Verminderde prestaties na ziekte

Na een periode van ziekte kunnen statutaire, contractuele personeelsleden en hulppostmannen dit verlof aanvragen als halftijdse werkhervatting.
Dit kan zijn: ½ dag per dag; 1 dag op 2; afwisselend 2 en 3 dagen per week of 1 week op 2.

Wie komt in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor een hervatting met verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte als statutair personeelslid moet je:
  • voltijds tewerkgesteld zijn op een LM-dienst;
  • een gunstig advies van de geneesheer van Medconsult hebben;
  • over de nodige medische toelatingen beschikken;
  • onmiddellijke chef oordelen dat je vraag verenigbaar is met de dienstorganisatie
Voor het baremiek contractueel personeelslid en de hulppostman geeft de adviserende geneesheer van zijn ziekenfonds het gunstig advies.
Het niet-baremiek contractueel personeelslid moet voltijds tewerkgesteld zijn maar het is niet vereist dat dit op een LM-dienst is.

Hoe lang zijn de periodes?

Voor het statutair personeel kan verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte worden:
  • toegekend per periode van maximum 30 kalenderdagen;
  • verlengd indien Medconsult dit nodig acht.
Er geldt geen beperking van de totale duur van de periodes van verminderde prestaties wegens ziekte.
 
Voor het contractueel personeel en de hulppostman kan dit verlof worden:
  • toegekend per periode van maximum 90 kalenderdagen met een attest van zijn behandelende geneesheer;
  • verlengd indien de adviserende geneesheer van zijn ziekenfonds dit nodig acht.
Er geldt evenmin een beperking van de totale duur van de periodes van verminderde prestaties wegens ziekte.
 

Hoe loopt de betaling voor statuairen?

Onderstaande tabel geeft de gevolgen van de duur van dit verlof weer in kalenderdagen voor een statutair personeelslid:
Dag ...Betaling wedde tegen ...Aanpassing quotadagenHerberekening (extra)wettelijk verlof
1 tot en met 90100 %NeeNee
91 tot en met 18280 % (1)Ja (2)Nee
183 en verder80 % (1)Ja (2)Ja
 
(1) Uitzondering: als je voorafgaande afwezigheid wegens ziekte door de bevoegde medische dienst werd erkend als een gevolg van een ernstige ziekte, dan blijft je wedde na de eerste 90 dagen verder uitbetaald tegen 100% en dit zolang de erkenning loopt.
(2) Precisering: in het stelsel van ½ werkdag per dag worden de quotadagen ziekte verminderd naar rato van één dag voor 2 halve dagen verlof voor verminderde prestaties. 

Hoe loopt de betaling voor contractuelen en hulppostmannen?

Voor contractuele personeelsleden en hulppostmannen zijn de gevolgen in kalenderdagen als volgt: 
Dag ...Betaling wedde tegen ...Herberekening wettelijk en extrawettelijk verlof van het lopende jaar    
1 tot en met 18250 %Nee
183 en verder50 %Ja (1)
 
(1) Precisering:
  • Lopend jaar (voor het saldo aan wettelijk verlof wordt het enkelvoudig vakantiegeld uitbetaald)
  • Volgend jaar (gedurende de eerste 12 maanden worden periodes van verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte gelijkgesteld voor het berekenen van de dagen wettelijk verlof voor het volgende kalenderjaar).