Verlof pensionering

Het gericht verlof voorafgaand aan de pensionering (VVP) in het kader van de cao 2014-2015 is een plan van vervroegd vertrek en geldt tot 31 december 2015. Dit vertrek gaat een eventuele plaatsing in reconversie vooraf.

Voorwaarden

Je moet de volgende voorwaarden vervullen om in dit stelsel te kunnen intreden:
  • statutair zijn;
  • een van de betrokken functies uitoefenen in een entiteit met een structureel overschot en je wordt niet vervangen;
  • de leeftijd van 59,5 jaar bereikt hebben uiterlijk op 31 december 2015 voor een vertrek uiterlijk op 1 januari 2016;
  • indien je bent geboren zijn na 31 december 1952, ten minste 35 dienstjaren tellen die in aanmerking komen voor de opening van het recht op pensioen (bij bpost of daarbuiten) op het ogenblik van je vertrek met VVP;
  • niet in aanmerking komen voor wettelijk vervroegd pensioen op het ogenblik waarop het VVP zou aanvangen;
  • je ertoe verbinden je wettelijk vervroegd pensioen te nemen zodra je aan de voorwaarden voor het vervroegd pensioen voldoet.
     

Wanneer kan ik mijn aanvraag indienen?

VVP-aanvragen kunnen worden ingediend ten vroegste één jaar en uiterlijk één maand vóór de aanvangsdatum van het VVP.

Wanneer kan mijn VVP starten?

Het VVP start ten vroegste de eerste van de maand die volgt op de dag waarop je de leeftijdsvoorwaarde van 59,5 jaar bereikt. Het eindigt de eerste van de maand die volgt op de datum waarop je aan de voorwaarden voor VVP voldoet.
De effectieve aanvangsdatum moet samen met de onmiddellijke chef worden bepaald zodat er rekening wordt gehouden met de noden van de dienst. Bestaat er op de uiterste theoretische datum van aanvang van het VVP een tegoed aan verlof, dan kan die datum met een periode van hoogstens 3 maanden worden uitgesteld, zodat je je verlof kan aanzuiveren. Die periode van 3 maanden schept geen enkel recht op het vlak van jaarlijks verlof. Bovendien kan ze geenszins worden verlengd wegens een ziekte of een ongeval of wegens eender welk voorval dat zich vóór of tijdens die periode van aanzuivering zou voordoen.
 

Hoeveel bedraagt het wachtgeld?

Je ontvangt een gewaarborgd wachtgeld dat wordt uitgedrukt als een percentage van de laatste bruto activiteitswedde voor de voltijdse prestaties die in aanmerking komen voor de berekening van het pensioen.
Het bedrag van het wachtgeld ligt tussen 60 en 75% van je loon en wordt bepaald in functie van de duur van het VVP (berekening op basis van het laatste brutoloon voor een voltijdse prestatie).
Aangezien de toegang tot het vervroegd pensioen afhankelijk is van de leeftijd en de loopbaanduur, zal je ofwel slechts gedurende enkele maanden ofwel gedurende verschillende jaren met VVP kunnen zijn.
Het wachtgeld zal ... bedragenals je ... met VVP bent
75 % van de activiteitsweddegedurende maximum 24 maanden     
70 % van de activiteitsweddevoor een periode van meer dan 24 maanden en minder dan of gelijk aan 36 maanden
65 % van de activiteitsweddevoor een periode van meer dan 36 maanden en minder dan of gelijk aan 48 maanden
60 % van de activiteitsweddegedurende meer dan 48 maanden
 
De maanden VVP zijn gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit en tellen mee voor bevordering in de weddeschaal die je genoot vóór de aanvang van het VVP. Ze komen ook in aanmerking voor de berekening van het pensioen.
Neem je VVP vóór je 60 jaar en krijg je een uitkering van de RVA voor een deeltijdse loopbaanonderbreking, dan beëindigt bpost automatisch de periode deeltijdse LBO en moet je de RVA hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. Bevind je je in die situatie dan moet je de RVA-uitkeringen niet terugbetalen.
 

Overzicht

Ter herinnering, in onderstaande tabel de voorwaarden qua leeftijd en loopbaan die volgens de nieuwe pensioenwetgeving moeten worden vervuld om met vervroegd pensioen te kunnen gaan: