Prestatieblad

Op 1 maart 2008 werd een prestatieblad ingevoerd voor het rijdend personeel van het bijzonder geregeld vervoer.
Dit prestatieblad wordt ingevuld door de werkgever en moet in 2 exemplaren worden opgesteld: één voor de onderneming en één voor de chauffeur en is bedoeld als hulpmiddel voor de chauffeur om zijn loonfiche en loonberekening beter te kunnen opvolgen.

Minimumprestaties

Over het algemeen moet elke arbeidsprestatie minimum 4u omvatten. In het Paritair Comité Vervoer en Logistiek, werd op 07/07/1991 echter een cao afgesloten die het mogelijk maakt af te wijken van dit principe.
De minimumprestatie per werkperiode mag in het bijzonder geregeld vervoer volgens de bepalingen van deze cao niet lager liggen dan 1u30’ (gesplitste diensten), terwijl het totaal van de arbeidsprestaties per dag niet minder dan 4u mag bedragen.
De algemene regel (minimum 4u) blijft van toepassing op de ondernemingen waar door de bevoegde rechtbank inbreuken worden vastgesteld op sectoriële cao’s en/of op wetgeving en reglementering die door de RSZ worden toegepast.
Bovendien moet elke deeltijdse arbeider gemiddeld over een trimester minstens 1/3de van het aantal uren van een voltijdse arbeider in de onderneming werken.