Militanten 'maritiem' en 'mobiliteit' stemmen voor fusie

Congres Oostende
Op vrijdag 8 september verzamelden afgevaardigden van de nationale vakbondscomités en vertegenwoordigers uit de diverse nationaal sectoriële kernen van de belangengroepen water en mobiliteit in Oostende voor een gezamenlijk congres. Op het congres werd het fusieproject dat in 2014 van start ging, officieel gemaakt. Bedoeling is de sectoren in de beide belangengroepen nauwer te laten samenwerken in een geest van netwerksyndicalisme en een syndicale versterking van de aparte sectoren. 
Het congres werd geopend door Michel Claes, tot op heden de algemeen sectorverantwoordelijke voor de belangengroep water. Hij heette de deelnemers en sprekers van harte welkom. Guy Cox, van de FOD werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg gaf toelichting bij de aanpassingen van de wet op de havenarbeid, de wet Major. Hij schetste hoe heel de procedure van de ingebrekestelling van België voor de organisatie van de havenarbeid is verlopen en welke mogelijkheden er zijn om een aantal elementen van de havenarbeid te gaan implementeren in de luchthavens. 
Daarna kregen de militanten uiteenzettingen van mevrouw Vennix en mevrouw De Doncker van de Nationale Bank van België omtrent de impact op de economie van de havens, luchthavens en logistiek. Michel Claes concludeerde in zijn slotspeech als eindverantwoordelijke voor de belangengroep als volgt: “Er is nog veel werk en dat zullen we als voordien verder in gezamenlijke slagorde te lijf gaan.” 
Samenwerking 
Het sluitstuk van het congres was de stemming over de fusie tussen de twee belangengroepen water en mobiliteit. De militanten keurden die unaniem goed als sluitstuk van een jarenlang proces. De nieuwe belangengroep binnen ACV-Transcom zal de naam Maritiem-Luchtvaart dragen en wordt binnen het ACV en ACV-Transcom één van de sterkhouders op syndicaal en economisch vlak. Koen De Mey, voorzitter van ACV-Transcom beklemtoonde daarenboven het belang van het afgelegde traject, samen met de basis en de samenwerking tussen de veelheid van de sectoren van de nieuwe belangengroep Maritiem-Luchtvaart. 
Tot vandaag behelste de belangroep water de havens van België (Antwerpen, Gent en Zeebrugge), de koopvaardij, binnenvaart en visserijsector. De belangengroep mobiliteit groepeerde de Maritieme Dienstverlening en Kust, de luchthavenuitbating, de FOD Mobiliteit en Vervoer, de luchtvaartmaatschappijen, de grondafhandelingsdiensten en Belgocontrol. 
Door de steeds betere en intensievere samenwerking creëerden we een netwerk in enerzijds de luchtvaart via de regelgever (FOD Mobiliteit en Vervoer, DGLV), de luchthavenuitbaters (Antwerp Airport, Brussels Airport, Brussels South Charleroi Airport, Ostend Airport, Luchthaven Kortrijk en Liège Airport), de luchtvaartmaatschappijen, Belgocontrol en de grondafhandelingsdiensten. Het netwerk in de maritieme diensten loopt van de regelgever (FOD Mobiliteit en Vervoer, DG Scheepvaart) naar de scheepvaartbegeleiding, vloot, loodswezen, de dienst kust via de binnenvaart, koopvaardij en visserij over de havens (havenarbeiders). 
Grote impact 
Op economisch vlak is de belangengroep Maritiem-Luchtvaart geen kleintje. Met een gezamenlijke toegevoegde waarde van meer dan 8,5% van het Bruto Binnenlands Product hebben de gezamenlijke sectoren en het netwerk geen onaardige impact op de Belgische economie. De nieuwe belangengroep Maritiem-Luchtvaart vertegenwoordigt op het vlak van tewerkstelling 145 000 FTE (directe tewerkstelling) en 166 000 FTE indirect. Dit wil dus zeggen dat meer dan 311 000 werknemers oftewel meer dan 7,7% van de tewerkstelling in ons land via één van de sectoren in de belangengroep Maritiem-Luchtvaart wordt gegenereerd. 
Kurt Callaerts, algemeen sectorverantwoordelijke van de nieuwe belangengroep: “De interne versterking en de kruisbestuiving die de twee grote pijlers, het Maritieme en de Luchtvaart, mekaar al gaven en zullen blijven geven, maakt dat onze leden en de werknemers hiervan op termijn de vruchten van zullen plukken. De gecreëerde netwerken, over de grenzen van privé-publiek of arbeider-bediende, maken dat we als ACV-Transcom een algemeen beeld en beleid kunnen vormen samen met onze militanten over de en met de betrokken sectoren. De werknemers zullen daar beter bij varen.” 
De goedgekeurde resoluties worden overgemaakt aan het politiek en nationaal bestuur van ACV-Transcom om finaal eind oktober op het congres van ACV-Transcom in de statuten te worden opgenomen en alles te formaliseren.