Voordelen sociaal fonds

Het sociaal fonds betaalt de werknemer in de brandstoffenhandel heel wat voordelen terug. Hieronder vind je een overzicht.

Compensatiedagen

Elke arbeider heeft recht op 1 compensatiedag met een maximum van 12, na volgende prestaties:
 • voltijdse arbeider: na 18 effectief gepresteerde arbeidsdagen (8u);
 • deeltijdse arbeider: na 146 effectief gepresteerde arbeidsuren (volledige werkdag volgens het gebruikelijke uurrooster).
De compensatiedagen moeten (in overleg tussen werkgever en werknemer en rekening houdend met de organisatie van het werk in het bedrijf) effectief worden opgenomen tijdens het lopende jaar (refertejaar), dat begint op 1 oktober en eindigt op 30 september.
De laatste compensatiedag mag worden overgedragen naar het laatste kwartaal van het lopende kalenderjaar, dus vóór 31 december.

Eindejaarspremie

De bruto eindejaarspremie bedraagt 6,35% van de brutolonen aan 100% onderworpen aan de RSZ, die de werknemer verdiend heeft bij één of meerdere werkgever uit de sector (berekening enkel op basis van de effectief aangegeven RSZ-lonen.
Voorwaarden:
 • tussen 01.07 vorig jaar en 30.06 van het betrokken jaar ten minste 50 dagen werkelijke arbeid of gelijkgestelde dagen totaliseren in de vijfdaagse werkweek of 60 in de zesdaagse werkweek;
 • tijdens deze periode de sector niet vrijwillig verlaten hebben of ontslagen zijn om dringende redenen.

Syndicale premie

De syndicale premie bedraagt 120 euro.
 
Voorwaarden:
 • voorkomen op de RSZ-aangiften van het tweede kwartaal van een onderneming met RSZ 091 (en dus de legitimatiekaart voor de syndicale premie ontvangen hebben);
 • ten minste 1 jaar lid zijn van een representatieve werknemersorganisatie.

Brugpensioen vanaf 56 jaar

Vanaf 2012 verandert het brugpensioen van naam. Het zal voortaan het Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (afgekort SWT) heten en een aantal dingen zullen grondig veranderen.
Aanvullende vergoeding: de helft van het verschil tussen het netto referteloon en de werkloosheidsuitkering.
Voorwaarden om de aanvullende vergoeding te ontvangen:
 • ontslagen zijn door de werkgever behalve om dringende redenen;
 • de leeftijd van 56 jaar bereikt hebben (einde arbeidscontract);
 • uitdrukkelijk verzoeken om van het brugpensioen te mogen genieten;
 • Ofwel 33 jaar in loondienst gewerkt hebben, waarvan 20 jaar nachtarbeid; ofwel een beroepsverleden van 40 jaar kunnen bewijzen.
Betaling:
De aanvullende vergoeding voor brugpensioen wordt betaald door uw werkgever die het betrokken bedrag via een daartoe bestemd aanvraagformulier kan terugvorderen bij het sociaal fonds. Het sociaal fonds van deze sector betaalt bovendien ook de verschillende maandelijkse bijdragen terug die de werkgever moet betalen voor zijn werknemers die met brugpensioen gaan.

Brugpensioen vanaf 58 jaar

Vanaf 2012 verandert het brugpensioen van naam. Het zal voortaan het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (afgekort SWT) heten en een aantal dingen zullen grondig veranderen.
Aanvullende vergoeding: de helft van het verschil tussen het netto referteloon en de werkloosheidsuitkering.
Voorwaarden om de aanvullende vergoeding te ontvangen: 
 • ontslagen zijn door de werkgever behalve om dringende redenen;
 • de leeftijd van 58 jaar bereikt hebben (einde arbeidscontract);
 • uitdrukkelijk verzoeken om van het brugpensioen te mogen genieten;
 • 38 jaar beroepsloopbaan als werknemer kunnen rechtvaardigen (35 jaar voor de vrouwelijke werknemers);
 • Voor arbeiders met ernstige lichamelijke problemen: een beroepsloopbaan van 35 jaar
 • Arbeiders met een zwaar beroep (wisselende ploegen, onderbroken diensten, nachtarbeid):
            - ofwel gedurende de laatste 10 jaar 5 jaar gewerkt hebben in een zwaar beroep;                       
            - ofwel gedurende de laatste 15 jaar 7 gewerkt hebben in een zwaar beroep.
Betaling:
De aanvullende vergoeding voor brugpensioen wordt betaald door uw werkgever die het betrokken bedrag via een daartoe bestemd aanvraagformulier kan terugvorderen bij het sociaal fonds. Het sociaal fonds van deze sector betaalt bovendien ook de verschillende maandelijkse bijdragen terug die de werkgever moet betalen voor zijn werknemers die met brugpensioen gaan.

Brugpensioen vanaf 60 jaar

Vanaf 2012 verandert het brugpensioen van naam. Het zal voortaan het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (afgekort SWT) heten en een aantal dingen zullen grondig veranderen.
Aanvullende vergoeding: de helft van het verschil tussen het netto referteloon en de werkloosheidsuitkering.
Voorwaarden om de aanvullende vergoeding te ontvangen:
 • ontslagen zijn door de werkgever behalve om dringende redenen;
 • de leeftijd van 60 jaar bereikt hebben (einde arbeidscontract);
 • uitdrukkelijk verzoeken om van het brugpensioen te mogen genieten;
 • 30 jaar beroepsloopbaan als werknemer kunnen rechtvaardigen;
 • 26 jaar voor de vrouwelijke werknemers;
Betaling:
De aanvullende vergoeding voor brugpensioen wordt betaald door uw werkgever die het betrokken bedrag via een daartoe bestemd aanvraagformulier kan terugvorderen bij het sociaal fonds. Het sociaal fonds van deze sector betaalt bovendien ook de verschillende maandelijkse bijdragen terug die de werkgever moet betalen voor zijn werknemers die met brugpensioen gaan.
   

Premie pensionering

De premie bij pensionering bedraagt 99,16 euro.
Voorwaarden:  
 • op de dag van (brug)pensionering minstens 10 jaar in de sector gewerkt hebben;
 • de sector niet vrijwillig verlaten hebben of ontslagen zijn om dringende redenen.

Uitkering overlijden

Bedrag: 123,95 euro aan de rechthebbende.
 
Voorwaarden:        
 • de overleden arbeider moest reeds 5 jaar in dienst zijn van een onderneming van de sector;
 • de rechthebbende moet het bewijs leveren van begrafeniskosten.

Pensioenfonds

Als tweede pensioenpijler werd in de sector in 2003 een sectoraal pensioenplan afgesloten waardoor voor alle arbeiders die in de sector tewerkgesteld zijn, en dit vanaf 18 jaar, een pensioenkapitaal wordt opgebouwd dat kan uitgekeerd worden op het moment dat je op pensioen of brugpensioen gaat, maar ten vroegste vanaf je 60ste. 
Dit pensioenkapitaal bedraagt 3% van je verdiende brutoloon in de sector, volledig betaald door je werkgever. Voor de berekening van dit brutoloon worden niet alleen de uurlonen, maar ook de premies in aanmerking genomen die door een cao worden toegekend : compensatiedagen, eindejaarspremie, …
Elk jaar ontvang je een pensioenfiche waarop de gedetailleerde gegevens over je pensioenkapitaal worden vermeld. Wanneer je de sector verlaat, behoud je je verworven rechten.

Vergoeding verlies medische schifting

Voorwaarden:  
 • Ontslagen zijn wegens definitief verlies van je medische schifting;
 • niet meer tewerkgesteld kunnen blijven in het bedrijf (eventueel in een andere functie);
 • 20 jaar anciënniteit in de sector hebben.
Bedrag: maximaal 5000 euro (pro rata voor de deeltijdsen) 
De schadevergoeding zal degressief afgebouwd worden, en dit vanaf 56 jaar, naarmate de arbeid(st)er dichter bij zijn/haar wettelijke pensioenleeftijd komt (10% per jaar), zodanig dat ze volledig vervalt op 65-jarige leeftijd.
Opmerking: 
 
Indien de arbeider na het verlies van de medische schifting, in een andere functie binnen het bedrijf kan tewerkgesteld blijven en de schadevergoeding dus niet gekregen heeft, behoudt hij het recht op de schadevergoeding mocht hij binnen een periode van 5 jaar toch nog ontslagen worden.
 

Hospitalisatieverzekering

Alle arbeiders die in de sector werken hebben recht op een hospitalisatieverzekering van zodra ze minstens zes maanden ononderbroken in dienst zijn. Het recht op tussenkomst van de hospitalisatieverzekering blijft zes maanden lopen nadat ze uit de sector zijn uitgetreden. 
Mits het betalen van een bijkomende premie, kunnen ook de gezinsleden aangesloten worden, maar enkel op aanvraag van de werkgever, en voor al zijn werknemers. Indien de werkgever deze bijkomende premie voor de gezinsleden niet financiert, kan het te betalen bedrag in mindering gebracht worden van het nettoloon van de betrokken werknemers.   
De opname moet medisch noodzakelijk zijn en dekt onder meer het verblijf, de erelonen, onderzoeken, behandelingen, geneesmiddelen, ….
Ook de noodzakelijke verzorgingen die rechtstreeks te maken hebben met de hospitalisatie, en die werden verstrekt ten vroegste één maand voor en tot drie maanden na de ziekenhuisopname worden terugbetaald. Dit geldt voor de volgende kosten: 
 • Ambulante medische zorgen 
 • Geneesmiddelen die tijdens deze periode worden voorgeschreven 
Er is tevens een waarborg zware ziekten voorzien, net zoals een waarborg voor medische kosten in het buitenland, een forfaitair bedrag voor thuisbevallingen, … Voor het volledig medisch plan, kan u terecht op www.fonds127.be.
Van zodra je als arbeider wordt aangesloten, ontvang je een Medi-Assistancekaart die je in de meeste ziekenhuizen kan voorleggen en waarmee de ziekenhuisfacturen rechtstreeks door de verzekeraar zullen worden betaald. Wanneer je naar het Service Center belt, waarvan het telefoonnummer op de kaart vermeld staat, dan kan je ook alle vereiste inlichtingen krijgen over de waarborgen van de hospitalisatieverzekering. 
Let op:
Er is een franchise voorzien van 100 euro per verzekeringsjaar voor een tweepersoonskamer of voor een gemeenschappelijke kamer, en 300 euro per verzekeringsjaar voor een eenpersoonskamer.
 

Vorming en opleiding

In het kader van de onderhandelingen 2009-2010 werd een akkoord ondertekend om de inspanningen betreffende de permanente vorming in het bedrijf te verhogen, waarbij de werkgevers zich engageren om elke werknemer de mogelijkheid te geven gedurende de arbeidstijd een opleiding te volgen.
Hiertoe dient een vormingsplan te worden opgemaakt in overleg tussen de werkgevers en de werknemers. Elk bedrijf berekent in dit plan eveneens de opleidingstijd die aan de werkgevers zal gegeven worden op basis van het aantal tewerkgestelde arbeiders. De opleidingstijd wordt aan 100% arbeidstijd betaald.