Drie mogelijke pistes voor modernisering taxisector

De sociale partners van de taxisector (ACV-Transcom, BTB-ABVV en G.T.L) roepen de Brusselse regering op haar standpunt te verduidelijken ten aanzien van het illegaal aanbod van bezoldigde personenvervoerdiensten zoals UBER en consoorten. 
De sociale partners herinneren de overheid eraan dat het haar plicht is alle wettelijke middelen waarover zij beschikt, in te zetten om de wetgeving te doen naleven. De overheid moet ook ophouden steeds opnieuw verwarring te scheppen met verklaringen dat zij voornemens is een nieuw wettelijk kader te scheppen, dat in essentie discriminerend en bovendien nefast zou zijn voor het evenwicht in de sector en voor de gebruikers in het algemeen. 
De sociale partners bevestigen nogmaals dat er geen plaats is in het Brussels Gewest voor het faciliteren van zwartwerk noch voor sociale dumping en dat elk 'wettelijk kader' dat zich inspireert van de eisen van UBER en consoorten, niet mag uitgewerkt worden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De sociale partners benadrukken dat ze als stakeholders wensen mee te werken aan de noodzakelijke modernisering van de sector en zij verwijzen naar drie interessante pistes die men zou moeten aanmoedigen: 
1. Het ontwikkelen van een gewestelijke smartphone applicatie, die complementair zou zijn aan de reeds bestaande apps en waar men op vrijwillige basis gebruik van maakt, draagt bij tot innovatie en kan een 'gelaat' geven aan de taxisector. De sociale partners steunen deze piste en wensen ook dat de Brusselse regering dergelijke taxi-bestel-app met een informatiecampagne zou promoten. 
2. Op het vlak van de metrologie (taxameters), pleiten de sociale partners voor de invoering van de meest geavanceerde technologie, met inbegrip van een geïntegreerd softwaresysteem in de wagens voor verzending van de digitale gegevens via GPRS naar een externe server. De invoering van deze technologie, die zowel qua transparantie als qua professionalisering een meerwaarde betekent voor de sector, heeft ook een kostprijs en is alleen mogelijk onder de volgende voorwaarden: 
  • De Brusselse regering toont een echte politieke wil om een einde te stellen aan de illegale taxidiensten die momenteel een plaag vormen voor de sector van het bezoldigd personenvervoer in het Brussels Gewest.
  • De taxi-uitbaters kunnen zelf de voor hen meest geschikte apparatuur kiezen, voor zover deze voldoet aan de specificaties, beschreven in het lastenboek dat opgesteld wordt in overleg met de sector.
  • De Brusselse regering is tegen elke opening van de taximarkt voor de limousines.
  • De regering zet zich in voor het herstellen van de rentabiliteit door de sociale, fiscale en andere lasten van de taxibedrijven te verlagen.
  • De Brusselse regering onderneemt de nodige stappen naar de federale overheid toe, om samen na te gaan hoe de lasten op de taxibedrijven kunnen verlaagd worden.
  • De Brusselse regering verhoogt de reserve aan kandidaat-chauffeurs, dankzij een versoepeling van de regels voor het behalen van het capaciteitsattest van taxichauffeur. 
3. Het chronisch gebrek aan rentabiliteit van de Brusselse taxisector heeft geleid tot diverse vormen van fraude, waaronder het 'huurforfait-systeem'. Het gaat hier om een systeem waarbij taxi-uitbaters hun voertuigen in huur geven aan chauffeurs. Dit wordt in de hand gewerkt door het tekort aan chauffeurs en het ondermijnt de reguliere en legale arbeidsvormen. De sociale partners willen het illegaal huurforfait-systeem bestrijden, en dringen er bij de Brusselse regering op aan de volgende twee maatregelen te willen nemen om het volledig uit te roeien: 
  • Aanmoediging van de vorming van meer nieuwe chauffeurs en versoepeling van de normen voor het behalen van het capaciteitsattest van taxichauffeur. De taxi-uitbaters zullen daardoor over een voldoende reserve aan chauffeurs kunnen beschikken en minder druk ondervinden om deze volgens het huurforfait-systeem in te zetten .
  • Intensivering van de controles op de toepassing van dit huurforfait-systeem 
Tot slot, wijzen de sociale partners erop dat de taxigebruikers, -exploitanten en -chauffeurs van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de illegale diensten zoals deze die aangeboden worden via UBER en consoorten, niet nodig hebben; zij kunnen enkel de bestaande diensten destabiliseren en leiden tot chaos. De sociale partners zijn daarentegen voorstanders van moderne, veilige en betrouwbare diensten van bezoldigd personenvervoer, georganiseerd als diensten van openbaar nut die gereguleerd worden door de overheid. Alle voorbeelden, in België en in het buitenland, tonen aan dat het alleen op die manier goed werkt.