Maatregelen tegen sociale fraude transport

Na afloop van de actie tegen sociale dumping (24/07) zaten we aan tafel met Marianne Thyssen, Europees Commissaris voor Werk. Daar stelden we onze oplossing voor: onze 14 maatregelen tegen sociale dumping. 
We legden deze 14 punten voor die nodig zijn in de strijd tegen sociale fraude. 
 1. Toepassing van de Rome I-verordening: buitenlandse chauffeurs die werken in België moeten dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden krijgen als Belgische werknemers (en dus niet van hun land van herkomst). 
 2. Toepassing van detacheringsrichtlijn 96/71/EG op alle cabotagevervoer, derdelandenvervoer en gecombineerd vervoer. De richtlijn houdt in dat elke EU-lidstaat moet voldoen aan minimumarbeidsvoorwaarden die op elke tijdelijk gedetacheerde werknemer van toepassing zijn. 
 3. Een nieuw wettelijk kader om de sociale partners en/of andere instanties toe te laten om bepaalde arbeids- en tewerkstellingsvoorwaarden van gedetacheerde werknemers te bewaken. 
 4. Omzetting naar Belgisch recht van Richtlijn 2014/67 inzake de handhaving van de richtlijn 96/71 (zie maatregel 2) om de effectieve uitvoering van Europese en Belgische wetgeving toe te zien. 
 5. Strengere cabotageregels. Cabotage is het vervoeren van goederen en diensten in het binnenland door een buitenlandse ondernemer. 
 6. Vervolging van inbreuken in verband met sociale dumping door alle arbeidsauditoraten. Herziening van de controles. Snelle toepassing van het sociaal strafwetboek en van het strafwetboek op ondernemingen die hun buitenlandse zetel (echt of fictief) gebruiken om de Belgische regels te omzeilen. 
 7. Sanctie op het verbod om de wekelijkse lange rust in de vrachtwagen te nemen en de verplichting invoeren om de normale wekelijkse rust om de 3 weken thuis te nemen. 
 8. Sociale clausule bij transportovereenkomsten die de medeverantwoordelijkheid in de hele keten aanduidt. 
 9. Het Overlegcomité Wegvervoer moet op regelmatige basis samenkomen. Het moet als bevoegdheid hebben maatregelen tegen bedrijven die aan oneerlijke concurrentie en sociale dumping doen, te analyseren en voor te leggen aan de minister. De controlediensten zullen aan het overlegcomité de gevallen van niet-naleving van de toepasselijke regels voorleggen. 
 10. Verplicht gebruik van een tachograaf voor beroepsvoertuigen onder de 3,5 ton en verplichting tot opleiden van bestuurders van die voertuigen. 
 11. Verordening 1071/2009 : voorwaarden inzake de vestigingseis versterken en toezien. 
 12. Oprichting van een Europees Agentschap van het Wegvervoer zoals opgenomen in de verklaring van 19 november 2014 van de Europese sociale partners van het wegvervoer ETF-IRU. Toegang van de wegcontroleurs van verschillende landen tot de nationale registers en de oprichting van een Europese inspectie- en Controledienst (ECR) 
 13. Hulpmiddelen die de handhaving kunnen vergemakkelijken: - digitale tachograaf gekoppeld aan de GPS; - verplichte betaling van het loon in giraal geld; - E-CMR; - bindende roadmap voor de harmonisatie van handhavingsmaatregelen 
 14. Straffen bij het aanbieden, verrichten of laten verrichten van een vervoer tegen een ongeoorloofd lage prijs.