Indexering

De bezoldigingen en toelagen (waarvan de waarden in grondbedragen 100% uitgedrukt worden) worden aangepast aan de levensduurte telkens wanneer het rekenkundig gemiddelde van de gezondheidsindexcijfers van de laatste vier maanden een van de spilindexen uit onderstaande tabel bereikt.
De aanpassing die eruit voortvloeit is toepasselijk vanaf de tweede maand die volgt op de maand tijdens welke het rekenkundig gemiddelde van de indexcijfers van de laatste vier maanden het spilindexcijfer bereikt dat de aanpassing rechtvaardigt. Die aanpassing geschiedt door de grondbedragen (100%) te vermenigvuldigen met de vereffeningscoëfficiënt die met de bereikte spilindex overeenkomt (zie tabel die je in de toekomst zelf kunt bijwerken).
Nieuwe spilindexOvereenstemmende vereffingscoëfficientDatum van toepassing
119,62
101,02
103,04
105,10
107,20
1,6084
1,6406
1,6734
1,7069
1,7410
01/01/2013