Quotadagen

Op 1 januari van elk jaar worden quotadagen ziekte aan de statutaire personeelsleden (inclusief mandaathouders) toegekend.
De jaarlijks toegekende quotadagen die niet zijn opgebruikt, kunnen worden overgedragen naar het volgend jaar tot het maximum van 63 is bereikt. De quotadagen boven dit maximum komen in aanmerking voor de omzetting in dagen pensioenverlofsparen of voor uitbetaling in verhouding van 7 voor 1.
 
Voor een voltijds tewerkgesteld statutair personeelslid bedraagt het maximum aantal toe te kennen quotadagen ziekte 21 per jaar.
Als alle quotadagen ziekte opgebruikt zijn, wordt het statutair personeelslid in disponibiliteit wegens ziekte geplaatst bij afwezigheid wegens ziekte.

Hoe worden quotadagen ziekte berekend?

Afwezigheden wegens ziekte
Bij afwezigheden wegens ziekte zal de vermindering voor een voltijds tewerkgesteld personeelslid gebeuren naar rato van één dag per periode van 21 dagen ziekte. Bij deeltijdse prestaties zal de vermindering worden aangepast volgens de coëfficiënt van het arbeidsstelsel.
Wanneer het aantal dagen na proportionele vermindering geen geheel getal vormt, wordt het afgerond naar de hogere eenheid.
 
Afwezigheden andere dan wegens ziekte
[(260 – a) x 21 x c] : 260
260:         Gemiddeld aantal werkdagen per jaar (5 werkdagen x 52 weken)
a:             Aantal dagen afwezigheid andere dan wegens ziekte, die leiden tot een proportionele vermindering
21:           Maximum aantal jaarlijks toe te kennen quotadagen ziekte
c:             Coëfficiënt van het arbeidsstelsel (voltijds = 1, halftijds = ½, vier vijfden = 4/5, drie vierden = 3/4)
Wanneer het aantal dagen na proportionele vermindering geen geheel getal vormt, wordt het afgerond naar de hogere eenheid.