Gemeenschappelijke voordelen

Carensdag

Geen. Alle dagen van ziekte zijn betaald, ook de eerste.

Sectoraal arbeidsreglement

De cao van 16/12/2002 legt een arbeidsreglement voor de sector vast.

Eindejaarspremie

Bedrag:
De eindejaarspremie voor 2013 bedraagt 1.949,85 euro (bruto maximum) voor voltijdse werknemers (proportioneel bedrag voor deeltijdse werknemers).  
Voorwaarden:             
 • Tijdens het betrokken jaar minstens 6 maanden werken in een autocaronderneming;
 • Je mag niet vrijwillig ontslag genomen hebben voor 31/12 of ontslagen zijn wegens dringende redenen;
 • Alsje tijdens het betrokken jaar op (brug)pensioen bent gegaan, in dienst bent getreden, werd ontslagen of ziek of werkonbekwaam bent geweest door een arbeidsongeval (+6 maanden), ontvangt u de premie pro rato van het aantal gewerkte maanden;
 • Een effectieve arbeidsprestatie van minstens 10 dagen telt voor een volledig gewerkte maand;
 • Deeltijdse werknemers bekomen deze premie naar rata van de wekelijkse arbeidsduur waarvoor zij zijn aangeworven.
Uitbetaling:
De eindejaarspremie wordt uitbetaald door de werkgever voor de laatste werkdag van december. Voor de sector speciale diensten mag de eindejaarspremie in 2 schijven gebeuren: 50% voor 31/12 en 50% voor 10/01. Van het bedrag van de eindejaarspremie wordt een bedrag van 110 euro bruto uitbetaald door het sociaal fonds autobus en autocar. 
 

Afscheidspremie

Een afscheidspremie wordt toegekend indien je de sector verlaat en aan een aantal voorwaarden voldoet. De premie bedraagt:
 • minimum 74,37 euro aan mensen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt.
 • minimum 49,58 euro voor diegenen die werden ontslagen vanaf 50 jaar, omdat hun bewijs van medische schifting werd geweigerd.

Werkkledij

De werkgever kan je gratis een volledig uniform ter beschikking stellen en het ook onderhouden, herstellen en vervangen. Hij kan je echter ook werkkledij ter beschikking stellen en hiervoor een jaarlijkse kledijvergoeding betalen voor het onderhoud van deze kledij. Of je kan een maandelijkse vergoeding ontvangen indien je werkgever je geen werkkledij ter beschikking stelt.
 
De maandelijkse vergoeding voor onderhoud van kledij die door je werkgever ter beschikking wordt gesteld:
    - in het bijzonder geregeld vervoer: 17,10 euro /jaar
    - in het ongeregeld vervoer: 17,10 euro /jaar  
 
Voor werkgevers die geen werkkledij ter beschikking stellen bedraagt de maandelijkse vergoeding:
    - in het bijzonder geregeld vervoer: 7,44 euro/maand 
    - in het ongeregeld vervoer : 7,44 euro /maand   

Tweede pensioenpijler

Via een patronale bijdrage aan het sociaal fonds, wordt voor elke arbeider jaarlijks een netto pensioenbijdrage betaald. Op die manier hebben de werknemers op het einde van hun loopbaan (pensioendatum = 65 jaar) recht op een aanvullend pensioen, namelijk het individueel spaarsaldo van deze stortingen, uitgekeerd in kapitaal of in rente. Je zal hiervoor jaarlijks  een pensioenfiche ontvangen met een overzicht van de stortingen en het overzicht van het spaarsaldo. Bij overlijden wordt dit saldo uitgekeerd aan de rechthebbende(n).
 • Voor 2011 en 2012: 210 euro x je arbeidsregime;
 • Vanaf 01/01/2013: 144 euro x je arbeidsregime 
(proportioneel voor deeltijdsen of bij tewerkstelling van minder dan 12 maanden)
Deze bijdrage is wel exclusief de toepasselijke kosten, taksen en sociale zekerheidsbijdragen. Op datum van pensioen zal echter ook het rendement worden uitbetaald (de som van de intrestvoet en van de eventuele winstdeelname toegekend door de pensioeninstelling aan de individuele rekeningen)
Het sectoraal pensioenstelsel bevat tevens een solidariteitsluik dat het volgende waarborgt:
 • bij overlijden:uitkering van een kapitaal van 1500 euro;
 • bij arbeidsongeschiktheid van +180 dagen wordt een vergoeding voor inkomstenverlies van 500 euro in het  pensioenfonds gestort (éénmalig);
 • bij arbeidsongeschiktheid te wijten aan ziekte of ongeval, wordt de premie, na een ononderbroken volledige arbeidsongeschiktheid van één kalenderjaar verder doorgestort in het pensioenfonds. Hiervoor wordt jaarlijks nog een aparte bijdrage van 25 euro x je arbeidsregime afgehouden.
Als je op 65 met pensioen gaat, wordt je automatisch een aanvraagformulier opgestuurd voor de uitbetaling van je 2de pensioenpijler. Indien je voor die datum de sector verlaat blijft het bedrag dat voor jou werd opgespaard op je individuele rekening verworven. Het totale bedrag kan echter pas opgenomen worden op de dag dat je met pensioen gaat. Indien dit voor je 65ste gebeurt, moet je zelf bij het sociaal fonds een aanvraagformulier opvragen.
 

Syndicale premie

Jaarlijks krijg je als werknemer in de sector, van het sociaal fonds, een legitimatiekaart waarmee je je syndicale premie bij je vakbond kunt aanvragen. 
 
Bedrag: 135 euro voltijds en 67,50 euro deeltijds
Voorwaarden:  
 • minstens 12 maanden lid zijn van het ACV;
 • tijdens de referteperiode van 01/04 tot 30/06 voorkomen op de personeelslijsten van een firma uit de sector;
 • werknemers die gedurende meer dan een jaar met ziekteverlof zijn ontvangen geen premie.
   

Brugpensioen

a

Vergoeding verlies medische schifting en dodelijk ongeval

 • Definitieve intrekking van het verlies medische schifting/rijgeschiktheidsattest
Bedrag:  eenmalige premie van 7932,60 euro bruto. Vanaf het 55ste levensjaar wordt dit bedrag per meerjaar met 20% verminderd, zodat het volledig vervalt op de 60ste verjaardag.
Voorwaarden:       
- gedurende minstens 10 jaar voltijds tewerkgesteld zijn in de sector en gedurende dezelfde periode in het bezit geweest zijn van het attest van medische schifting;
- de intrekking van het bewijs van medische schifting moet definitief zijn.
 
 • Vergoeding bij dodelijk ongeval in je privé-leven
Bedrag: 7932,59 euro
Voorwaarden:        
- het overlijden is het gevolg van een ongeval in het privé-leven m.a.w. niet tengevolge van een arbeidsongeval of zelfstandige beroepsactiviteit. 
- Onder ongeval wordt verstaan : elke plotse gebeurtenis vreemd aan de wil van de  werknemer/werkneemster, waarvan de oorzaak en waarvan de oorzaak gelegen is buiten zijn/haar organisme;
- De premie wordt niet meer uitbetaald indien het overlijden meer dan 3 jaar na de dag van het ongeval intreedt
Vraag bij definitief verlies van je rijgeschiktheidsattest dus onmiddellijk op je regionaal secretariaat van ACV-Transcom een typeformulier op en vul dit in in 4 exemplaren (voor het sociaal fonds, jezelf, je werkgever en de betrokken verzekeringsmaatschappij)
 
 
 
 
 
 
 
 

Terugbetaling kosten behalen rijbewijs

Personen die voor de beroepsopleiding georganiseerd door het sociaal fonds geslaagd (via VDAB / FOREM / Bruxelles Formation) zijn, krijgen een terugbetaling van de reële administratieve kosten om hun bewijs van medische schifting en hun rijbewijs D(E) te bekomen, indien zij drie maanden in dienst blijven van hun werkgever. De werkgever betaalt, maar kan het bedrag terugvorderen bij het sociaal fonds:
 • administratieve kosten rijbewijs: 11,16 euro
 • ereloon oogarts: 39,66 euro
 • onkostenmedisch onderzoek: 42,14 euro
   

Terugbetaling kosten behalen attest vakbekwaamheid

Ingevolge de Europese Richtlijn 2003/59 moeten alle nieuwe autobus- en autocarchauffeurs naast hun rijbewijs D ook een getuigschrift voor basiskwalificatie D bezitten, samen 'het bewijs van vakbekwaamheid' genoemd. Enkel de chauffeurs die hun rijbewijs D behaalden voor 10 september 2008 zijn nog vrijgesteld voor het behalen van het getuigschrift voor basiskwalificatie.
Permanente vorming
De bovengenoemde Europese Richtlijn bepaalt ook dat elke chauffeur om de 5 jaar een bijscholingscursus moet volgen van minimum 35 uren onderverdeeld in 5 modules van telkens 7 uur. Per gevolgde module van 7u worden 7 kredieturen toegekend, die 5 jaar geldig zijn. 
Ten laatste op 9 september 2015 moet je (indien je rijbewijs werd afgegeven voor 10 september 2008) 35 uren bijscholing hebben gevolgd om de geldigheid van de rijbewijs met 5 jaar te kunnen verlengen.
Je werkgever heeft er dus alle baat bij om de nodige opleidingen te voorzien voor zijn werknemers en heeft meestal ook geen reden om deze niet zelf te bekostigen. Als extra steun komt het Sociaal Fonds Bus & Car immers ook nog tussen in de kosten voor de basisopleiding en de examenkosten voor het behalen van het rijbewijs en de vakbekwaamheid D(E) via de vrije opleiding. Een bedrag van maximaal 700 euro kan op deze manier aan de werkgever terugbetaald worden per ingediende aanvraag. Per bedrijf mag deze tussenkomst gevraagd worden voor maximum 4% van het aantal tewerkgestelde arbeiders, met een minimum van één persoon.
 
Uurlonen opleiding permanente vorming
De tijd die je besteedt aan de permanente vorming zal aan 100% arbeidstijd betaald worden, zowel binnen als buiten de normale werkuren (Het Sociaal Fonds Bus & Car betaalt ook 60% van deze kosten terug aan de werkgever). De tijd van de verplichte permanente bijscholing die buiten de werkuren valt, telt echter niet mee voor de berekening van de arbeidsduur.
Praktisch
Als bewijs van vakbekwaamheid brengt de gemeentebeambte een communautaire code 95 aan op het rijbewijs. De vakbekwaamheid wordt dan toegekend voor vijf jaar, te rekenen vanaf de datum van de afgifte van het getuigschrift van basiskwalificatie. Om je rijbewijs te verlengen moet je je wenden tot de gemeentelijke dienst rijbewijzen  en de volgende documenten voorleggen:
 • een geldig identiteitsbewijs; 
 • het huidige rijbewijs;
 • indien van toepassing: het formulier 'aanvraag om een rijbewijs'; 
 • indien van toepassing: het getuigschrift van basiskwalificatie; 
 • indien van toepassing: 35 kredietpunten; 
 • indien van toepassing: zijn voorlopig rijbewijs voor de gevraagde categorie ee  origineel rijgeschiktheidsattest twee pasfoto’s;  

Tussenkomst bestuurderskaart

De werkgever betaalt u één keer per geldigheidsperiode deze bestuurderskaart terug, indien de begindatum van de bestuurderskaart valt tijdens een periode dat u als chauffeur in de sector tewerkgesteld bent. De werkgever kan hiervoor een tussenkomst van het sociaal fonds vragen.

Psychologische bijstand

Chauffeurs die het slachtoffer worden van een traumatische gebeurtenis in het kader van hun privé of beroepsleven en hierdoor moeilijkheden ondervinden bij de uitoefening van hun beroepsactiviteit kunnen beroep doen op een psychotherapeutische begeleiding.
Het sociaal fonds heeft een contract afgesloten met de onderneming PoBos, die gespecialiseerd is in traumabegeleiding. Je kan 24u/24 beroep doen op deze service, via het nummer 0800/11011. Hier krijg je van getrainde specialisten telefonische begeleiding en hulp. Op basis van dit eerste onderhoud wordt beslist of verdere begeleiding wenselijk is.
Het sociaal fonds betaalt je deze verdere begeleiding terug indien je hiervoor de goedkeuring hebben gekregen van je werkgever (via speciaal aanvraagformulier). Als de werkgever zijn goedkeuring niet geeft, kan je beslissen de consultatiekosten zelf te dragen.
Onder traumatische gebeurtenissen verstaan we:
 • (gewapende) overval
 • Agressie en /of bedreiging
 • Brand/inbraak
 • Arbeidsongeval
 • Verkeersongeval 

Gratis hospitalisatieverzekering

De sociale partners hebben in de sector van de autobussen en autocars een cao afgesloten die sinds 1 april 2010 een gratis hospitalisatieverzekering voorziet voor alle arbeiders van de sector en dit voor alle kosten die verband houden met een ziekenhuisopname (buiten uitzonderingen zoals plastische chirurgie, toeslag éénpersoonskamers, …). Concreet gaat dit over:
 • Verblijf (+verblijf donor in geval van transplantatie)
 • Medische erelonen, onderzoeken en behandelingen
 • Geneesmiddelen, protheses en orthopedische apparaten, …
 • Kosten daghospitalisatie
 • Palliatieve zorgen in het ziekenhuis
 • Kosten voor dringend en medisch noodzakelijk vervoer
 • Kosten bij psychische/psychiatrische aandoening gedurende max. 2 jaar
 • ...
Ook de pré- en posthospitalisatiekosten (2 maanden voor en 6 maanden na de ziekenhuisopname) worden terugbetaald indien ze rechtstreeks verband houden met de oorzaak van de opname, net zoals de ambulante medische verzorgingen, kosten protheses en orthopedische toestellen, …
Ingeval van zware ziekte waarvoor hospitalisatie niet noodzakelijk is, wordt de terugbetaling van de kosten beperkt tot 2500 euro (+ jaarlijkse franchise/vrijstelling van 75 euro). De ziekte moet wel voorkomen in de lijst van zware ziektes, speciaal hiertoe opgesteld.
Ook kosten bij een hospitalisatie in het buitenland worden terugbetaald. Meer informatie aangaande onder meer de aangifte en de prefinanciering om de verzekering ook na ontslag verder te zetten, vindt u op onze website.
Je hebt recht op deze hospitalisatieverzekering van zodra je minstens 6 maanden in dienst bent in de sector. De hospitalisatieverzekering werkt met een 3de betalerssysteem (dienst Medi-Assistance van AG-Insurance). Van zodra je 6 maanden in dienst bent zal je een kaart ontvangen waarop het nummer dat je moet bellen bij hospitalisatie, vermeld staat. Op deze manier worden alle medische kosten die verband houden met de hospitalisatie rechtstreeks aan AG-Insurance doorgerekend. Ook gezinsleden kunnen tegen een aantrekkelijk tarief bij deze hospitalisatieverzekering aangesloten worden. 
Om aan te sluiten moet je tijdens de eerste 6 maanden in de sector minimum 50 gepresteerde of gelijkgestelde dagen kunnen optellen. Om aangesloten te blijven moet je tijdens het voorbije kalenderjaar minstens 100 prestatie- of gelijkgestelde dagen hebben geleverd.