ACV-Transcom begaan met personeel

ACV-Transcom heeft zich altijd verzet tegen liberalisering en heeft over de jaren verschillende acties gevoerd op nationaal en Europees niveau. Tevergeefs, de Europese richtlijnen hielden vast aan de liberaliseringsgedachte. 
Sinds de liberalisering van het goederenvervoer* stellen we vast dat het verspreid vervoer of ‘single wagon’ op sterven na dood is en het goederenvervoer per spoor over langere afstand niet de groei kende die werd voorspeld. De tewerkstelling is drastisch verminderd. Duurzaamheid is voor Europa blijkbaar geen eerste keuze. 
Drie scenario’s 
In 2013 werden ons drie scenario’s voorgelegd: een fusie met een andere spoorwegoperator, een standalone o het faillissement. De fusie met een andere spoorwegoperator zou leiden tot een opslorping en een totale afhankelijkheid van het buitenland. Dit scenario speelde zich af bij het begin de jaren 2000 bij de fusie tussen NS Railion en DB Schenker. Het faillissement of een vereffening is evenmin een optie. Hierbij gaat alles verloren, zowel trafiek als tewerkstelling. De Raad van Bestuur van de NMBS koos voor de zelfstandigheid met hulp van een financiële partner. Bij deze beslissing werden de vakbonden niet betrokken. 
Bekommerd om personeel 
Dit wil niet zeggen dat wij het personeel de rug toedraaien en hen aan hun lot overlaten. Integendeel, ACV-Transcom heeft meerdere keren vergaderd met de betrokken personeelsleden en heeft hun bezorgdheden overgemaakt aan HR-Rail. De vraag naar informatie en begeleiding is groot. We wensen aan die vraag van begeleiding verder te werken. 
Daarom heeft ACV-Transcom gunstig advies gegeven aan het sociaal luik en de terbeschikkingstelling, omdat de statutaire waarborgen behouden blijven en de terbeschikkingstelling berust op de vrijwilligheid van betrokken statutaire personeelsleden. Ook de terugkeer naar de NMBS blijft, na verloop van tijd, mogelijk. 
Dankzij ACV-Transcom werd de motiveringspremie gevoelig verhoogd en een opvolgingscommissie wordt opgericht om de uitvoering van het sociaal luik op te volgen. 
ACV-Transcom wenst actief op het terrein aanwezig te zijn !
*De liberalisering van het goederenvervoer werd in 2007 een feit. Liberaliseren, dat betekent vrije concurrentie. De kosten moeten worden verminderd om marktsegment te verhogen en de nationale monopolies moeten worden doorbroken om plaats te maken voor Europese private monopolies of oligopolies. In het goederenverkeer denken we in het bijzonder aan DB-Schenker.