Arbeidsduur

Klassiek regime: 38u/week (of 39u met betaalde compensatiedagen)
Flexibiliteit: gemiddeld 38u (of 39u met betaalde compensatiedagen) arbeidstijd per week, verdeeld over een periode van 6 maanden.
 

Arbeidstijd

Onder arbeidstijd wordt verstaan:
 • zelf rijden, zelf laden, zelf lossen;
 • het schoonmaken en technisch onderhoud van het voertuig;
 • werkzaamheden betreffende veiligheid van het voertuig en lading;
 • werkzaamheden rond wettelijke of bestuursrechterlijke verplichtingen in verband met het vervoer, met inbegrip van het toezicht bij laden en lossen, administratieve formaliteiten bij politie, douane,…;
 • de wachttijden aan de grenzen en bij laden en lossen, waarvan de vermoede/verwachte duur overschreden wordt (zie infra) zijn ook arbeidstijden;
 • alle overige tijden van fysieke arbeid in het kader van de arbeidsopdracht worden ingevolge de algemene arbeidswetgeving eveneens als arbeidstijd beschouwd.
 
Hoe worden die betaald?
 • Bezoldiging arbeidsuurloon: 100%
 • Overuren: 150 %
 • Werk en overuren op zondag: 100% bij prestatie, 100% bij recuperatie
 • Werk op feestdagen: 200% bij prestatie + feestdagloon bij recuperatie
 • Bezoldiging van de inhaalrust: de inhaalrust wordt betaald op basis van het loon toepasselijk op het ogenblik dat de inhaalrust wordt genomen en wordt opgenomen na overleg tussen beide partijen.
   

Beschikbaarheidstijd

Onder beschikbaarheidstijd wordt verstaan: 
 • Andere periodes of pauzes waarbij de chauffeur niet ter plaatse moet blijven maar wel beschikbaar moet zijn om gevolg te kunnen geven aan eventuele oproepen om de rit aan te vatten of te hervatten, of om andere werkzaamheden uit te voeren.
 • De tijd die men doorbrengt op trein of boot om het voertuig te begeleiden.
 • De wachttijden aan de grenzen of bij laden en/of lossen waarvan de verwachte duur de volgende is:
                - 2 uur per laad –en/of losoperatie in het nationaal vervoer
                - 4 uur per laad –en/of losoperatie in het internationaal vervoer
                - 2 uur voor de wachttijden aan de grenzen
Indien de werkgever voor het vertrek of net voor het begin van een periode een andere verwachte duur meedeelt aan zijn chauffeur, worden ook deze uren beschouwd als beschikbaarheidsuren. Indien de verwachte duur toch nog overschreden wordt,  worden de uren die deze grenzen overschrijden arbeidstijd !
 • De wachttijden ten gevolge van rijverboden.
 • De tijd doorgebracht in de slaapcabine of naast de bestuurder gedurende de rit.
 • De meertijd die een chauffeur nodig heeft van en naar de plaats om zijn voertuig af te halen indien dit niet op de gebruikelijke plaats gestald is.
 • Wachttijden met betrekking tot tol-, quarantaine- of medische aangelegenheden.
 • De tijd aan boord of in de nabijheid van het voertuig om de veiligheid van het voertuig en de goederen te verzekeren maar terwijl dewelke geen arbeid wordt verricht.
De verwachte duur van de laatste 2 punten wordt vermoed maximaal 96 uur per maand te bedragen.
 
Hoe wordt beschikbaarheidstijd betaald?
 • Bezoldiging uurloon beschikbaarheidstijd: 99% van het basisuurloon van de betrokken categorie
 • Zon- en feestdagen: 150% van het toegepaste uurloon beschikbaarheidstijd
 • Trein- en booturen (aparte regeling) worden betaald à 90% van het uurloon beschikbaarheidstijd, tenzij rusttijd kan genomen worden;
 
Rusttijd bij trein- en booturen kan echter slechts onder bepaalde  voorwaarden genomen worden :
 
a.      de dagelijkse rusttijd mag slechts 2 x worden onderbroken door activiteiten die niet langer dan 1 u duren.
 
b.      De werknemer moet tijdens de dagelijkse rust kunnen beschikken over een bed of een slaapbank
 
c.       De aldus onderbroken dagelijkse rusttijd dient met twee uur verlengd te worden
  
                                                    
  De beschikbaarheidstijden (evenals de hierna genoemde andere tijden), worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de gemiddelde arbeidsduur !
 

Werktijdonderbrekingen

Werktijdonderbrekingen zijn:
 • De reglementaire onderbreking van de rijtijd.
 • De tijd besteed aan de eetmalen.
 • De tijd waarover de chauffeur vrij kan beschikken.
 • De tijd die de werknemer zichzelf toeëigent.
Deze tijden worden niet bezoldigd
 

Rusttijden

Onder rusttijden verstaan we:
 • de rusttijden zoals bepaald in de Europese Verordening inzake de rij- en rusttijden
 • de tijd die nodig is om zich te kleden en te wassen voor en na de arbeid.
 • de tijd die nodig is om zich van zijn woonplaats naar het werk te begeven of de gebruikelijke standplaats van het voertuig en omgekeerd.
 • In geval van specifiek vervoer waar de permanente aanwezigheid van de chauffeur wettelijk vereist is, wordt beschouwd dat indien een verblijfsvergoeding wordt uitgekeerd, de werknemer minstens acht uur rust heeft genomen. In geen geval kan de betaling van de andere prestatie gecumuleerd worden met de verblijfsvergoeding.
 
De rusttijden worden niet bezoldigd.
 

Vast verblijf

Men spreekt van 'vast verblijf' als de chauffeur, uit noodzaak van de dienst, geen prestaties levert tussen twee dagelijkse rusttijden of tussen een dagelijkse en wekelijkse rusttijd, opgenomen buiten de woonplaats of in de voorziene werkplek.
Bezoldiging vast verblijf vanaf 01/01/2012: 
 • forfaitair loon van 8 arbeidsuren;
 • complementaire forfaitaire vergoeding van momenteel 9,5045 euro;
 • grote verblijfsvergoeding van momenteel 34,9580 euro.