Verhuizerskaarten

In de sector van de verhuizingen wordt bij elke gewone tewerkstelling een verhuizerskaart aangevraagd aan het sociaal fonds.
Deze verhuizerskaarten dienen enerzijds als eventuele sociale controle van de arbeidrs op de werf, maar anderzijds verwijzen ze ook, al naargelang het om een P- of een S-kaart is, naar het soort van arbeidsovereenkomst van de betrokken arbeider.

P-kaart

De P-kaart wordt toegekend aan de werknemers met een arbeidscontract van onbepaalde duur en geeft recht op de voordelen die uit- of terugbetaald worden door het sociaal fonds van de sector.
P-kaarten moeten jaarlijks worden hernieuwd.

S-kaart

De S-kaarten (telkens geldig voor de duur van één maand) worden verleend aan arbeiders die worden aangeworven met een schriftelijke arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of voor een bepaald werk en gelden als bewijs voor de tijdelijke aard van het werk.
Als de arbeidsovereenkomst niet schriftelijk werd opgemaakt, word je automatisch geacht tewerkgesteld te zijn voor onbepaalde duur. In de schriftelijke overeenkomst moet ook duidelijk de periode van tewerkstelling worden opgenomen. Hierbij gelden geen minimum- of maximumtermijnen, maar indien geen tijdbepaling vermeld is, word je als arbeider opnieuw automatisch geacht tewerkgesteld te zijn voor onbepaalde duur.
Belangrijk: arbeiders met een S-kaart hebben geen recht op voordelen die door het sociaal fonds worden uitgekeerd.