Arbeidsduur

De dagelijkse diensttijd of amplitude is de volledige periode tussen 2 dagelijkse rusttijden (alle tijden, niet zuiver arbeidstijd!)
Deze bedraagt:
 • max 14u/dag (pachters VVM : max 12u/dag);
 • max 70u/week.
Wanneer elke diensttijd van de week 14u bedraagt, mag de wekelijkse diensttijd niet over meer dan vijf dagen verdeeld worden.
Afwijkingen:
 • indien in de loop van éénzelfde diensttijd, de werkman slechts op het einde van zijn dienst op zijn stelplaats van vertrek terugkeert en er een stationnement is van min. 4 opeenvolgende uren, mag de diensttijd met 2 uur verlengd worden, maar worden deze 2 uren niet in de berekening van de diensttijd inbegrepen
 • wanneer er in de loop van éénzelfde diensttijd een onderbreking komt van minstens 4 opeenvolgende uren, mag de diensttijd met 1 uur verlengd worden maar  wordt dit bijkomend uur niet in de berekening van de diensttijd inbegrepen.
Voorwaarden voor de afwijkingen:
 • goedkeuring door het Paritair Comité (verzoek in te dienen voor de invoering van de overschrijding van de amplitude
 • 5-dagenweek
De wekelijkse diensttijd is het totaal van de over een kalenderweek verdeelde diensttijden.
 

Stationnement

Een stationnement is een periode van stilstand op de lijn of tijdens de reis, waarbij de werknemer vrij over zijn tijd kan beschikken. Deze periode wordt dus niet als arbeidstijd beschouwd (maakt wel deel uit van de diensttijd).
Gedurende het stationnement mag je als arbeider in het bijzonder geregeld vervoer geen arbeid voor derden uitvoeren zonder schriftelijke toestemming van je werkgever.
Een stationnement wordt bezoldigd aan het loon uitgekeerd voor een periode van 15' werktijd, verhoogd met een aantal minuten gelijk aan de helft van de resterende stationnementstijd.
Voorbeeld: stationnement: 2u30'- vergoede tijd: 15' + (2u15’: 2) = 1u23'
 

Onderbreking

Een onderbreking is een periode van stilstand op de stelplaats van vertrek, inbegrepen in de diensttijd, maar waarbij de werknemer vrij over zijn tijd kan beschikken.
Een premie voor onderbreking wordt in een aantal gevallen uitbetaald (stationnementspremie). Een onderbreking maakt deel uit van de diensttijd, maar is geen arbeidstijd.
 

Onvoorziene prestaties

Een onvoorziene prestatie is elke effectieve bijkomende prestatie buiten de in het arbeidsreglement vastgestelde uurregeling, waarvan de werkman niet de dag tevoren werd verwittigd.
Voor onvoorziene prestaties wordt het uurloon verhoogd met 25%.

Arbeidstijd en gemiddelde wekelijkse arbeidsduur

De arbeidstijd is niet alleen de rijtijd maar ook elke andere vorm van fysieke arbeid.
De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van 38u moet gerespecteerd worden over een periode van 1 semester. Een semester is de periode van 1 januari t.e.m. 30 juni en van 30 juni t.e.m. 31 december.
Op ondernemingsvlak kan, mits voldaan is aan een aantal voorwaarden, het gemiddelde over een langere periode (max. 1 jaar) worden gespreid. Voor de berekening van de arbeidsduur dient men geen rekening te houden met stationementen en onderbrekingen.

Dagelijkse rusttijd

De dagelijkse rusttijd is een minimum van 10u tussen twee dagelijkse diensttijden.
Afwijkingen:
 • mag om de 2 dagen tot 8u worden ingekort, op voorwaarde dat de gemiddelde duur van de rusttijd over 2 weken niet lager is dan 10u;
 • mag tot 8u worden verkort indien de werknemer op zijn stelplaats van vertrek terugkeert op het einde van zijn dienst en er tijdens zijn dienst een stationnement was van min. 4 opeenvolgende uren (waarvan 2 u niet in de berekening van de diensttijd inbegrepen zijn);
 • hetzelfde geldt indien in de loop van eenzelfde diensttijd een onderbreking van minstens 4 opeenvolgende uren tussenkomt (waarvan 60 minuten niet in de berekening van de diensttijd zijn inbegrepen).
Deze afwijkingen mogen slechts toegepast worden na goedkeuring van het paritair comité vervoer en logistiek.
 
In de dagelijkse rusttijd zijn ook inbegrepen:
 • de tijd die je nodig hebt om je te kleden en wassen voor en na de arbeid;
 • de tijd die je nodig hebt om de afstand tussen de woonplaats en de stelplaats en omgekeerd af te leggen.
Een rustdag is een dag waarin er van 2 tot 24.00u niet wordt gewerkt. Rusttijden worden niet bezoldigd

Wekelijkse rusttijd

De wekelijke rusttijd bedraagt 1x per week minstens 30 opeenvolgende uren.
Afwijking: 36 uren
 • wanneer er op de dag die de wekelijkse rusttijd voorafgaat  in de loop van eenzelfde diensttijd een onderbreking voorkwam van minstens 4 opeenvolgende uren, (waarvan 60 minuten niet in de berekening van de diensttijd inbegrepen zijn);
 • wanneer op de dag die de wekelijkse rusttijd voorafgaat  de rusttijd na 19u en voor 02u aanvangt.
Een rustdag is een dag waarin er van 2 tot 24.00u niet wordt gewerkt. Rusttijden worden niet bezoldigd.