Betaald gelegenheidsverlof

Het tijdelijk personeel heeft recht op verlof met behoud van zijn loon ter gelegenheid van familiale gebeurtenissen of om zich te kwijten van bepaalde burgerlijke verplichtingen.
 
Reden van afwezigheidDuur van afwezigheid
Huwelijk van de werknemer.
Drie dagen voor de beambten. Twee dagen voor de werkman en de berichtenbesteller. Deze dagen moeten door de rechthebbende gekozen worden in de week waarin de gebeurtenis zich voordoet of de week daarop.
Huwelijk van een kind van de werknemer of zijn echtgenoot, van (schoon-)broer, (schoon-)zuster, van de (schoon-)vader, (schoon-) moeder, stiefvader, stiefmoeder, van een kleinkind van de werknemer.De dag van het huwelijk.
Priesterwijding of intrede in het klooster van een kind van de werknemer of zijn echtgenoot, van een broer, zus, schoonbroer of schoonzus van de werknemer.De dag van de plechtigheid.
Geboorte van een kind van de werknemer
Tien dagen, door de werknemer te kiezen binnen de vier maanden te rekenen vanaf de dag van de bevalling. (Drie dagen betaald door de werkgever zeven dagen vallen ten laste van het ziekenfonds).
Overlijden van de echtgenoot of echtgenote, van een (schoon-)dochter, (schoon-)zoon van de (schoon-)vader, (schoon-) moeder, stiefvader of stiefmoeder van de werknemer.
Drie dagen door de werknemer te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.
Overlijden van een (schoon-) broer, (schoon-)zuster, grootvader, grootmoeder, kleinkind, schoonzoon of schoondochter, overgrootvader, overgrootmoeder of achterkleinkind die bij de werknemer inwoont.
Twee dagen door de werknemer te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.
Overlijden van een (schoon-) broer, (schoon-)zuster, grootvader, grootmoeder, kleinkind, schoonzoon of schoondochter, overgrootvader, overgrootmoeder of achterkleinkind die niet bij de werknemer inwoont.
De dag van de begrafenis.
Plechtige communie of feest van de 'Vrijzinnige Jeugd' van een kind van de werknemer of zijn echtgenoot of echtgenote.De dag van de gebeurtenis.
Verblijf van de dienstplichtige werknemer in een rekruterings- en selectiecentrum of in een militair hospitaal ten gevolge van zijn verblijf in een recruterings- enselectiecentrum.De nodige tijd met maximum van drie dagen.
Verblijf van de werknemer gewetensbezwaarde op de administratieve gezondheidsdienst of in één van de verplegingsinrichtingen die overeenkomstig de wetgeving houdende het statuut van gewetensbezwaarden door de Koning zijn aangewezen.De nodige tijd met maximum van drie dagen.
Bijwonen van een bijeenkomst van een familieraad, bijeengeroepen door de vrederechter.De nodige tijd met een maximum van één dag.
Deelneming aan een jury, oproeping als getuige voor de rechtbank of persoonlijke verschijning op aanmaningDe nodige tijd met maximum van vijf dagen.
Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdstembureau of enig stembureau voor stemopneming bij de parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen.De nodige tijd.
Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdbureau voor stemopneming  bij de parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen.
De nodige tijd met een maximum van vijf dagen.