Arbeidsduur

Sinds de cao van 13 juni 2005 maken we in diensttijd een onderscheid tussen de arbeidstijd en de beschikbaarheidstijd.

Arbeidstijd

Onder 'arbeidstijd' verstaan we:
 • zelf rijden, zelf laden, zelf lossen;
 • schoonmaken en technisch onderhoud van het voertuig;
 • werkzaamheden rond veiligheid van het voertuig en lading;
 • werkzaamheden rond wettelijke of bestuursrechterlijke verplichtingen in verband met het vervoer, met inbegrip van het toezicht bij laden en lossen, administratieve formaliteiten bij politie, douane,…;
 • de wachttijden aan de grenzen en bij laden en lossen, waarvan de vermoede/verwachte duur overschreden wordt;
 • alle overige tijden van fysieke arbeid in het kader van de arbeidsopdracht.

Beschikbaarheidstijd

Onder 'beschikbaarheidstijd' verstaan we:
 • andere periodes of pauzes waarbij de chauffeur niet ter plaatse moet blijven maar wel beschikbaar moet zijn om gevolg te kunnen geven aan eventuele oproepen om de rit aan te vatten of te hervatten, of om andere werkzaamheden uit te voeren;
 • de tijd die men doorbrengt op trein of boot om het voertuig te begeleiden;
 • de wachttijden aan de grenzen of bij laden en/of lossen waarvan de verwachte duur de volgende is:
            - 2 uur per laad –en/of losoperatie in het nationaal vervoer;
            - 4 uur per laad –en/of losoperatie in het internationaal vervoer;
            - 2 uur voor de wachttijden aan de grenzen.
 • als de werkgever voor het vertrek of net voor het begin van een periode een andere verwachte duur meedeelt aan zijn chauffeur;
 • de wachttijden ten gevolge van rijverboden;
 • de tijd doorgebracht in de slaapcabine of naast de bestuurder gedurende de rit;
 • de meertijd die een chauffeur nodig heeft van en naar de plaats om zijn voertuig af te halen indien dit niet op de gebruikelijke plaats gestald is;
 • wachttijden met betrekking tot tol-, quarantaine- of medische aangelegenheden;
 • de tijd aan boord of in de nabijheid van het voertuig om de veiligheid van het voertuig en de goederen te verzekeren maar terwijl dewelke geen arbeid wordt verricht;
de verwachte duur van de laatste 2 punten wordt vermoed maximaal 96 uur per maand te bedragen.
 

Arbeidstijdonderbrekingen

Worden noch als arbeidstijd noch als beschikbaarheidstijd beschouwd:
 • de tijd gewijd aan de eetmalen;
 • de tijd die overeenstemt met de onderbrekingen van de rijtijd in functie van de Europese Verordening inzake de rij -en rusttijden in het wegvervoer;
 • de tijd waarover de werknemer vrij kan beschikken;
 • de tijd die de werknemer zichzelf toe-eigent.
Om de gemiddelde arbeidsduur te berekenen, wordt geen rekening gehouden met de beschikbaarheidstijd, noch met de arbeidsonderbrekingen of rusttijden.
       
 
 

Dagelijkse diensttijd

De dagelijkse diensttijd is de periode begrepen tussen twee dagelijkse rusttijden, waarbij inbegrepen zijn:
 • de arbeidsuren;
 • de beschikbaarheidsuren;
 • de tijden besteed aan de rustperioden, aan de maaltijden en aan de voorziene onderbrekingen van de rijtijd voor een totaal van meer dan 1u per dag en 5u per week.
Opgelet: Dit betekent dat van de totale duur van de tijd besteed aan de maaltijd + aan de rust + aan de onderbrekingen van de rijtijd,  slechts 1 uur per dag en slechts 5 uren per week niet bezoldigd worden.
 
Wanneer het werk niet aanvangt of eindigt op de zetel van de onderneming, wordt als dagelijkse diensttijd beschouwd: het verschil tussen de totaal gemaakte verplaatsingstijd en de duurtijd van de weg naar en van het werk.
 
De duur van de dagelijkse diensttijd mag niet meer zijn dan:
 • In de vijfdaagse week:
            - 12u op maandag en dinsdag;
            - 11u op woensdag,  donderdag en vrijdag
 • In de zesdaagse week:
            - 11u op maandag en dinsdag;
            - 10u op woensdag, donderdag en vrijdag;
            - 5u op zaterdag
       

Wekelijkse diensttijd

De wekelijkse diensttijd is de som van de diensttijden, gespreid over 1 week.
De duur van de wekelijkse diensttijd mag niet meer zijn dan 57u.
De duur van een dagelijkse diensttijd mag wel worden verlengd in geval van overmacht of onvoorziene vertragingen of toevallige gebeurtenissen; dit indien nodig is om de veiligheid van het voertuig of de lading te verzekeren, om de bestuurder in de mogelijkheid te stellen een geschikte stopplaats te bereiken, of indien de omstandigheden het toelaten, de reis te beëindigen en om een werk volgens het opgemaakte plan of behoeften van het cliënteel te kunnen voltooien.
Zulke overschrijding mag zich echter slechts eenmaal per week voordoen, zonder dat de ononderbroken rusttijd van minimum 9 uur tussen 2 diensttijden overschreden wordt en op  voorwaarde dat de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van 38 uren over een periode van maximum zes maanden wordt gerespecteerd!
Een dergelijke overschrijding zal ook moeten gecompenseerd worden in de loop van dezelfde of daaropvolgende week!
 

Dagelijkse rusttijd

Dagelijkse rusttijd: minimum 12u.
De dagelijkse rusttijd is de periode gelegen tussen twee dagelijkse diensttijden.
 
Zijn in de dagelijkse rusttijd inbegrepen:
 • de tijd nodig voor het kleden en wassen vóór of ná de arbeid;
 • de rusttijden en de tijd voor de maaltijden;
 • de tijd die nodig is om de afstand van de woonplaats naar de onderneming af te leggen.
Extra bepalingen:
 1. De werknemers mogen in geen geval langer werken dan 6 uren achtereen zonder pauze.
 2. Bedraagt de arbeidstijd 6 tot 9 uur, dan moet de arbeidstijd worden onderbroken door een pauze van minstens 30 minuten.
 3. Bedraagt de arbeidstijd meer dan 9 uur, dan moet hij onderbroken worden door een pauze van minstens 45 minuten.
 4. De onderbrekingen van de rijtijd zijn in deze rustperiodes inbegrepen; zij moeten er in de mate van het mogelijke mee samenvallen.
 5. De duur van de dagelijkse rusttijd bedraagt minstens 12 uur (behalve indien de dagelijkse diensttijd uitzonderlijk verlengd wordt).
   
   

Wekelijkse rusttijd

 • In de vijfdaagse werkweek: minimum wekelijkse rust van 2 dagen (zaterdag en zondag).
 • In de zesdaagse werkweek: minimum wekelijkse rust van zaterdag 12.00u tot zondag 24.00u
Opdat er een rustdag zou zijn, mag er op zaterdag geen enkel werk worden verricht tussen 00.00u en 24.00u (5-dagenweek) of van 12.00u tot 24.00u (6-dagenweek). 
Er mag in principe niet op zondag gewerkt worden, behalve mits goedkeuring van het Paritair Comité Vervoer (in het flexibele regime mag wel gewerkt worden op zondag).