeursbesluit over te nemen. Het havenbedrijf kan en moet dus een aantal zaken op zich nemen, maar we moeten waken dat dit haar draagkracht en ze haar (basis)doelstellingen niet voorbijloopt. 
Terecht zien we ook dat het stadsbestuur zich volledig zet achter het kader van de federale Wet op de havenarbeid. Deze wet zorgt al jarenlang voor sociale rust in onze havens en zorgt ook voor een efficiënte werking. Kijk maar naar de groeicijfers van de voorbije jaren én de prognoses… We zijn wel benieuwd wat in het bestuursakkoord precies wordt bedoeld met een “dynamische arbeidsorganisatie”. De Wet op de havenarbeid is immers geen lokale bevoegdheid, net zoals het overleg tussen de sociale partners dit ook niet is… ACV-Transcom zal steeds haar verantwoordelijkheid hier opnemen, maar met de belangen van de havenarbeiders voorop. De stroom aan aanvallen op deze wet, die een pijler is van een enorme economische groei, moet stoppen. 
Het akkoord wijt ook een paragraaf aan een efficiëntere werking van de nautische keten en het havenbedrijf en een goede samenwerking tussen de havens. Dat vinden wij uiteraard positief, maar we vinden dat de stad verder moet gaan. Antwerpen zou ook moeten pleiten voor meer investeringen in de Maritieme Dienstverlening en Kust, de uitbreiding van het betrokken Agentschap met andere delen van de nautische keten en de verankering van het Agentschap binnen de Vlaamse Overheid als essentiële basisoverheidsdienst. 
In dezelfde alinea lezen we dat de stad zich zal inspannen om waar ze kan met alle betrokken overheden, stakeholders en sociale partners deze werking nog te verbeteren, met de ambitie om ook in goed sociaal overleg de bereikbaarheid van de haven maximaal te blijven garanderen. Dé persoon die volgens ons hier een belangrijke rol zal gaan spelen is de nieuwe havenschepen. We hopen dan ook dat zij zich kan losmaken van het vazalschap van Katoennatie en in haar nieuwe rol voor het algemeen belang en het belang van de haven zal gaan. 
De strijd tegen drugs en ondermijnende criminaliteit is ook voor ons belangrijk. We stellen ons echter de vraag of een cameranetwerk rond de haven hét streefdoel met het meest performante effect is. Privacy van werknemers en bevolking heeft ook haar rechten. Verder zal een uitrol van het Stroomplan zoals werd vooropgesteld – in tegenstelling van wat wordt beweerd – problemen geven in het normale functioneren van de haven voor bepaalde aspecten ervan. Ook de stigmatisering van de havenarbeiders moet gestopt worden. ACV-Transcom had én heeft trouwens heel wat bedenkingen bij dit “Stroomplan”* welk in februari 2018 werd voorgesteld en waar we nog steeds op een antwoord op onze uitgestoken hand wachten. 
Tot slot nog kort iets over de luchthaven van Antwerpen. Een luchthaven die door de Vlaamse Regering in 2014 werd geprivatiseerd en waar ACV-Transcom – op zijn zachts gezegd – van deze privatisering maar een koele minnaar was. Nu zien we dat de stad de private speler verder in zijn ontwikkeling wil belemmeren door te stellen op welke niches de luchthaven moet gaan focussen en met wel soort toestellen. Misschien moet de stad een bod doen aan het Franse Egis om de luchthaven in eigenbeheer te nemen…