Loon en vergoedingen

Lonen vanaf 01/06/2017: indexering lonen +2%
Arbeider met minder dan drie jaar anciënniteit
 • Alle werklieden en werksters: 11,3645 euro
 • Autovoerder: 11,8836 euro
 • Voerder tankwagen: 12,3794 euro
Na drie jaar ononderbroken tewerkstelling binnen het bedrijf
 • Alle werklieden en werksters: 11,6624 euro
 • Autovoerder: 12,1811 euro
 • Voerder tankwagen: 12,6769 euro
Na tien jaar ononderbroken tewerkstelling binnen het bedrijf
 • Alle werklieden en werksters: 11,7711 euro
 • Autovoerder: 12,2899 euro
 • Voerder tankwagen: 12,7857 euro
Na vijftien jaar ononderbroken tewerkstelling binnen het bedrijf
 • Alle werklieden en werksters: 11,9474 euro
 • Autovoerder: 12,4659 euro
 • Voerder tankwagen: 12,9617 euro

Ecocheques
> 4/5 tewerkstelling: 250,00 euro
> 3/5 tewerkstelling: 200,00 euro
> 1/2 tewerkstelling: 150,00 euro
<1/2 tewerkstelling: 100,00 euro
Om recht te hebben op het volledige bedrag moet men gedurende de volledige referteperiode tewerkgesteld zijn
(01/07 voorgaande jaar tot 30/06 lopende jaar). De jaarlijkse betaling is voorzien in de maand juli.

ARAB-vergoeding

De ARAB-vergoeding bedraag 1,2601 euro per gewerkt uur (of gedeelte ervan).

Verblijfsvergoeding

Per begonnen schijf van 24 uren wordt een forfaitaire verblijfsvergoeding toegekend wanneer de werknemers uit noodzaak van de dienst verplicht zijn om hun dagelijkse en/of wekelijkse rust zoals voorzien in de Europese Verordening betreffende de rij- en rusttijden, te nemen buiten hun woonplaats of buiten de in hun arbeidsovereenkomst voorziene arbeidsplaats.
Vanaf 01/06/2017:
 • 35,7827 euro voor de eerste dagelijkse rust zoals bepaald hierboven en wanneer de samengestelde arbeids- en overbruggingstijd, voorafgaand aan de bedoelde rust, minder bedragen dan 8 uren en voor zover ze geen deel uitmaakt van een meerdaagse reis;
Of   
 • 14,3925 euro wanneer de uithuizigheid minder bedraagt dan 24 uren en het slechts om 1 enkele dagelijkse rust betreft.              
Deze bedragen worden jaarlijks aangepast aan de evolutie van het gezondheidsindexcijfer van de consumptieprijzen. Indien de werknemer kan aantonen dat de reële kosten hoger liggen, worden de reële kosten terugbetaald.
 

Tussenkomst verplaatsingskosten

De werkgever betaalt 75% terug van het sociaal abonnement 2de klasse als tussenkomst voor de verplaatsingskosten en dit ongeacht of men de verplaatsing met het openbaar vervoer of met een privévervoermiddel doet.

Economische werkloosheid

Bij werkloosheid omwille van economische redenen ontvangt elke arbeider rechtstreeks van zijn werkgever een bijkomende toelage van:
 • 4,50 euro per dag bij tewerkstelling in de 5-dagen-werkweek;
 • 3,75 euro per dag bij tewerkstelling in de 6-dagen-werkweek.

Eindejaarspremie

De bruto eindejaarspremie is gelijk aan 6,35% van de brutolonen aan 100% onderworpen aan de RSZ, die de werknemer verdiend heeft bij één of meerdere werkgever uit de sector (berekening enkel op basis van de effectief aangegeven RSZ-lonen).