Lonen en vergoedingen

Minimum basisloon vanaf 01-01-201938u-week39u-week met 6 betaalde compensatiedagen
         
Handlanger-begeleider
 
11,0110 euro10,7295 euro
Bestuurder in opleiding 11,0110 euro10,57925 euro
Bestuurder - 7 ton
Bestuurder besteldiensten (< 6 maanden anc.)
11,4370 euro11,1440 euro
Bestuurder wagen 7-15 ton 
Bestuurder besteldiensten (> 6 maanden anc.)
11,6945 euro11,3945 euro
Bestuurder wagen 15 ton en meer
Geleed, ADR- of koelvoertuig
12,1040 euro11,7930 euro
Bestuurder koerierdiensten en taxibestelwagens
12,1040 euro11,7930 euro

ARAB-vergoeding

De ARAB-vergoeding (de vroegere 'verfrissingvergoeding') wordt toegekend op alle aanwezigheidsuren (zowel arbeidstijd als beschikbaarheidstijd) per begonnen uur. Elk begonnen uur wordt aanzien als een volledig uur. 
Deze ARAB-vergoeding wordt jaarlijks op 1 januari aangepast in functie van de levensduurte. Vanaf 01.01.2018 bedraagt deze vergoeding 1,4165 euro.
 

Beschikbaarheidsvergoeding


38u39u
Handarbeider-begeleider10,901010,6220
Bestuurder in opleiding 10,901010,6220
Bestuurder wagen -7 ton11,322511,0325
Bestuurder besteldiensten (< 6 maand anc.)11,322511,0325
Bestuurder besteldiensten (> 6 maand anc.)11,577511,2805
Bestuurder wagen 7-15 ton11,577511,2805
Bestuurder wagen 15 ton en meer11,983011,6750
Geleed, ADR- of koelvoertuig11,983011,6750
Bestuurder koerierdiensten en taxibestelwagens12,104011,7930

(bedragen in euro)

Nachtarbeid

Indien meer dan 5 arbeidsuren en/of beschikbaarheiduren gepresteerd worden tussen 20.00u en 06.00u, ontvang je voor alle uren van de geleverde prestatie een vergoeding van:
  • 1,1770 euro per uur voor werklieden van minder dan 50 jaar;
  • 1,4705 euro per uur voor de werklieden van 50 jaar en ouder
Deze toeslag wordt toegekend aan de werknemers van het rijdend personeel die:
  • hetzij in de loop van een kalendermaand gedurende minimum 5 opeenvolgende dagen tewerkgesteld zijn in een arbeidsregeling met nachtprestaties
  • hetzij minstens de helft van de gewerkte dagen op maandbasis tewerkgesteld zijn in een arbeidsregeling met nachtprestaties, en dit met ingang van de eerste volle gewerkte maand
  • hetzij tewerkgesteld zijn in een gestructureerd ploegenstelsel; in dit geval wordt de toeslag enkel toegekend aan de werknemers van wie de arbeid nachtprestaties omvat
De financiële vergoeding voor nachtarbeid wordt jaarlijks op 1 januari aangepast aan de levensduurte !
Deze vergoeding voor nachtprestaties (gewerkte uren) is niet te verwarren met de verblijfsvergoeding (ook per nacht, maar uitgekeerd om de kosten van je verblijf te dekken)!
 

Overuren

In principe moeten alle arbeidsuren die per dag buiten (meer dan) het voorziene werkrooster worden gepresteerd gerecupereerd worden. De uren die je per dag boven de 12u presteert zijn overuren en worden betaald aan 150% (50% onmiddellijk en 100% op het moment van de recuperatie).
De uren die je meer dan het normale uurrooster (bv. 8u) maar minder dan 12u presteert, noemt men meeruren. Meeruren worden niet aan 150%, maar aan 100% betaald bij recuperatie (in volledige dagen !).  De meeruren die na 6 maanden nog steeds niet werden gerecupereerd (grens van 988u per semester), worden echter eveneens uitbetaald aan 150%. De cao van 28.09.1999 bepaalt immers dat de gemiddelde arbeidsduur van 38u/week of 39u/week binnen een periode van 6 maanden moet gerespecteerd worden.
Let wel: het gaat hier uitsluitend om arbeidsuren (geen grens voor beschikbaarheidsuren)
 

Toeslag overschrijden gemiddelde diensttijd

De diensttijd is de som van de arbeidstijden en beschikbaarheidstijden, inbegrepen de trein- en booturen voor trajecten van minder dan 4 uur (uitgezonderd de andere trein- en booturen) en het vast verblijf.
De diensttijd bedraagt gemiddeld 260 u per maand (+/- 60u/week). In geval van overschrijding van deze gemiddelde diensttijd wordt sinds 01.01.2009 een toeslag van 50% toegekend op basis van het uurloon arbeidstijd. (Voor andere arbeidsstelsels wordt de diensttijd pro rata berekend).
Opgelet!
De grens van 260u moet worden verminderd met:
  • 12u per gelijkgestelde dag of vast verblijf in de 5-daagse werkweek 
  • 10u per gelijkgestelde dag of vast verblijf in de 6-daagse werkweek. 
De grens van 260u wordt dus verminderd per dag dat je niet werkt, maar die wel gelijkgeschakeld wordt met een gepresteerde dag. Indien geen rekening zou worden gehouden met de gelijkgestelde dagen zou je immers meer uren moeten presteren alvorens aan de 260-urengrens te komen, en dus alvorens de +50% te krijgen.
 
Met gelijkgestelde dag wordt bedoeld de gelijkgestelde dagen zoals bepaald in de Vakantiewet (hoofdstuk arbeidsduur), uitgezonderd de recuperatiedagen of de inhaalrust in de zin van overuren, op voorwaarde dat deze dagen in volledige dagen worden opgenomen.
De gelijkgestelde dagen zijn dan ook de volgende:
- arbeidsongeval en beroepsziekte
- andere ziekte en ongeval
- moederschapsverlof / borstvoedingsverlof / vaderschapsverlof/adoptieverlof
- tijdelijke economische werkloosheid
- staking binnen het bedrijf, erkend door minstens 1 van de representatieve vakbonden
- lock-out
- tijdelijke werkloosheid ten gevolge van staking (werkloosheid RVA)
- syndicale opdrachten en vorming
- cursussen sociale promotie
- vakantiedagen, feestdagen, klein verlet
 

Verblijfsvergoeding

Per begonnen schijf van 24 uren wordt een forfaitaire verblijfsvergoeding toegekend wanneer je als chauffeur uit noodzaak van de dienst verplicht bent om je dagelijkse en/of wekelijkse rust (zoals voorzien in de Europese sociale verordening nr. 561/06 van 15 maart 2006 betreffende de rij- en rusttijden) te nemen buiten je woonplaats of buiten de in je arbeidsovereenkomst voorziene arbeidsplaats.
Vanaf 01/01/2018 bedraagt de verblijfsvergoeding: 37,3340 euro (+24 uur).
 
Deze wordt beperkt tot 15,1330 euro in de volgende gevallen: 
  • Voor de eerste dagelijkse rust wanneer de samengestelde diensttijd (arbeids- en beschikbaarheiduren), voorafgaand aan de bedoelde rust, minder bedraagt dan 8 uren en voor zover ze geen deel uitmaakt van een meerdaagse reis;
of
  • wanneer de uithuizigheid minder bedraagt dan 24 uren en het slechts 1 dagelijkse rust betreft.
Voor een vast verblijf in het buitenland bedraagt de vergoeding 10,1505 euro. 

Vergoeding arbeidskledij

De werkgever moet werkkleding ter beschikking stellen van zijn chauffeurs. Hij staat ook in voor het onderhoud van deze werkkledij. De chauffeur is er toe gehouden de werkkledij met zorg te behandelen en mag deze niet naar huis nemen zonder toestemming van de werkgever.
Een werkgever die minder dan 20 werknemers in dienst heeft kan in plaats van werkkledij ter beschikking te stellen, er voor kiezen om een maandelijkse vergoeding uit te betalen van 4,96 euro. De cao die dit regelt is echter nog een cao die dateert van de jaren 70 en wordt zelden toegepast. In het protocolakkoord voor de jaren 2009-2010 werd afgesproken dat een werkgroep zou opgericht worden teneinde deze kledijvergoeding te actualiseren. Dit is tot op heden niet gebeurd.
 

Vergoeding verlies medische schifting

Als je als arbeider van het rijdend personeel na verlies van je medische schifting geen gelijkwaardig werk aangeboden krijgt binnen de onderneming en ontslagen wordt, kan je via je werkgever bij het sociaal fonds een éénmalige vergoeding van maximum 5000 euro krijgen. Om recht te hebben moesten zij hiervoor wel gedurende de laatste 15 jaar minstens 10 jaar in de sector gewerkt hebben.
Wanneer een arbeider zijn medische schifting verliest, maar een andere gelijkwaardige functie aangeboden krijgt in zijn bedrijf en dus niet onmiddellijk de vergoeding ontvangt, behoudt hij wel het recht op deze uitkering indien hij alsnog zijn ontslag krijgt binnen de 5 jaar volgend op het verlies van de medische schifting.
Concreet gelden de volgende bedragen voor arbeiders die voltijds werken (pro rata voor deeltijdse werknemers).
 

Anciëniteitsvergoeding

Anciënniteit + 1 jaar0,0535
Anciënniteit  + 3 jaar0,1095
Anciënniteit + 5 jaar0,1655
Anciënniteit + 8 jaar0,2215
Anciënniteit + 10 jaar0,2775
Anciënniteit + 15 jaar0,3335
Anciënniteit + 20 jaar0,3895

(bedragen in euro)