Aanvullende vakantie

Door deze vakantie kan een baremiek en niet-baremiek contractueel personeelslid en een hulppostman, bij werving of bij hervatting na een langdurige afwezigheid, maximum vier weken vakantie nemen tijdens de eerste twaalf maanden van de arbeidsovereenkomst of van de werkhervatting en in verhouding tot de prestaties van dat jaar. 
Om hiervoor in aanmerking te komen, moet je : 
een beroepsactiviteit uitoefenen; 
of 
1) je beroepsactiviteit hervatten na een stopzetting of opschorting van de arbeidsovereenkomst; dit kan een hervatting zijn : 
 • na een langdurige periode van volledige werkloosheid; 
 • na een langdurige arbeidsongeschiktheid; 
 • na een oproeping onder de wapens; 
 • na een periode van voltijdse loopbaanonderbreking; 
 • na een verlof zonder wedde; 
 • na het overstappen van een zelfstandigenstatuut naar een werknemersstatuut; 
 • na een periode van ouderschapsverlof (voltijds, halftijds, 4/5de); 
 • als deeltijdse werknemer naar een voltijds arbeidsstelsel overschakelen tijdens het vakantiejaar; 
 • als deeltijdse werknemer tijdens het vakantiejaar je arbeidsstelsel verhogen met ten minste 20% van een voltijds arbeidsstelsel ten opzichte van het gemiddelde van je arbeidsstelsel tijdens je vakantiedienstjaar; je komt slechts in aanmerking voor aanvullende vakantie als je tenminste 4 dagen vakantie tekort komt om aanspraak te kunnen maken op 4 weken vakantie; 
en 
2) een aanloopperiode van minstens 3 maanden werkelijke of gelijkgestelde prestaties aantonen gedurende eenzelfde kalenderjaar. Deze prestaties kunnen worden uitgeoefend in het kader van al dan niet opeenvolgende arbeidsovereenkomsten bij één of meerdere werkgevers. 
Je kan de aanvullende vakantiedagen alleen opnemen : 
 • wanneer alle eventuele wettelijke vakantiedagen zijn opgenomen en vóór de opname van andere verloftypes; 
 • per dag en per periode van meerdere dagen; 
 • binnen het aan de gang zijnde kalenderjaar; 
 • ten vroegste vanaf de laatste week van de aanloopperiode van 3 maanden. 
Je ontvangt vakantiegeld voor aanvullende vakantie. Voor de bediende wordt het aanvullend vakantiegeld betaald door bpost en voor de arbeiders door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV). De combinatie van aanvullende vakantie met jeugdvakantie of met seniorvakantie is niet mogelijk. Je moet een keuze maken tussen beide stelsels. Niet opgenomen aanvullende vakantiedagen kunnen niet naar het volgende jaar worden overgedragen en worden niet vergoed.