Extrawettelijk verlof

Statutair personeel (ook mandaathouders) en contractuele personeelsleden hebben recht op extrawettelijk verlof indien ze minstens één dag effectief hebben gewerkt.
Hulppostmannen hebben geen recht op extrawettelijk verlof.
 
Extrawettelijke verlofdagen moeten uiterlijk op 31 december van het lopend jaar worden opgenomen:
 • 3 dagen ter vervanging van 2 november, 15 november en 26 december;
 • de plaatselijke feestdag (½ dag voor statutaire personeelsleden en mandaathouder, 1 dag voor contractuele personeelsleden);
 • dagen als tegenwaarde voor de arbeidsduurvermindering (3 dagen voor statutaire en contractuele personeelsleden, 1 dag voor mandaathouders);
 • dag(en) toegekend volgens de leeftijd, enkel voor statutaire personeelsleden en mandaathouders (1 dag vanaf 45 jaar tot maximaal 7 dagen op 64 jaar).
  Die dagen worden gebaseerd op de leeftijd van de ambtenaar op 1 juli van het kalenderjaar. Concreet betekent dit :
  Leeftijd op 1 juliDag(en) volgens de leeftijd
  van 45 tot 49 jaar+1
  vanaf 50 tot 59 jaar+2
  vanaf  60 tot 64 jaar1 bijkomende dag per leeftijdsjaar

Kan ik extrawettelijk verlof overdragen naar het volgende kalenderjaar?

Extrawettelijk verlof kan enkel om buitengewone redenen worden overgedragen naar het volgend kalenderjaar met een maximum van 4 dagen.
Dit is op voorwaarde dat je in de loop van de laatste 3 maanden van het lopende kalenderjaar:
 • meer dan 20 werkdagen afwezig was wegens: moederschapsrust, ziekte of ongeval buiten de dienst, arbeidsongeval of ongeval op de weg van of naar het werk;   
 • minstens 3 geweigerde verlofaanvragen hebt. 
Deze overgedragen dagen moeten uiterlijk op 31 maart van het volgende kalenderjaar zijn opgenomen. Zo niet zijn ze verloren.
 

Wat is een herberekening van extrawettelijk verlof?

Een herberekening van het aantal extrawettelijke verlofdagen gebeurt als er in het lopende jaar iets verandert aan:
 • je statuut (statutair personeel)
 • je administratieve situatie:
- tuchtschorsing (statutair personeel)
- ongewettigde afwezigheid (statutair personeel en baremiek contractueel personeel)
- verlof voorafgaand aan de pensionering (statutair personeel)
- vervroegd of definitief pensioen (statutair personeel) 
- oppensioenstelling (contractueel personeel)
- ontslag
- afzetting (statutair personeel)
 • je prestaties;
- voltijdse of deeltijdse loopbaanonderbreking
- verlof zonder wedde (statutair personeel en baremiek contractueel personeel)
- verlof voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid (statutair personeel en baremiek contractueel personeel)
- onbezoldigd uitzonderlijk verlof (statutair personeel en baremiek contractueel personeel)
- aanwerving in de loop van het jaar (contractueel personeel)
- geen prestaties gedurende het volledige kalenderjaar (baremiek contractueel personeel)
- contractueel deeltijds
 

Extrawettelijk verlof omzetten in dagen pensioenverlofsparen

Elk jaar kunnen de statutaire en de baremiek contractuele personeelsleden maximum 3 dagen extrawettelijk verlof omzetten in dagen pensioenverlofsparen. Voor de mandaathouders bedraagt dit maximum 1 dag.