Maaltijdcheques

Om maaltijdcheques te ontvangen, moet je effectieve prestaties leveren; een zending in het buitenland en een terugroeping alarm zijn ook effectieve prestaties. De volgende prestaties worden hiermee gelijkgesteld : 
 • afwezigheden voor vakbondsactiviteiten : 
  • verlof voor sociale promotie 
  • vakbondsverlof; 
  • dienstvrijstelling voor vakbondsactiviteiten; 
wordt hier dus bedoeld de deelname aan vergaderingen georganiseerd door het bedrijf waarvan sprake in Titel III en Titel IV van het Syndicaal Statuut; 
 • raadplegingen van dossiers of oproepingen door de Commissie van Beroep of enige andere postale Commissie opgericht door een statutaire of reglementaire bepaling, in hoedanigheid van voorzitter, bijzitter, verdediger, getuige of appellant; 
 • afwezigheden ter gelegenheid van een selectieprocedure; 
 • opleidingen; 
 • betaald educatief verlof, als je op die dag effectief een opleiding volgt die samenvalt met je normale werkuren; 
 • dienstvrijstellingen : 
  • oproepingen om deel te nemen aan vergelijkende examens of examens georganiseerd tijdens de diensturen door of voor bpost; 
  • oproeping door de medische dienst of door de arbeidsgeneeskundige dienst, van een statutair personeelslid dat niet met ziekteverlof is. 
Ben je afwezig om één van de volgende redenen, dan heb je geen recht op maaltijdcheques : 
 • verlof; 
 • rust; 
 • ziekte; 
 • arbeidsongeval; 
 • loopbaanonderbreking; 
 • dienstvrijstellingen : 
  • oproeping om in rechte te getuigen of oproeping om als jurylid zitting te hebben bij het Assisenhof; 
  • audiëntie verleend door een Hogere Overheid; 
  • afstaan van organen of weefsel; 
  • afwezigheid voor zwangerschapsonderzoeken die niet buiten de diensturen kunnen plaatsvinden; 
  • beenmergtransplantatie vanaf de dag van de afname van het beenmerg in de verzorgingsinstelling met een maximum van 4 werkdagen. 
In geval van berekening in uren/minuten is het aantal maaltijdcheques wettelijk begrensd per kwartaal. Met het oog op de reglementering is deze grens bepaald op 65 (13 weken x 5 dagen = 65). Een dergelijke grens bestaat niet in geval van berekening in dagen : dit moet overeenkomen met het aantal effectief gepresteerde dagen per werknemer. 
Dit betekent dat indien de maandelijkse berekening van maaltijdcheques wordt uitgevoerd op basis van het aantal gepresteerde dagen, er één maaltijdcheque per dag toegekend. Wordt de maandelijkse berekening van maaltijdcheques uitgevoerd op basis van het aantal gepresteerde uren (in uu:mm), dan : 
 • wordt de duur van de effectief geleverde en gelijkgestelde prestaties gedeeld door 7u36; 
 • wordt er afgerond naar de hogere eenheid; 
 • is het maximum aantal maaltijdcheques per maand gelijk aan het aantal referentiedagen (dat zijn alle dagen van maandag tot vrijdag, inclusief de feestdagen) van de maand. 
Een kwartaalcorrectie wordt uitgevoerd tijdens de afsluiting van de maanden maart, juni, september en december : 
 • de duur van de effectief geleverde en gelijkgestelde prestaties in het kwartaal wordt gedeeld door 7u36; 
 • er wordt afgerond naar de hogere eenheid; 
 • het aantal maaltijdcheques in het kwartaal wordt begrensd tot 65 per trimester. 
Onderstaande tabel geeft de bedragen van de maaltijdcheques weer. Vanaf een dagprestatie van 3u48 wordt een volledige maaltijdcheque toegekend. 
voor de statutaire personeelsleden, voor de baremiek contractuele personeelsleden en voor de hulppostmannen : 
Berekening Dagelijkse prestatiesNominale waardeBijdrage van bpostBijdrage van het personeelslid 
 in dagen ≥ 3u48 € 8,00€ 6,66  € 1,34
  < 3u48 € 5,00€ 3,46 € 1,54
 in uu:mm- € 8,00€ 6,66  € 1,34

  voor de niet baremiek personeelsleden : 
Nominale waardeBijdrage van bpostBijdrage van het personeelslid
  € 6,00 € 4,46€ 1,54 

  
De maaltijdcheques worden toegekend voor elke effectief gepresteerde of gelijkgestelde dag en gelden 12 maanden.