Verlof dwingende redenen

Het tijdelijk personeel heeft, net als in de privé-sector, recht op maximum 10 dagen afwezigheid per jaar voor dwingende redenen. Tijdens deze afwezigheid ontvang je geen loon.

Wat is een dwingende reden?

Onder dwingende redenen verstaan we "elke niet te voorziene, los van het werk staande gebeurtenis die de dringende en noodzakelijke tussenkomst van de bediende vereist en dit voor zover de uitvoering van de arbeidsovereenkomst deze tussenkomst onmogelijk maakt". Zo rangschikken we onder deze definitie:
  • ziekte, ongeval of hospitalisatie van:
            - een met de bediende onder hetzelfde dak wonend persoon;
            - een aan- of bloedverwant in de eerste graad die niet met de bediende onder hetzelfde dak woont, zoals een ouder, schoonouder, kind, schoonkind van de bediende.
  • ernstige materiële beschadiging van de bezittingen van de bediende, zoals schade aan de woning door een brand of natuurramp.

Afwezigheid door dwingende reden. Wat nu?

De bediende moet zijn onmiddellijke chef, indien mogelijk, op voorhand verwittigen en op verzoek van de onmiddellijke chef het bestaan van de ingeroepen redenen bewijzen.