Garagepersoneel

De brutominimumlonen van toepassing vanaf 01.01.2019 zijn:
38u/week39u/week
Hulpwerkman 'service'12,721012,4940
 
Hulpwerkman 'service' (10 jaar aniënniteit)
13,299512,9705
Hulpwerkman 'service' (20 jaar anciënniteit)    13,969013,6170
Hulparbeider13,299512,9705
Hulparbeider (10 jaar anciënniteit)13,969013,6170
Hulparbeider (20 jaar anciënniteit)14,627014,2645
Geoefende Hulpwerkman14,627014,2645
Geschoolde arbeider 2de klasse          16,227515,8195
Geschoolde arbeider 1ste klasse17,021016,6020
Buiten categorie18,224517,7710

Ononderbroken bedrijfsanciënniteit van 1 jaar: 0,0545

Toepassing cao's en loonindexering

De collectieve arbeidsovereenkomsten in het Paritair Comité 140.03, van toepassing op het niet-rijdend personeel, zijn ook van toepassing op de arbeiders van het garagepersoneel die in dezelfde sectoren tewerkgesteld zijn.
Ingevolge het protocolakkoord voor de jaren 2011 en 2012 in de vervoerssector werden op 1 januari 2012 de lonen voor de eerste maal losgekoppeld van de lonen binnen het PC 112 voor de garagebedrijven en gekoppeld aan de index zoals bepaald voor de lonen van het rijdend en niet-rijdend personeel van het PC 140.03. Zij zullen jaarlijks op 1 januari aangepast worden op basis van de evolutie van deze gezondheidsindex.
Bovendien engageerden de sociale partners zich met dit protocolakkoord om voor het garagepersoneel van het PC 140.03 een volledig apart statuut en functieclassificatiesysteem uit te werken.
 

Maaltijdcheques

Voor het jaar 2012 werd aan de ondernemingen de volgende mogelijkheden geboden:
  • vrije keuze tussen invoering maaltijdcheques (minimaal 2,09 euro = 1 euro bijdrage werkgever en 1,09 euro bijdrage werknemer)  en jaarlijkse betaling ecocheques  (250 euro)
  • indien in de onderneming reeds maaltijdcheques worden toegekend aan het garagepersoneel, zal de patronale bijdrage voor deze maaltijdcheques ook met 1 euro verhoogd worden (vanaf 01.01.2012, met terugwerkende kracht.
Voor de toekenning van de maaltijdcheques wordt rekening gehouden met het aantal dagen waarop de arbeiders normale werkelijke prestaties en meer-prestaties geleverd hebben. Een alternatieve berekening is echter mogelijk mits het afsluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst of via het arbeidsreglement bij gebrek aan een syndicale delegatie, en mits het respecteren van een aantal voorwaarden.
 

Anciënniteitstoeslag

Vanaf 01.01.2019 wordt aan de werknemers van het garagepersoneel een anciënniteitstoeslag betaald van 0,0545 euro per uur. 
Deze toeslag wordt niet meer uitbetaald indien je werkgever reeds voorziet in een minstens gelijkwaardige anciënniteitsvoordeel.