Arbeidsduur

De 38-urenweek bestaat in de sector van de brandstoffenhandel door een gemiddelde prestatie van 40 uren arbeidstijd per week met 12 compensatiedagen per jaar (pro rata voor de deeltijdse werknemers).
Op jaarbasis (van 01.10 tot 30.09) mag de gemiddelde arbeidsduur per week niet meer dan 40u zijn. Per jaar mag er dus niet meer gewerkt worden dan 2080 uren, inclusief de uren van de gelijkgestelde dagen, verlofdagen en compensatiedagen.
Per dag mag niet meer gewerkt worden dan 12u.

Toeslag overuren

Er bestaat een toeslag voor overuren:
  • Boven 12 uren per dag;
  • Boven 2080 uren per refertejaar;
  • Boven het meerurenkrediet van 65/130 uren (zie hieronder).

Meerurenkrediet

Alle uren die boven het normale dag- of weekrooster gepresteerd worden geven recht op inhaalrust.
In de loop van de referteperiode mag echter op geen enkel ogenblik de totale duur van de verrichte arbeid de toegelaten gemiddelde arbeidsduur over dezelfde periode vermenigvuldigd met het aantal weken of delen van een week die reeds in deze periode verlopen zijn, overschreden worden met meer dan 65 uren.
Dit betekent concreet dat je nooit meer dan 65 recupereren mag staan hebben. Indien dit er meer worden, moet de werkgever je inhaalrust geven of moet hij de uren boven de 65 onmiddellijk uitbetalen. 

De 130-urenregeling

De grens van 65 uren kan opgetrokken worden tot 130 uren. Het moet hier dan wel gaan om overuren gepresteerd wegens een buitengewone vermeerdering van werk of onvoorziene omstandigheid. 
Belangrijk is dat om beroep te kunnen doen op de argumenten van buitengewone vermeerdering van werk of onvoorziene omstandigheden, er een voorafgaande beslissing nodig is van hetzij de vakbondsafvaardiging, hetzij de sociale inspectie indien er geen syndicale delegatie is. Ook moet er een kopie van de beslissing gezonden worden naar de voorzitter van het paritair comité voor de brandstoffenhandel. 

Uitbetaling overuren

Voor de eerste 130 overuren per jaar, kan je als werknemer zelf een keuze maken om ze ofwel te recupereren, ofwel te laten uitbetalen.
Als je (schriftelijk!) kiest voor een onmiddellijke uitbetaling van deze overuren, kan je zelf - alsook je werkgever - van een belangrijk fiscaal voordeel genieten voor deze uren.
 

Vaststelling arbeidsduur

De werknemers die werken van vervoer verrichten zijn dikwijls buiten hun wil of die van hun werkgever gedurende meerdere periodes van de dag wel ter beschikking van hun werkgever zonder dat ze arbeid kunnen presteren (wachttijden bij laden en lossen, …).
Om hieraan tegemoet te komen wordt de aanwezigheid van deze werknemers (vervoer) vanaf 1 januari 2008 niet als arbeidsduur beschouwd ten belope van maximum 2 uur per dag en 10 uur per week. Deze uren worden wel betaald als arbeidsuren, maar worden niet meegerekend voor de vaststelling van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van 40u over de periode van 1 jaar.