Jaarpremie

De jaarpremie bestaat uit een forfaitair en een variabel gedeelte.
Het forfaitair gedeelte wordt als voorschot toegekend.
Het variabel gedeelte wordt toegekend aan de niet-statutaire personeelsleden die in het referentiejaar prestaties verricht hebben die in aanmerking genomen worden voor de toekenning van de productiviteitspremies.
Voor de berekening van het bedrag van deze premie wordt eveneens rekening gehouden met het gemiddelde van het individueel beoordelingscijfer.