Nieuws, persberichten, acties en campagnes van ACV-Transcom

Bomar Mercury
De afgelopen dagen was er heel wat te doen over de evacuatieplannen op Brussels Airport. ACV-Transcom stelt duidelijk dat de verantwoordelijkheid inderdaad bij de individuele bedrijven ligt, maar dat daar dikwijls de problemen zich ook situeren. Aangezien voor heel wat van die bedrijven – zoals bij Aviapartner, Swissport, … - de prioriteiten elders liggen, lopen de constante opvolging, update, communicatie naar het personeel én oefeningen achter of is er een compleet gebrek aan.
Lees meer
Bomar Mercury
Maandag staat op het onderhandelingscomité met de Vlaamse overheid, het Sectorcomité XVIII, het dossier van de duurzame reorganisatie van het loodswezen op het agenda. Deze agendering en bespreking is het sluitstuk van heel wat voorbereidende besprekingen en onderhandelingen in de schoot van het loodswezen en de Maritieme Dienstverlening en Kust. Begin maart 2016 beëindigden we immers de staking in het loodswezen na een marathonvergadering van 20 uur op het stadhuis van Antwerpen.
Lees meer
Gisteravond vonden, onder druk van ACV-Transcom, onderhandelingen plaats met het kabinet van minister Bellot, het Belgocontrol-management en ons.
ACV-Transcom is dan ook tevreden dat, na zijn uiteenzetting, minister Bellot tot inzicht is gekomen.
Lees meer
Vorige week zaten de belangrijkste organisaties die het personeel vertegenwoordigen in de FABEC (Functional Airspace Block Europe Central) samen om de “ideeën” van de Europese Commissie m.b.t. de volgende performantiecyclus te bespreken en positie in te nemen. De huidige cyclus eindigt in 2019, de nieuwe zou normaal dus starten in 2020. Gezamenlijk bekeken we de positieve, maar ook de negatieve tendensen die we zagen onder invloed de voorbije cycli en (sommige absurd) opgelegde doelstellingen. ACV-Transcom volgde in het verleden deze dossier van kortbij op gelet de impact en we zullen dit blijven doen!
Lees meer
Brussels airport2
Naar aanleiding van de druk die ACV-Transcom opvoerde bij de aankondiging van de show die CEO Feist vandaag op ging voeren voor het personeel, werd inderhaast een bijzondere ondernemingsraad samengeroepen deze ochtend. Onze afvaardiging kreeg echter geen antwoorden, enkel meer onduidelijkheid.
Lees meer
Bagage
ACV-Transcom zond een ondersteuningsbrief aan de Finse vakbond IAU (Finnish Aviation Union) en we informeerden onze leden in verband met de sociale dumping en de race to the bottom in de handling op de Finse luchthavens. Op Brussels Airport zijn we immers ook geconfronteerd met deze praktijk.De spelers zijn nagenoeg dezelfde: de luchthavenuitbater, Swissport, LSG Sky Chefs, …
Lees meer
Brussels airport2
Aanstaande vrijdag, 10 maart, organiseert de directie van Brussels Airport een “infosessie” over de nieuwe bedrijfsstructuur. In tegenstelling tot heel hun mediacircus rond het plan 2040 en de “open dialoog” die ze bij hun strategische visie tentoonspreidden, heerst in het bedrijf en bij de omgang met hun personeel een gesloten monoloog. Het is echter geen nieuwe bedrijfsstructuur, maar een platte reorganisatie onder leiding van een legertje consultancy die de reorganisatie door de strot moete duwen van de medewerkers van Brussels Airport. Medewerkers die het afgelopen jaar alles hebben gegeven voor hun luchthaven. Dit is hun dank!
Lees meer
VRT
We zijn aanbeland in een cruciale fase van het hertewerkstellingstraject bij de uitvoering van het Sociaal Plan 2016-2020. De vakorganisaties hebben reeds in september 2016 hun vrees uitgesproken over de gevolgen van het plan voor de medewerkers van de VRT. De VRT-directie heeft immers in het toekomstplan ‘Fier op de VRT van morgen’ keuzes gemaakt die zware gevolgen hebben voor een aantal functies van VRT-collega’s. De VRT-vakbonden keken van in het begin met argusogen naar het traject dat collega’s met jarenlange ervaring moeten doorlopen indien er in hun functie jobs verdwijnen. Dat zij wellicht een selectie moeten doen voor hun eigen functie, of een nieuwe, vinden we onaanvaardbaar. We kregen dit jammer genoeg niet ongedaan gemaakt.
Lees meer
Spaanse dokwerkers
6.500 Spaanse havenarbeiders dreigen hun job te verliezen. De Spaanse regering kondigde drie weken geleden een wet aan die de pool zou opdoeken. Hiermee wil ze tegemoet te komen aan het Europees hof dat Spanje in 2014 veroordeelde voor onregelmatigheden met de organisatie van de havenarbeid in Spaanse havens. ACV-Transcom steunt de Spaanse collega’s.
Lees meer
20 en 21 oktober worden dit jaar belangrijke dagen op de kalender bij ACV-Transcom. Militanten, personeel en internationale gasten zullen samenkomen in Oostende voor het derde ACV-Transcom Congres. Naast een aantal statutaire wijzigingen voor onze organisatie willen we hier ook een aantal concrete standpunten en alternatieven ontwikkelen die een antwoord kunnen bieden op de neoliberale logica die vandaag het beleid bepaalt en leidt tot steeds meer flexibiliteit, sociale dumping en waardoor steeds meer mensen uit de boot dreigen te vallen.
Lees meer
kustloods
ACV-Transcom is niet tegen het principe van multivalentie, waardoor het onderscheid tussen de verschillende loodsen stelselmatig zou verminderen, maar heeft nog wel veel vragen bij het concept van minister Weyts dat nu voorligt. Voor ons is het duidelijk dat er nog veel overleg en bijsturing nodig is. We willen wel dat de andere partners mee werkt om het akkoord dat we vorig jaar sloten met de overheid uit te voeren.
Lees meer
De Brusselse geluidsnormen bedreigen op zeer korte termijn duizenden jobs op Brussels Airport. Zonder oplossing zal het aantal boetes voor luchtvaartmaatschappijen op 22 februari minstens vervijfvoudigen, waardoor een onhoudbare situatie voor deze maatschappijen ontstaat en zij zich genoodzaakt zien naar buitenlandse luchthavens te trekken. De bijhorende jobs nemen ze uiteraard mee en Brussels Airport blijft met lege handen achter. De voltallige luchthavengemeenschap verzet zich tegen deze politiek kafkaiaanse situatie en heeft zich verzameld onder de slogan ‘Let us keep our airport jobs’.
Lees meer
De ministers van negen Europese landen ondertekenden gisteren in Parijs een actieplan om de oneerlijke concurrentie en sociale dumping in de transportsector aan te pakken. Ook ons land behoort tot de groep ‘pioniers’, reageert ACV-Transcom erg tevreden. Jarenlang overleg met transportvakbonden en werkgevers in Europa werpt nu zijn vruchten af. Want de sociale dumping écht aanpakken is enkel mogelijk door internationale samenwerking. En die basis lijkt nu gelegd, klinkt het.
Lees meer
scheepslui
Sinds 18 januari moeten schepen uit landen die de Maritime Labour Convention 2006 (MLC) hebben geratificeerd hun bemanning verzekeren voor de kosten van crew abandonment.
Lees meer
Aviapartner
Folder verspreid door de Europese Transport Workers' Federation: De Belgische, Duitse en Italiaanse vakbonden melden dat Aviapartner halsstarrig goede industriële relaties ondermijnt. In sommige gevallen is de dialoog pover of helemaal onbestaande. De directie van Aviapartner behandelt haar personeel oneerlijk en respectloos.
Lees meer
bagage klein
Op een speciale ondernemingsraad gisterenochtend kondigde de directie van Swissport aan dat Ryanair het contract met Swissport niet wenst te verlengen. ACV-Transcom was verbaasd over deze beslissing, neemt hiervan akte en zou graag van Ryanair de beweegredenen kennen die hiertoe hebben geleid. Nu dienen we te bekijken welke de gevolgen zijn voor de medewerkers van Swissport die opnieuw geconfronteerd worden met de gevolgen van de koers die de Swissport in België vaart. Voor ACV-Transcom is het duidelijk dat de medewerkers binnen de Swissport-activiteiten moeten worden geabsorbeerd, zoals steeds al mogelijk bleek. Dit lijkt eerder een maneuvre van de Swissport directie om zich (goedkoop) van een aantal arbeiders af te maken.
Lees meer
Swissport
Gisteren leidden het vriesweer en onderbezetting bij Swissport tot vertragingen bij de bagageafhandeling. Onmiddellijk spraken de luchtvaartmaatschappijen onterecht van een spontane staking. Dit was allerminst correct. Swissport had gewoon te weinig personeel voorzien, een misrekening met ernstige gevolgen! ACV-Transcom klaagt al een hele tijd aan dat de luchtvaartmaatschappijen de bagagebedrijven onder druk zetten om sneller en goedkoper te werken. Dit ten koste van het personeel, maar zoals we gisteren hebben gezien, ook van de dienstverlening. ACV-Transcom benadrukt ook dat net het personeel zelf gisteren er alles aan heeft gedaan om de reizigers zo goed mogelijk te helpen.
Lees meer
ACV-Transcom zal niet onderhandelen over de invoering van een gegarandeerde dienstverlening bij de spoorwegen. De voorstellen die vandaag op tafel werden gelegd, zijn een beperking van het individuele stakingsrecht. Bovendien vindt ACV-Transcom dit plan absoluut onverantwoord met het oog op de veiligheid van de reizigers.
Lees meer
Luchtverkeersleider
Recent was er weer heel wat te doen over het al dan niet correct gebruik van de banen op Brussels Airport. Daarop wenste minister Bellot een audit op de toepassing ervan bij Belgocontrol en gelastte het directoraat-generaal van de luchtvaart dit na te gaan. Een directoraat-generaal waar over het correct functioneren en de leiding trouwens ook iets te zeggen valt. Men eiste luchtverkeersleiders te verhoren in deze. ACV-Transcom verzet zich hier uitdrukkelijk tegen. Geen heksenjacht op luchtverkeersleiders die dag in, dag uit, nacht in, nacht uit zorgen voor een veilig luchtverkeer, de veiligheid van heel wat passagiers en dit in erg moeilijke omstandigheden.
Lees meer
Swissport-cargo
Op maandag 21 november legde het personeel van Swissport cargo op Brucargo het werk neer vanaf 7.00u ’s ochtends. De aanleidingen waren legio: de slechte arbeidsomstandigheden; materiaal dat kapot is, niet of slecht functioneert met alle gevolgen van dien voor de kwaliteit én veiligheid; het niet nakomen van afspraken en verloningsafspraken; werkdruk; … Swissport probeerde dan ook – zoals we van hen gewoon zijn – de verdeel en heers strategie toe te passen tussen werknemers. Dit was weliswaar buiten de ACV-Transcom afgevaardigden en het personeel gerekend! Na een dag onderhandelingen werd een akkoord gesloten wat onze militanten en vakbondssecretaris voor het personeel verdedigde. Omstreeks 21.00u werd het werk hervat.
Lees meer
Brussels Airport groot
ACV-Transcom kreeg op een bijzondere ondernemingsraad op 17 november de visie van Brussels Airport van nu tot 2040. Als ACV-Transcom zijn we verheugd te zien dat Brussels Airport nadenkt over haar groei op middellange en lange termijn. We stellen ons echter enkele kritische randbemerkingen bij het geheel van de visie van Brussels Airport…
Lees meer
logo EASA
ACV-Transcom is tevreden dat in de voorstellen van de Europese Parlementaire Commissie Transport en Toerisme over de bevoegdheden en de rol van het Europees luchtvaart beveiligingsagentschap EASA sociale aspecten werden opgenomen. Maar we zullen ons ook blijven verzetten tegen de aanval op werknemersrechten, met name de invoering van een minimale dienstverlening bij luchtverkeersleiders.
Lees meer
Post NL wijst tot nu toe de overname van de hand. Het spookbeeld van een snelle privatisering is hierdoor ietwat op de achtergrond geplaatst. Wij zijn evenwel, gelet op de reacties van sommige regeringsleden en de Nederlandse aandeelhouders, niet overtuigd dat het plan definitief van de baan is. Dit is wellicht de reden van het huidig stilzwijgen van bpost.
Lees meer
Luchtverkeersleider
ACV-Transcom betreurt dat de nieuwe Europese werkgeversfederatie in de luchtvaart, “Airlines for Europe” (A4E) via een campagne bij de reizigers en op basis van een zelf bestelde studie het stakingsrecht voor luchtverkeersleiders aanvalt. ACV-Transcom verwerpt zowel de methodologie als de conclusies van deze studie en reageerde al fors in het paritair comité van Belgocontrol. Ook bij de Europese koepelvakbonden klinkt dezelfde kritiek.
Lees meer
Maritime Round Table
Van 17 tot 24 september waren een aantal van onze militanten van de sector maritiem in Montréal voor een internationale “Ronde Tafel’. Ze spraken er over de toekomst van de vakbonden, en het betrekken van jonge mensen bij het vakbondswerk. En ze bereikten zelfs onmiddellijk succes, want nog tijdens een betoging voor het behoud van de cabotagewet kregen de Canadese vakbonden een bericht van het ministerie dat ze bereid zijn hierover te praten!
Lees meer
Sabena
Na 15 jaar zijn geen lessen getrokken uit het faillissement van SABENA. De luchtvaartindustrie in ons land is quasi volledig in buitenlandse handen en werknemers betaalden dit gebrek aan visie.
Lees meer
In het kader van de begrotingsbesprekingen van 2017 heeft de regering beslist om enkele hervormingen door te voeren, waaronder die van het pensioensysteem. Zowel het spoorwegpersoneel in zijn geheel als het rijdend personeel in het bijzonder worden hard getroffen door de beleidskeuzes van de regering. Wat staat er in de beleidsverklaring?
Lees meer
Een Waals veto tegen het vrijhandelsakkoord tussen Europa en Canada maakte deze week van Wallonië het zwarte schaap van Europa. Het verzet komt echter bijlange na niet enkel uit het zuiden van ons land. ACV-Transcom en BTB-ABVV, de twee grootste nationale vakbonden van transportsectoren hebben grote bedenkingen bij het verdrag en steunen het verzet van Wallonië.
Lees meer
De federale regering heeft de hoofdlijnen van haar begroting 2017 bekend gemaakt. Er worden besparingen voorzien in de federale administratie. Er zouden 'efficiëntiewinsten' komen. Minister Vandeput heeft de afgelopen dagen geweigerd uit te leggen wat hij concreet zou doen om hiertoe te komen. Het wordt hoog tijd dat hij dit nu wel doet.
Lees meer
Swissport
Swissport riep op 10 oktober een speciale ondernemingsraad samen. Zoals gevreesd, was de boodschap die Swissport gaf alweer geen goed nieuws voor het personeel. Het management van Swissport heeft geen oog voor kwaliteit, dienstverlening, de luchtvaart, de luchthaven en de jobtrots., maar enkel voor cijfers. ACV-Trancom pikt het niet dat de arbeiders cash de gevolgen zullen betalen en zal hun belangen ten volle verdedigen tegen het (mis)management van Swissport. Vandaag lichten we de werknemers in alle transparantie inlichten. Dan bekijken we hoe we verder zullen reageren.
Lees meer
Zo’n 10.000 Belgische taxichauffeurs dreigen de dupe te worden van een nieuwe maatregel die de federale overheid wil nemen in het kader van de begrotingsgesprekken, nl. een verhoging van de BTW-tarieven voor taxi’s van 6 naar 12%. ACV-Transcom wijst erop dat hierdoor het al karige loon van de chauffeurs nog verder naar beneden zal gaan.
Lees meer
VRT
ACV VRT is fier op het resultaat van de onderhandelingen over het toekomstplan ‘Fier op de VRT van morgen’. Ondanks een zware opgelegde besparing slaagden ze erin samen met de twee andere vakbonden om de gevolgen voor het personeel te beperken. Op 20 september werd het toekomstplan goedgekeurd door de Raad van Bestuur. De afgevaardigden van ACV VRT zullen wel de minpunten nauwlettend in de gaten houden.
Lees meer
Belgocontrol2
Ondanks de schijnbaar uitsluitend positieve elementen die Belgocontrol communiceert naar aanleiding van het jaarverslag 2015, kunnen we amper spreken van een goednieuwsshow. De rits problemen op vlak van enerzijds de systemen en anderzijds het geëxplodeerde sociaal overleg kan ACV-Transcom moeilijk positief noemen. De financiële situatie in orde krijgen en de prijzen doen dalen was de voorbije jaren belangrijker dan zorgen voor voldoende personeel en de nodige investeringen. Dat nu 97 miljoen euro moet worden geïnvesteerd spreekt boekdelen. De onderinvesteringen in systemen, opleidingen en personeel - die ACV-Transcom al jaren aanklaagt - worden hierdoor bevestigd. Belgocontrol en de veiligheid van het luchtruim is én mag nooit benaderd worden als een commerciële activiteit. Daar komen accidenten van!
Lees meer
Bagage
De totale overname van Brussels Airlines door Lufthansa kan enorme consequenties hebben voor de ontwikkeling van Brussels Airport en de directe en indirecte tewerkstelling op en rond Brussels Airport. De keuzes die Lufthansa maakt en/of maakte voor Brussels Airlines zullen dus niet alleen direct repercussie hebben het personeel van Brussels Airlines, maar voor de hele luchthavengemeenschap.
Lees meer
De formele beslissing van de Europese Commissie zorgt ervoor dat de federale regering definitief groen licht krijgt voor de invoering van de karaattaks. De regering geeft de grote diamanthandelaars hiermee een mooi fiscaal cadeau, maar laat een kans liggen om de diamantnijverheid uit het slop te trekken. Waarom koppelt de overheid aan de karaattaks geen verplichting om tewerkstelling te creëren in Antwerpen en de Kempen?
Lees meer
Vandaag komen Europees Commissaris van Transport Violeta Bulc en minister van Werk Kris Peeters bijeen voor een evaluatie van de aanpassingen aan de wet op de havenarbeid. Hierover bereikten de sociale partners en Peeters in juni een akkoord na lange onderhandelingen en een referendum bij de havenarbeiders zelf. ACV-Transcom betreurt dan ook dat er gisteren in de media opnieuw een aanval werd ingezet op deze wet, die de veiligheid van de havenarbeiders beoogt. De christelijke vakbond wil het resultaat van de gesprekken vandaag afwachten, maar hoopt uiteraard op een positieve respons.
Lees meer
ACV-Transcom reageert verheugd op het nieuwe wetsontwerp van minister van Werk Kris Peeters. Buitenlandse transportbedrijven die voornamelijk vanuit België opereren, moeten voortaan hun werknemers de arbeidsvoorwaarden en lonen geven die hier gelden. De nieuwe wet is een gevolg van een uitspraak door het Europees Hof van Justitie in 2011 in een zaak van een internationaal vrachtwagenchauffeur. Daarin werd de ‘gewoonlijke’ plaats van tewerkstelling duidelijk gedefinieerd. Voor ACV-Transcom is het een belangrijke stap om sociale dumping in de transportsector aan te pakken.
Lees meer
2 jaar Michel - manifestatie 29 september 2016
Immers: hogere facturen, minder sociale bescherming en langer, harder en soepeler werken voor minder koopkracht. Enkel de grote vermogens en bedrijven krijgen cadeaus. Een beleid dat we ook terugvinden bij de Vlaamse regering Bourgeois.

We willen een ander, beter, rechtvaardig, eerlijk en evenwichtig beleid. Het kan anders! Daarom organiseren de vakbonden een manifestatie op 29 september.
Lees meer
Stop TTIP-CETA logo website
Steeds meer mensen engageren zich in het verzet tegen TTIP en CETA. Deze ondemocratische trans-Atlantische handelsverdragen zijn vooral voordelig voor de aandeelhouders van multinationals en economische machten. Maar zeer nadelig voor landbouwers, consumenten, arbeiders, gepensioneerden, vrouwen, jongeren, KMO's, de middenklasse, gezondheid en duurzame ontwikkeling. De kans is groot dat de Europese overheden CETA zullen goedkeuren op 22 september 2016. Stap mee op met de nationale betoging op 20 september in de Europese wijk, vanaf 17u (in Brussel).
 
Lees meer
Woensdag 20 juli stemt het Parlement over de invoering van sociale verkiezingen bij de Belgische Spoorwegen. ACV-Transcom ijvert hier al sinds 2004 voor en vindt het dan ook positief dat dit thema eindelijk op tafel ligt. Maar het voorstel zoals het nu voorligt, is niet realistisch, niet qua timing, noch qua invulling. De eerste verkiezingen zouden al moeten plaatsvinden in 2018, en dat is onhaalbaar. In hetzelfde wetsontwerp zou de liberale vakbond VSOA in alle overlegorganen worden geïnstalleerd, terwijl die amper 3% van het personeel vertegenwoordigt. Wou deze regering niet de politieke inmenging bij de overheidsbedrijven verminderen?
Lees meer
Kranen haven
Het akkoord tussen de sociale partners en de werkgevers over wijzigingen aan de Wet Major is positief onthaald door Europees Commissaris voor transport Bulc. Zij zei dat op het plan op alle punten van de ingebrekestelling een antwoord biedt, zo liet minister van Werk Kris Peeters weten na zijn onderhoud met de commissaris. Een succes voor het sociaal overleg, en een goede samenwerking met de havenarbeiders zelf, die het plan in een referendum ook hadden goedgekeurd.
Lees meer
Rio Tinto
De internationale vakbondskoepel IndustriAll voert al twee jaar campagne tegen Rio Tinto, één van de grootste mijnbouwbedrijven ter wereld. Wereldwijd ontgint het bedrijf goud, koper, diamant, ijzererts, aluminium en steenkool. Daarbij lapt het nogal wat regels in verband met milieuwetgeving, veiligheid en werknemersrechten aan zijn laars. ACV-Transcom zet ook haar schouders onder de campagne. Veel van de diamanten die door Rio Tinto worden ontgonnen, komen immers in Antwerpen terecht. “We willen dat bedrijven die hier hun hoofdkantoor hebben, meer aandacht hebben voor de omstandigheden waarin de diamanten werden ontgonnen en hun toeleverancier oproepen tot een ecologisch en sociaal verantwoorde mijnbouw”, aldus Myriam Dillen, sectorverantwoordelijke diamant.
Lees meer
Handlers-klein
Op woensdag 15 juni ‘s avonds kwam een sectoraal verzoeningsbureau samen op de Federale Overheidsdienst Werk, Arbeid en Sociaal Overleg naar aanleiding van de stakingsaanzegging die in gemeenschappelijk front gebeurde voor de handlers op de luchthavens. Dit naar aanleiding van de aanhoudende onderbezettingen, het gebrekkig of tekort aan materieel, de psychosociale belasting, het niet naleven van afspraken en akkoorden door werkgevers. Gelet dat deze problemen is bij alle werkgevers in de sector, werd geoordeeld dan ook een aanzegging te doen voor het geheel van de sector.
Lees meer
Kranen haven
Op woensdag 15 juni 2016, telde een gerechtsdeurwaarde onder toezicht van bestuursleden van de drie vakorganisaties uit de verschillende Belgische Zeehavens, de binnen gekomen antwoorden m.b.t. de Europese ingebrekestelling tegen de Belgische havenarbeidsorganisatie. Deze schriftelijke ledenraadpleging werd op 31 mei 2016 gericht aan de leden havenarbeiders van het algemeen contingent, tewerkgesteld in de verschillende Belgische Zeehavens.
Lees meer
ACV 24 mei 2016 Manifestatie De maat is vol
Wij zijn de voortdurende aanvallen van de regering en de werkgevers op de centen en de rechten van de werknemers meer dan beu! Onze alternatieven steunen op een rechtvaardig maatschappijmodel. Met rechtvaardige fiscaliteit. Met kwaliteitsvolle collectieve diensten. Met een stevige sociale bescherming. Met sociaal
overleg en met vrije onderhandelingen.
Lees meer
bagageband
Sinds 13.00u deze namiddag zijn de arbeiders van Aviapartner op Brussels Airport in staking. Aanleiding is de enorme werkdruk die sinds de aanslagen van 22 maart op het personeel rust. “Zij stellen zich al wekenlang ongelooflijk flexibel op, met lange werkdagen, vaak in andere luchthavens. Ze hebben echt het beste van zichzelf gegeven om de luchthaven zo snel mogelijk weer te doen draaien en de reizigers van dienst te zijn. Maar trop is te veel”, aldus Kurt Callaerts van ACV-Transcom. De directie toont op geen enkele manier respect voor de inspanningen van de werknemers. De druppel die de emmer vandaag deed overlopen, zijn alweer foutieve loonbrieven, allemaal in het nadeel van de werknemers.
Lees meer
Zeg vaarwel aan de typisch Belgische KMO. Als het van de Federale regering afhangt, wordt ze vervangen door een multinational die vanuit een ver fiscaal paradijs en via een online platform diensten aanbiedt van Belgen die geen enkele vorm van sociale bescherming genieten. Onder het voorwendsel dat ze de deeleconomie wil stimuleren, organiseert de federale regering oneerlijke concurrentie en creëert ze een leger van joblozen die staan te bedelen om je van punt A naar punt B te brengen. De sociale partners van de taxisector vragen dan ook aan de Regering om het nieuwe statuut voor ‘occasioneel werk’ onmiddellijk in te trekken.
Lees meer
Bij Proximus is de beslissing voor de CAO en het vertrekplan gevallen! De dossiers werden uiteindelijk toch opgesplitst in een cao-dossier en daarnaast een dossier voor het vertrekplan, zoals trouwens onze CEO in januari in haar communicatie had aangekondigd. ACV-Transcom heeft “NEEN” gezegd op de cao en” ja” op het vertrekplan. Hierbij een allereerste stand van zaken.
Lees meer
APR 26

Regering moet bewering dat overheidspersoneel niet minder pensioen zal hebben hard maken

Prof. Frank Vandenbroucke, voorzitter van de Commissie pensioenhervorming 2020-2040, kwam vandaag de hervormingen toelichten op de Studiedag Pensioenen die doorging op initiatief van ACV - Openbare Diensten - Overheidsbedrijven en Onderwijs.
FOD Mobiliteit
Vandaag is er heel wat te doen over het ontslag van de voorzitter van de FOD Mobiliteit en Vervoer, Laurent Ledoux die sedert juli 2013 was aangesteld door toenmalig staatssecretaris Wathelet.De aanhoudende machtspelletjes die aan de gang waren tussen het huidige kabinet van minister Galant en Laurent Ledoux waren nefast voor heel wat medewerkers van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Als ACV Transcom wensen we dan ook te benadrukken dat gedurende de voorbije moeilijke periode dikwijls de hardwerkende ambtenaren hiervan slachtoffer werden.
Lees meer
controletoren Zaventem
Op het paritair comité van Belgocontrol op 12 april werd gestemd over het voorstel dat de directie vrijdag neerlegde en waarover z niet verder meer wilde onderhandelen. We stemden dan ook pertinent tegen dit voorstel. Niet alleen moeten de luchtverkeersleiders langer gaan werken, ook de personeelsbezetting wordt naar beneden gehaald, de statutaire tewerkstelling bij de luchtverkeersleiding moet eraan geloven, meer flexibiliteit voor torenverkeersleiders en er komt een verplichte stand-by regeling. Allemaal maatregelen die een roofbouw betekenen op het statuut en de werkomstandigheden van de luchtverkeersleiders en de veiligheid zeker niet ten goede komen.
Lees meer
vrachtwagens
Vanaf vandaag 1 april gaat de kilometerheffing voor vrachtwagens meer dan 3,5 ton in voege. Naast alle praktische problemen die het systeem bij de start nog kent, is ACV-Transcom vooral bang dat chauffeurs het gelag zullen betalen. Wij betreuren ook dat wij door Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts niet werden uitgenodigd om samen met overheid en werkgevers te overleggen over ondersteunende maatregelen.
Lees meer
luchthaven
MRT 21

Overleg loont

De verzoeningsprocedure heeft zijn vruchten afgeworpen. Na maandenlange aanslepende onderhandelingen bereikten we een verdedigbaar en evenwichtig akkoord voor de ambulanciers van Brussels Airport.
Lees meer
Themadag Internationaal werk 2
Op 8 maart vond in de Haven van Antwerpen onze themadag voor een wereldwijde eerlijke havenarbeid plaats. Daar werden de resultaten van de werkgroep internationaal werk aan onze militanten uit de drie havens voorgelegd. De werkgroep, intussen omgedoopt tot Transcom Internationaal Netwerk (TIN), zal in de toekomst verder werken aan de verbetering van de werk- en leefomstandigheden van havenarbeiders, binnen een wereldwijde samenwerking en solidariteit.
Lees meer
Na 20 uur onderhandelen op het stadhuis van Antwerpen bereikten de Beroepsvereniging voor de loodsen, de vakbonden en minister Weyts een overeenkomst. Daarmee komt er ook een einde aan de stakingsactie in de haven. De discussies gingen over hogere loodspremies, efficiëntieverbeteringen en de eindeloopbaanregeling. Eerst zullen we nu onze achterban inlichten over het bereikte akkoord.
Lees meer
foto loodsen
Naar aanleiding van de staking van de loodsen wordt er in de media nogal wat onvolledige of bewust misleidende informatie over de loodsen verspreid. Zo helpen ze het sociaal overleg beslist niet verder. De puntje op de 'i'...
Lees meer
luchthaven
Na twee weken actie voeren lijkt er bij de directie van Belgocontrol nog steeds geen bereidheid om in te gaan op de maatregelen die wij voorstellen in het belang van de luchtverkeersleiders zelf, de veiligheid en de dienstverlening aan de reizigers. De acties totnutoe hadden geen gevolgen voor de reizigers en de luchthavens, maar de kans bestaat dat nieuwe en hardere acties onvermijdelijk worden.
Lees meer
actie havenarbeiders klein
Omstreeks 15.00u ontving ACVTranscom de betoging voor de vakbonden van een 40-tal dokwerkers. De actie werd georganiseerd vanuit een facebookpagina waarvan in de loop der tijd het aantal volgers en leden explodeerde. Met de actie wilden de actievoerders laten zien dat ze erg ongerust zijn over het behoud van het statuut van havenarbeider. "We begrijpen deze ongerustheid, en wilden vandaag tonen dat we hen zeker niet vergeten", aldus algemeen sectorverantwoordelijke Kurt Callaerts, die symbolisch een vergeet-me-nietje kreeg aangeboden.
Lees meer
controletoren Zaventem
Sinds 15 februari zijn de verkeersleiders in staking op de dagen dat ze projectopleidingen moeten volgen. De acties worden tot op vandaag perfect opgevolgd en gedragen door onze achterban. Zo wordt met onze acties de druk opgevoerd, maar worden luchthavens en passagiers niet meteen getroffen.
Lees meer
luchthaven
Na lange en harde onderhandelingen drukte ACV-Transcom op 15 februari uiteindelijk een sectoraal akkoord door voor de contractuele werknemers in de sector van het luchthavenbeheer. Om 18 u ’s avonds was er witte rook na de maandenlange onderhandelingen. Onderhandelingen die dag op dag bijna 5 maanden duurden.
Lees meer
luchthaven zaventem
Begin februari zegde ACV Transcom – na consultatie van de achterban – om de sociale vrede die sedert juni 2014 werd gesloten op te zeggen. Dit nadat we al maanden wachten op het invullen van verschillende concrete punten die toen werden afgesproken. De vertrouwenscrisis bij het personeel zit erg diep, net als het wantrouwen jegens het management en de politiek.
Lees meer
controletoren Zaventem
ACV Transcom besloot eerder vandaag – na consultatie van de achterban – om de sociale vrede die sedert juni 2014 werd gesloten op te zeggen. Dit nadat we al maanden wachten op het invullen van verschillende concrete punten die toen werden afgesproken. De vertrouwenscrisis bij het personeel zit erg diep, net als het wantrouwen jegens het management en de politiek.
Lees meer
Op maandag 25 januari waren enkele vertegenwoordigers van de Britse spoorbonden op bezoek in Brussel. Zij deelden in een volle zaal hun ervaringen over de gevolgen van de privatisering van de spoorwegen. Met het plan Galant in het vooruitzicht kunnen we hieruit zeker een aantal lessen trekken en ons discours tegen verdere besparingen kracht bijzetten. Progress Lawyers Network organiseerde de conferentie in samenwerking met ACV-CSC Transcom en ACOD-Spoor - CGSP-Cheminots.
Lees meer
Kranen haven
Op woensdagvoormiddag 13 januari kwamen de vakbonden van de havens in gemeenschappelijk front samen met de werkgeversorganisaties en medewerkers van het Kabinet van Minister van Werk Kris Peeters om het voorstel van Peeters m.b.t. de ingebrekestelling vanuit de Europese Commissie verder te bespreken.
Lees meer
ACV VRT wenst voor 2016 een VRT die een sterke publieke omroeporganisatie blijft met een toekomstgerichte plaats voor de huidige en toekomstige VRT-medewerkers. Onze volledige nieuwjaarsbrief lees je onder 'lees meer'.
Lees meer
Tijdens de vergadering van 12 januari werden de plooien tussen directie en bonden opnieuw gladgestreken. Het overleg verliep positief en er volgde een vergaderkalender van 10 vergaderingen tot eind februari waarin de tewerkstelling aan bod zal komen, maar waarin ook het debat zal worden heropend over de reeds genomen maatregelen. Hieronder kan u het verloop van de laatste weken lezen met antwoorden op de vragen hoe het komt dat er eerst een stakingsaanzegging was, waarom die daarna deels werd ingetrokken en waarom er nu toch een doorbraak is, waardoor de stakingsdreiging van de baan is.
Lees meer
Loods pilot
De afgelopen week was turbulent in de maritieme wereld door de onverwachte actie die plaatsvond. Voor ACV Transcom - de enige vakbond die is georganiseerd zodat de belangrijke actoren van de ketenwerking met elkaar contact hebben - zijn er toch belangrijke elementen die niet uit het oog mogen verloren worden bij een optimalisatie die door sommigen wordt voorgesteld. Zo is het voor ACV Transcom elementair dat volgende aspecten ook mee in kaart worden gebracht.
Lees meer
Voor niet-ingewijden is het altijd bevreemdend wanneer een sociaal conflict ineens uitbarst en een stakingsaanzegging op tafel wordt gelegd. Dat er nu een stakingsaanzegging van vijf dagen op tafel ligt, nadat er volgens de directie van de Belgische Spoorwegen al negen maanden onderhandeld werd, lijkt nog vreemder. En toch is er een verklaring…
Lees meer
DEC 9

Wijzigingen aan de wet om privatisering van bpost en Proximus mogelijk te maken

De Kamer van Volksvertegenwoordiging heeft de wijzigingen van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven goedgekeurd.
ACV-Transcom ijvert al lang dat de luchthavenbeheerders een eigen en sterke sector worden. Dit als een onderdeel binnen een globaal, nationaal gecoördineerd luchthavenbeleid voor ons land waar elke overheid – zowel Vlaanderen, Brussel, Wallonië als het federaal niveau – haar verantwoordelijkheid opneemt om ons land als logistieke draaischijf verder te ontwikkelen. De meerwaarde die een goed luchthaven en luchtvaartbeleid kunnen genereren kan in belangrijke mate bijdragen tot deze logistieke ketting.
Lees meer
Hou het treinpersoneel op de trein
In het kader van onze campagne ‘Red onze trein’ vraagt ACV-Transcom op 29 oktober aandacht voor het treinpersoneel. Het krijgt daarin steun van het ETF (Europese vakbond voor transportwerknemers), dat tegelijkertijd een campagne om het treinbegeleidingspersoneel aan boord van de trein te houden in een tiental Europese landen lanceert.
Lees meer
De werkonderbreking van donderdag en vrijdag in de verschillende sorteercentra ligt onder vuur omdat er duizenden arbeidsplaatsen op het spel zouden worden gezet. Deze kritiek veroorzaakt onnodige paniek bij het personeel.
Lees meer
Afgelopen maandag voerde de sociale inspectie een controle uit in de kantoren van Ryanair. Ze controleerde er de arbeidsvoorwaarden van het personeel. We drongen al langer aan op een onderzoek, dus we zijn tevreden nu het eindelijk zover is.
Lees meer
Red onze trein
ACV-Transcom voerde vanmorgen een brede informatiecampagne bij de reizigers om ze te informeren over de achterliggende bedoelingen van het moderniseringsplan van minister Galant.
Lees meer
ACV-Transcom heeft zich altijd verzet tegen liberalisering en heeft over de jaren verschillende acties gevoerd op nationaal en Europees niveau. Tevergeefs, de Europese richtlijnen hielden vast aan de liberaliseringsgedachte.
Lees meer
Bomar Mercury
In een periode van drie maanden vonden er drie ernstige incidenten en meerdere ernstige arbeidsongevallen plaats. Meer bepaald gaat het over intoxicatie door gevaarlijke benzeenhoudende gassen aan boord van schepen. We stelden de nodige vragen aan minister Galant en staatssecretaris Tommelein.
Lees meer
Sensibilisering FOD Mob 15/12
Op 24 september vinden bijzondere ondernemingsraden plaats bij Jetairfly en Tech4Jets, die beiden deel uitmaken van de TUI-groep. Het gaat er over "de toekomstige plannen van de luchtvaartmaatschappij". We zijn ongerust, want we weten dat de TUI-groep verder wil optimaliseren en dit wel eens ten koste van werknemers kan gaan.
Lees meer
Op 10 september bespraken we op het kabinet Galant de problemen bij de luchthaveninspectiediensten. Naast de minister waren de vakbonden en Brussels Airport aanwezig. We toonden oplossingen voor de pijnpunten in een gedetailleerd voorstel.
Lees meer
Luchthaveninspectie
De afgelopen maanden werkten we hard aan een allesomvattend voorstel om de problemen bij de luchthaveninspectiediensten voor eens en voor altijd op te lossen. Er moet een duidelijk en realistisch juridische kader komen, dat alle grijze zones wegwerkt. Deze oplossing moet gepaard gaan met een sterke regulator/auditor.
Lees meer
Groepsfoto vakbonden north range
De havenvakbonden van de grootste havens in België, Nederland, Frankrijk, Groot Brittannië en Duitsland kwamen gisteren samen in Rotterdam. Ze bespraken hoe ze kunnen omgaan met de uitdagingen waarmee hun leden worden geconfronteerd. Er werd beslist de samenwerking te verhogen en daarvoor werd ter plaatse de North Range Port Unions’ Coordination Board opgericht.
Lees meer
Eurotunnel Calais
Haar survivalkit bestaat uit fruit, water, een dekentje en extra sloten. Die moeten er voor zorgen dat er geen asielzoekers in haar bestelwagen kruipen. Kelly Hietbrink is chauffeur en neemt mij via Calais mee naar het Verenigd Koninkrijk.
Lees meer
De treinbestuurdersvakbond ASTB besliste zeven zaterdagen te staken. ACV-Transcom geeft voorrang aan overleg en sociale dialoog en dus zijn deze stakingen niet op zijn plaats.
Lees meer
Actie sociale dumping Thyssen
Na afloop van de actie tegen sociale dumping (24/07) zaten we aan tafel met Marianne Thyssen, Europees Commissaris voor Werk. Daar stelden we de oplossing voor: onze 14 maatregelen tegen sociale dumping.
Lees meer
De werkgeversorganisatie VBO (Het Verbond van Belgische Ondernemingen) gaat alle gesprekken uit de weg in het nieuwe paritair subcomité luchthavenbeheer (PSC 315.03). Ze hebben pas tijd eind september, terwijl de sector voor heel wat uitdagingen staat en er toch heel wat werk op de plank ligt.
Lees meer
Sinds kort bestaat er een nieuwe paritair subcomité van de luchthavenuitbating, het paritair subcomité 315.03 (PSC 315.03). We hebben een lange weg afgelegd, maar dit is nog maar het begin: binnen de sector van de luchthavenuitbating liggen nog heel wat uitdagingen op ons te wachten.
Lees meer
Een internationale actie van luchtverkeersleiders is niet uitgesloten als de betrokken lidstaten vasthouden aan de huidige onrealistische besparingen. Naast ACV-Transcom zouden ook vakbonden uit Duitsland, Nederland, Frankrijk, Luxemburg en Zwitserland deelnemen aan de mogelijke actie in juni.
Lees meer
De visie rond de Waalse luchthavens die Waals minister Carlo Di Antonio in het Waals Parlement voorstelde, zijn lang zo gek niet. De werkgelegenheid in de luchtvaartsectoren zou zo een ferme boost kunnen krijgen. We begrijpen dan ook niet dat men blindelings de voorstellen van Di Antonio afschoot.
Lees meer
De federale minister van Werk, Kris Peeters, heeft op dinsdag 5 mei de sociale partners uit distributie en logistiek ontvangen voor een rondetafelgesprek over nachtwerk in de e-commerce. Nachtwerk moet volgens de regering mogelijk worden in de e-commerce of onlinehandel. Zo zou België een concurrentieel nadeel ten opzichte van het buitenland wegwerken, is de redenering. De vakbond waarschuwt voor overhaasting.
Lees meer
Minister van Overheidsbedrijven Alexander De Croo wil het mogelijk maken dat de overheid haar belangen in bedrijven zoals Proximus en bpost kan verkleinen of verkopen. Hij legt zijn voorstel vrijdag voor aan de ministerraad. Een overbodig voorstel, want zowel Proximus als bpost zijn beter af mét overheid.
Lees meer
De Brusselse politierechtbank oordeelde dat Uber onder betaald personenvervoer valt en er dus geen sprake is van autodelen. Dat verkondigen we al lange tijd. De vakbond daarom afschilderen als conservatief is onjuist. We zijn niet per se tegen de komst van Uber, maar het is simpel: er zijn regels en die moet je volgen.
Lees meer
Viking River Cruises
ACV-Transcom en ACV Voeding en Diensten klaagden tijdens een actie vorige week de slechte en onveilige arbeidsomstandigheden aan van de vissers in de Aziatische wateren en werknemers tewerkgesteld in Filipijnse visserijsector.
Lees meer
We tonen onze solidariteit en medeleven aan de familie van de drie overleden havenarbeiders. Veiligheid blijft, net zoals in het verleden, een absolute prioriteit. We eisen dat dit ongeval ernstig onderzocht wordt, dat het overleg hierrond zo snel mogelijk start en dat de nodige conclusies en maatregelen genomen worden.
Lees meer
De diamantnijverheid zit in de problemen. Het aantal diamantarbeiders slinkt zienderogen en er is heel wat (tijdelijke) werkloosheid in de sector. De regering geeft de diamanthandel met de karaattaks een fiscaal cadeau, maar laat hiermee een kans liggen om de diamantnijverheid uit het slop te trekken.
Lees meer
Vandaag organiseerde Bart Tommelein, staatssecretaris voor sociale fraude, een Ronde Tafel over sociale fraude en sociale dumping in de transportsector. Handhaving, controle van bestaande regels en een coherent vervolgingsbeleid bij fraude zijn prioritair voor de vakbonden. “Een loon van 300 euro per maand voor een Roemeense chauffeur die in België werkt, is onaanvaardbaar”, aldus Jan Sannen, sectorverantwoordelijke van ACV-Transcom.
Lees meer
Vandaag opent Brussels Airport zijn prestigeproject ‘Connector’. De uitbreiding vervangt de tunnel en zal het terminalgebouw rechtstreeks en bovengronds verbinden met Pier A. Dit heeft gevolgen voor de manier van werken, maar bij het personeel overheerst onduidelijkheid.
Lees meer
Crew Andromeda
Het gebeurt wel vaker dat bemanning op een schip een tijd geen loon krijgt. In het ergste geval is er een tekort aan eten en drinkbaar water. Het Maritiem Arbeidsverdrag helpt de situatie van de zeevarenden. Het verdrag zorgt ervoor dat ze hun loon krijgen en dat ze thuis geraken indien het schip door een rederij wordt achtergelaten in een haven. Hoe gaat dat precies in zijn werk? We geven twee voorbeelden uit de praktijk.
Lees meer
Een asociale regering werkt blijkbaar inspirerend voor de werkgeversfederaties van de transportsector. Een gezamenlijk voorstel van TLV, FEBETRA en UPTR houdt een loonsverlaging in voor de meerderheid van het rijdend personeel. De werkgevers misbruiken de invoering van een nieuwe functieclassificatie om een loonsverlaging voor de hele sector door te voeren.
Lees meer
Op de luchthavens van Hannover en Düsseldorf legden de werknemers van Aviapartner op woensdag 11 maart het werk neer tussen 6 uur en 14u30. Onderhandelingen over betere loons- en arbeidsvoorwaarden leverden tot nu toe niets op. ACV-Transcom betuigt zijn solidariteit en steun aan de stakers.
Lees meer
Koop je een biljet op de trein? Dan rekent de NMBS sinds 1 februari 2015 automatisch een toeslag van 7 euro aan. Dat zorgt voor problemen, want via ticketautomaten kunnen personeelsleden van bpost geen korting aanvragen.
Lees meer
ACV-Transcom en BTB-ABVV hebben akte genomen van de akkoorden die werden bereikt in de "Groep van 10" betreffende de oudere werklozen en de bruggepensioneerden (SWT).De twee vakbonden hebben besloten om een actie-aanzegging neer te leggen die onmiddellijk ingaat. Deze actie-aanzegging dekt alle acties in de sector die spontaan zouden kunnen starten of die zouden worden georganiseerd door onze gewestelijke afdelingen.
Lees meer
MRT 3

Besparings- en pensioenmaatregelen blijven onverteerbaar voor vakbonden van de openbare sector

Op 19 maart 2015 roept het gemeenschappelijk vakbondsfront van de openbare sector (ACOD, FCSOD & VSOA) van 11u tot 12u zijn militanten op om naar het Muntplein in Brussel te komen. Daar zullen we protesteren tegen de besparings- en pensioenmaatregelen van de federale en Vlaamse regering. Deze werden immers zonder ernstig sociaal overleg doorgedrukt waardoor het personeel én de gebruikers van de openbare sector bijzonder hard worden geraakt.
Deze morgen kregen de vakbonden in een bijzonder Paritair Comité te horen over een herstructurering op het niveau van de ondersteunende diensten binnen het Centraal Bestuur/Project Alfa. Naakte ontslagen zijn niet uit te sluiten.
Lees meer
Sensibilisering FOD Mob 15/12
Yilport, een Turks bedrijf, baat sinds 1 februari een containerterminal uit in de haven van Oslo. Onze collega's van de Noorse Transportwerkers Federatie (NTF) proberen al enkele weken om met deze nieuwe uitbater een cao voor deze terminal af te sluiten, maar tevergeefs. ACV-Transcom springt daarom zijn Noorse collega's te hulp.
Lees meer
FEB 11

ACV-Transcom op Algemene Raad: onze tussenkomst

Op de Algemene Raad van 10 februari 2015 keurde een nipte meerderheid van het ACV het ontwerpakkoord van de sociale partners goed. ACV-Transcom stemde 2/3de voor en 1/3de tegen, op voorwaarde dat er een klaar en duidelijk actieplan komt. Onze tussenkomst vind je onder 'lees meer'.
Sensibilisering FOD Mob 15/12
De navigatiemiddelen van redeboten, dat zijn schepen die loodsen aan boord van in- en uitgaande schepen brengt, vallen regelmatig uit. Hoewel we dit gevaarlijke probleem al enkele maanden geleden signaleerden, is er voorlopig nog geen oplossing. 
Lees meer
Liberalisering grondafhandeling
ACV-Transcom is tevreden dat het voorstel tot het verder liberaliseren van de grondafhandeling definitief naar de prullenmand werd verwezen. Dit gebeurde eind december 2014, bij de voorstelling van het werkprogramma van de nieuwe Europese Commissie.
Lees meer
Laureaten van de arbeid 2014
Op zondag 30 november werden de eretekens voor Laureaat van de Arbeid in de diamansector uitgereikt. Deze eer viel ook de beurt aan 27 leden van ACV-Transcom.
Lees meer
Diamantarbeiders/sters hebben recht op cadeaucheques van 35 euro (7 x 5 euro). Werkte je in 2013 als diamantarbeid(st)er in de diamantnijverheid, dan krijg je ze in de loop van december 2014 uitbetaald.
Lees meer
Deze ochtend verscheen een brief van Jo Cornu, CEO van de NMBS, in de pers. De bekendmaking van de brief en de inhoud ervan vormt geenszins een aanzet tot herstel van het vertrouwensklimaat. Een bewuste provocatie?
Lees meer
Bij de FOD Mobiliteit en Vervoer voert de afdeling wegcontrole controles uit op rust- en rijtijden bij vrachtvervoer. Het programma dat de controleurs helpt bij de controle kreeg een update, maar de nodige vorming ontbreekt volledig. ACV-Transcom trekt al sinds september aan de alarmbel.
Lees meer
De afgelopen dagen was er op Brussels Airport heel wat te doen rond de gevaren en risico’s rond de Ebola-epidemie. ACV-Transcom mengde zich eerst niet in het debat. We vinden het uiteraard een belangrijk thema, maar werknemers op de luchthaven hebben niets aan desinformatie, die tot chaos leidt.
Lees meer
Het standpunt van ACV-Transcom over minimale dienstverlening is duidelijk: het is een theoretische oefening die onmogelijk in de praktijk kan worden gebracht. De bedoeling van de rechtse coalitie bestaat er enkel en alleen in om het stakingsrecht uit te hollen.
Lees meer
De directieleden van de Raad van Bestuur verkozen Stéphane Fischler  opnieuw tot voorzitter. De Raad van Bestuur benoemde ook opnieuw Kaushik Mehta als vicevoorzitter voor de handel en Freddy Inzlicht als Vice Voorzitter voor de Beurzen.
Lees meer
Het gemeenschappelijk front van de VRT-vakbonden (ACV, ACOD en VSOA) heeft op donderdag 9 oktober het besparingsvoorstel van de directie gehoord. De vakbonden zijn zwaar ontgoocheld. Wij hadden verwacht dat de directie en de Raad van Bestuur in hun plan de openbare omroep beter zouden verdedigen. Hun plan betekent een kaalslag in de programmatie, zowel op radio, televisie en online.
Lees meer
Vanaf 1 januari 2015 zijn er nieuwe leeftijd- en loopbaanvoorwaarden van toepassing op de huidige cao SWT (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag) op 58 jaar. Na 31 december 2014 is SWT (het vroegere brugpensioen) op 58 jaar wettelijk niet meer mogelijk.
Lees meer
In de Brusselse taxisector is er heel wat beroering ontstaan sinds de alternatieve taxidienst Uber is neergestreken. Eurocommissaris Neelie Kroes schreeuwt van de daken dat de veroordeling door een Brusselse rechter ons teruggooit naar de 19de eeuw. Maar eigenlijk is het simpel: er zijn regels en die moet je volgen.
Lees meer