Omstandigheidsverlof

Aan het statutair en contractueel personeel evenals aan de hulppostmannen kan omstandigheidsverlof toegekend worden. Er is geen maximum aantal dagen op jaarbasis.
Het omstandigheidsverlof:
 • kan worden gespreid over een periode van 5 werkdagen vóór en na de gebeurtenis; (statutair personeel, baremiek personeel en hulppostman);
 • mag niet worden genomen op een zondag, op een feestdag, op een wekelijkse inactiviteitsdag van het personeelslid of op een zaterdag (behalve als het personeelslid titularis is van een LS-dienst);
 • moet met volledige dagen worden genomen;
 • kan niet worden geweigerd.
   

Huwelijk

Je hebt recht op twee bezoldigde werkdagen als je zelf trouwt.
Je krijgt 1 betaalde dag bij het huwelijk van:
 • een kind van het personeelslid of zijn echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner
 • de broer, zus, vader of moeder van het personeelslid of zijn echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner
 • een kleinkind van het personeelslid of zijn echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner

Overlijden

Overlijden van:        
       
de echtgeno(o)t(e), de wettelijk samenwonende partner, familielid of een bloed- of aanverwant in de eerste graad4 bezoldigde werkdagen (3 voor niet-baremiek contracueel personeel)
een familielid of verwant in om het even welke graad die onder hetzelfde dak woont als het personeelslid2 bezoldigde werkdagen
een familielid of verwant in de tweede graad die niet onder hetzelfde dak als het personeelslid woont1 bezoldigde werkdag

Religieuze feesten

 • Bij een religieus of levensbeschouwelijk feest zoals het doopsel, de eerste communie, de plechtige communie, het vormsel of het lekenfeest, de besnijdenis van een kind van het personeelslid of van zijn echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner heb je recht op 1 bezoldigde werkdag voor het niet-baremiek contractueel personeelslid, de dag van de gebeurtenis of de gebruikelijke activiteitsdag net vóór of net na de gebeurtenis als die op een zondag, feestdag of gebruikelijke inactiviteitsdag valt.
 • Priesterwijding of intrede in een klooster van een kind of van een broer of zus van het personeelslid of van zijn echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner, 1 bezodigde werkdag (de dag van de plechtigheid)