Garagepersoneel

Alle prestaties boven de normale dag- of weekprestatie worden beschouwd als overuren.
De arbeidsuren op zondag worden vergoed aan 100% arbeidsuurloon.
Overuren op zon- en feestdagen worden vergoed aan 200%, namelijk 100% op het moment van de prestatie en 100% op het moment van de recuperatie.

Ecocheques

Sinds 1 januari 2011 worden aan elke voltijds tewerkgestelde arbeider twee semestriële schijven van ecocheques betaald, elk ter waarde van 125 euro (inclusief bijdragen voor werknemer en werkgever), en dit op de volgende tijstippen:
 • 125 euro ten laatste op 15 juni (voor de referteperiode van 1 december van het voorgaande jaar tot en met 31 mei van het lopende jaar);
 • 125 euro ten laatste op 15 december (voor de referteperiode van 1 juni tot en met 30 november van het lopende jaar.
Een alternatieve regeling is mogelijk, indien in je onderneming vóór 30 juni 2011 een collectieve arbeidsovereenkomst werd afgesloten. Ook elke andere vorm van invulling van de koopkracht geldt voor onbepaalde duur. De waarde ervan moet minimum 250 euro per jaar bedragen (inclusief bijdragen voor werknemer en werkgever).  
Voor de toekenning van de ecocheques wordt per referteperiode rekening gehouden met alle gewerkte dagen en gelijkgestelde dagen. Ook alle dagen van tijdelijke werkloosheid en 30 dagen ziekte- of (arbeids)ongeval bovenop de dagen gedekt door het gewaarborgd maandloon.
Ecocheques worden pro rata uitbetaald:
 • Als je in de loop van het betrokken semester in dient of uit dienst bent getreden (1/25e per week.  Met “week” wordt hier bedoeld : elke week waarin minimum 1 dag wordt gewerkt of gelijkgesteld)
 • Als je deeltijds werkt (pro rata je arbeidsduur)

Eindejaarspremie

Bedrag:            
Het van kracht zijnde uurloon op 1 december (of in bepaalde gevallen op het moment van de opheffing van het contract) x wekelijkse arbeidsduur, op basis van het betaalregime (38 uur) x 52 : 12
 
Belangrijkste voorwaarden:      
 • Op 30 november van het lopende jaren sedert ten minste 3 maanden in het personeelsregister van de onderneming ingeschreven zijn.
 • Niet om dringende reden ontslagen zijn tijdens de referteperiode of niet vrijwillig de onderneming verlaten hebben indien de opzegperiode eindigt voor 30 november.
 • De premie wordt pro rata toegekend voor geleverde prestaties tijdens het refertejaar aan:
                - onvrijwillige deeltijdse arbeiders die de onderneming vrijwillig verlaten hebben om een betrekking met meer uren te krijgen;
                - gepensioneerden, bruggepensioneerden en tijdens het jaar overleden werknemers;
                - werknemers die sedert ten minste 3 maanden tewerkgesteld zijn maar geen volledig jaar anciënniteit hebben;
                - werknemers die de onderneming vrijwillig verlaten tijdens een periode van gedeeltelijke werkloosheid.
 • Voor de betaling van de premie zijn alle gevallen van schorsing van de arbeidsovereenkomst gelijkgesteld, behoudens:
                - gewone ziekte en ongeval na meer dan 30 dagen;
                - beroepsziekte en arbeidsongeval na de eerste 12 maanden;
                - gedeeltelijke werkloosheid boven de 100 dagen tijdens het jaar. 
 • Van het bedrag van de eindejaarspremie wordt een bedrag van 110 euro bruto uitbetaald door het sociaal fonds autobus en autocar.
   

Loon

Het garagepersoneel dat werkt in een onderneming ongeregeld vervoer of bijzonder geregeld vervoer volgt de functieclassificatie, de lonen en het indexsysteem toegepast in het Paritair Comité voor het Garagepersoneel (FEGARBEL). Alle effectieve en baremische lonen worden telkens op 1 februari aangepast aan de levensduurte.
De minimumlonen (38-urenweek) zijn op 1 februari 2014 per categorie de volgende (in euro):
Lonen vanaf 01/02/201438u/week39u/week
A.1.11,9711,76
A.1.1. A.1. met 10 jaar anciënniteit in de onderneming12,5212,21
A.1.2. A.1. met 20 jaar anciënniteit in de onderneming13,1512,82
A.2.12,5212,21
A.2.1. A.2.met 10 jaar anciënniteit in de onderneming13,1512,82
A.2.2. A.2. met 20 jaar anciënniteit in de onderneming13,77
13,43
B.1.13,7713,43
B.2.14,5214,16
C.1.15,2714,9
C.2.16,0315,63
D.1.  16,7816,6
D.2.17,5317,09
 
Alle voordelen die door het Sociaal Fonds worden toegekend voor het rijdend personeel van de sector speciale diensten en ongeregeld vervoer, gelden ook voor de arbeiders van het garagepersoneel. 

Sociale voordelen

Alle voordelen die door het Sociaal Fonds worden toegekend voor het rijdend personeel van de sector speciale diensten en ongeregeld vervoer, gelden ook voor de arbeiders van het garagepersoneel (tenzij anders vermeld in het toepassingsgebied van de collectieve arbeidsovereenkomsten):
 • 2de pensioenpijler
 • Hospitalisatieverzekering
 • Syndicale premie
 • ...