CAO 2016-2017

De cao 2016 werd goedgekeurd in het Paritair Comité van 2 juni en had als einddatum 31 december 2016. Afspraak met het bedrijf was dat in de kortste keren de onderhandelingen over een nieuwe cao worden aangevat.
Een ontwerp cao werd tijdens verschillende vergaderingen opgemaakt en daarna in de statutaire instanties van ACV-Transcom Post besproken. Op het Paritair Comité van 30 september 2016 werd dit ontwerp ter goedkeuring voorgelegd aan de vakbonden. 
Wat houdt de nieuwe cao in? 
Tenzij anders bepaald, is de cao van toepassing op het statutair personeel (de mandatarissen inbegrepen), het baremiek contractueel personeel en de hulppostmannen. Deze cao gaat in op 1 oktober 2016 en eindigt op 31 december 2017. 


Koopkracht 

Onderstaande maatregelen blijven verworven: 
Maaltijdcheques 
 • vanaf 1 oktober hebben de hulppostmannen recht op maaltijdcheques volgens dezelfde modaliteit als het baremiek contractueel personeel (dus geen anciënniteitsvoorwaarde van 3 maanden meer); 
 • vanaf januari 2017 bedraagt de nominale waarde van de maaltijdcheques voor dagelijkse prestaties van meer dan 3.48u 8,00 euro (in plaats van 7,00 euro) en stijgt de tussenkomst van bpost eveneens met 1,00 euro (naar 6,66 euro); de bijdragen van het personeel blijft derhalve ongewijzigd op 1,34 euro; voor dagelijkse prestaties van minder dan 3.48u stijgt de nominale waarde naar 5,00 euro en de tussenkomst van bpost naar 3,46 euro : dus een verhoging van beide bedragen met 0,50 euro; 
 • vanaf januari 2017 worden de mandatarissen gelijkgesteld met het statutair personeel. 

Eindejaarstoelage 
 • vanaf november 2016 verhoging van het forfaitair gedeelte met 100,00 euro bruto (van 802,88 naar 902,88 euro) 
 • vanaf november 2017 nogmaals verhoging met 100,00 euro bruto (van 902,88 naar 1.002,88 euro); 

ARAB-vergoeding voor prestaties vanaf oktober 2016 
de postmannen belast met uitreiking en collect ontvangen volgende vergoedingen: 
 • 0,64 euro voor prestaties van 3.00u tot en met 3.47u; 
 • 0,96 euro voor prestaties van 3.48u tot en met 4.36u; 
 • 1,29 euro voor prestaties van 4.37u tot en met 5.23u; 
 • 2,89 euro voor prestaties van 5.24u tot en met 7.00u; 
 • 4,50 euro voor prestaties vanaf 7.01u. 
de chauffeurs met rijbewijs C/CE ontvangen naar gelang hun dagelijkse rijtijd + de tijd voor laden en lossen buiten een industrieel Mailcenter één van onderstaande vergoedingen: 
 • 0,994 euro voor prestaties van 4.37u tot en met 5.23u; 
 • 2,12 euro voor prestaties van 5.24u tot en met 7.00u; 
 • 2,89 euro voor prestaties van 7.01u tot en met 7.48u; 
 • 3,75 euro voor prestaties van 7.49u tot en met 8.35u; 
 • 5,14 euro voor prestaties vanaf 8.36u. 
Indien de duur van de rechtgevende activiteiten minder bedraagt dan 4u37 maar meer dan 2u59, ontvangen die chauffeurs : 
 • 0,64 euro voor prestaties van 3.00u tot en met 3.47u; 
 • 0,96 euro voor prestaties van 3.48u tot en met 4.36u. 

Vergoeding voor reiskosten vanaf oktober 2016 
 • het bedrag stijgt naar 0,3363 euro/km (ipv 0,3232 euro/km); 
 • de verplaatsingen naar een medisch onderzoek bij de controlegeneesheer worden ook tegen dit tarief betaald (ipv de 4,00 euro maximum). 

Niet-recurrente bonus voor de prestaties vanaf 2017 
bpost voorziet in een enveloppe die kan oplopen tot 18,5 miljoen euro in functie van de realisatie van de doelstellingen. 
DA-barema 
Tijdens de geldigheidsduur van deze cao wordt het barema van de hulppostmannen de bij bpost van kracht zijnde index volgen. 
Coacheetoelage 
De hulppostman van het netwerk Collect & Distributie wiens tewerkstelling aanvangt op 1 oktober 2016 krijgt die toelage na 35 dagen bedrijfsanciënniteit en het bedrag ervan stijgt van 150,00 naar 300,00 euro. 
Ecocheques 
Vanaf 1 januari 2017 afschaffing van de voorwaarde om 3 maanden bedrijfsanciënniteit te tellen. 


Eindeloopbaanregeling 

Halftijdse specifieke loopbaanonderbreking 2 dagen/3 dagen 
Dit arbeidsstelsel is toegankelijk voor de statutaire en baremiek contractuele uitreikers, nachtwerknemers en Collect-medewerkers die aan de volgende voorwaarden voldoen: 
Functiegerelateerde voorwaarden: 
 • Uitreiker = ieder personeelslid dat is aangehecht aan een functie van uitreiker of uitreiker Algemene Dienst en behorend tot de functieklasse D3. 
 • Nachtwerknemer = ieder personeelslid dat is aangehecht aan een functie waarbij een nachtdienst wordt uitgeoefend die het recht opent op de nachtbonificatie. 
 • Collect-medewerker = ieder personeelslid dat is aangehecht aan een functie van Collect-medewerker en behorend tot de functieklasse D3. 
Generieke toelatingsvoorwaarden: 
de toelatingsvoorwaarden inzake loopbaanonderbreking bepaald in de wetgeving en de postreglementering dienen in alle omstandigheden te zijn vervuld om toegang te hebben tot het stelsel van halftijdse specifieke loopbaanonderbreking 2dagen/3dagen. 
Leeftijdsvoorwaarde : 
minimum 55 jaar zijn tussen 1/1/2017 en 31/12/2017; die leeftijd moet bereikt zijn op het ogenblik van de aanvang van de specifieke halftijdse loopbaanonderbreking 2dagen/3dagen. 
Anciënniteitsvoorwaarde: minimum een bedrijfsanciënniteit van 10 jaar tellen bij bpost op het tijdstip van de aanvang van de HSLBO 2 dagen/3 dagen die die ten vroegste kan starten op 1/1/2017 en uiterlijk op 1/1/2018. 
Voorwaarden qua duur : 
 • je verbindt je er definitief toe in dit stelsel te blijven tot je met vervroegd rustpensioen kan gaan; 
 • je verbindt je ertoe om je beroepsactiviteiten stop te zetten zodra je de leeftijdsvoorwaarde en de loopbaanvoorwaarde vervult om het vervroegd rustpensioen te bekomen; 
 • ben je een baremiek contractueel personeelslid, dan sluit je een verbintenis met bpost af waardoor je arbeidsovereenkomst zonder opzeg noch vergoeding wordt beëindigd op het einde van maand tijdens dewelke je de voorwaarden van het vervroegd rustpensioen vervult. 

Je kan als statutair personeelslid deze LBO slechts in 2 uitzonderlijke gevallen voortijdig beëindigen : 
 • bij een eventueel toekomstig akkoord over een gericht verlof voorafgaand aan de pensionering waarvoor je aan de toelatingsvoorwaarden zou voldoen; 
 • bij een eventuele wetswijziging die een weerslag zou hebben op je pensioenrechten (beperking van de modaliteiten van de validering van de periodes van loopbaanonderbreking voor het pensioen) of die de uitkeringen van de RVA zou verminderen of zelfs afschaffen Als baremiek contractueel personeelslid kan je deze LBO slechts voortijdig beëindigen bij een eventuele wetswijziging die een weerslag heeft op je pensioenrechten of uitkeringen van de RVA. 
Geldelijke aspecten 
Bovenop je wedde berekend op basis van je halftijdse prestaties ontvang je volgende tegemoetkomingen :
1) een onderbrekingsuitkering ten laste van de RVA : 479,00 euro bruto, 311,39 euro netto of 396,91 euro netto indien je alleen leeft of enkel samenwoont met een of meerdere kinderen van wie minstens één ten laste is (bedragen voor 2016).
2) een aanvulling bij de RVA-uitkering ten laste van bpost : deze aanvullende tegemoetkoming bedraagt 312,12 euro per maand en wordt verhoogd met de indexering; deze aanvulling wordt gekoppeld aan een aanwezigheidsvoorwaarde; 
Worden als effectief gepresteerde dagen beschouwd
 • dagen afwezigheid ingevolge de moederschapsrust 
 • jaarlijkse vakantie, met inbegrip van het pensioenverlofsparen 
 • inhaalrust 
 • feestdagen 
 • dagen afwezigheid wegens arbeidsongeval, een ongeval op de weg naar en van het werk en beroepsziekte 
 • verlof voor sociale promotie 
 • dienstvrijstellingen conform artikel 35 van het syndicaal statuut 
 • vakbondsverlof conform artikel 36 van het syndicaal statuut 
 • vaderschapsverlof en adoptieverlof 
 • geboorteverlof voor een meemoeder 
 • omstandigheidsverlof 
Die aanvulling is niet meer verschuldigd indien je geen RVA-uitkeringen meer krijgt. 
3) een aanvullende tegemoetkoming ten laste van bpost om de periodes van LBO te valideren of te compenseren met het oog op het pensioen; deze tegemoetkoming wordt betaald gedurende een periode van maximum 72 maanden. De personeelsleden die kiezen voor dit stelsel moeten 2 geplande opeenvolgende dagen werken gedurende de eerste periode van 7 kalenderdagen en 3 geplande opeenvolgende dagen gedurende de tweede periode van 7 kalenderdagen. Die dagen worden bepaald samen met de onmiddellijke chef zodat rekening kan worden gehouden met de behoeften van de dienst. 

Halftijdse specifieke loopbaanonderbreking bedienden 
Deze eindeloopbaanregeling is van toepassing op het statutair personeel (mandatarissen inbegrepen) en het baremiek contractueel personeel, andere dan de uitreikers, collect-medewerkers en nachtwerknemers, dat voldoet aan de volgende voorwaarden : 
Generieke toelatingsvoorwaarden: 
de toelatingsvoorwaarden inzake loopbaanonderbreking bepaald in de wetgeving en de postreglementering dienen in alle omstandigheden te zijn vervuld om toegang te hebben tot het stelsel van halftijdse specifieke loopbaanonderbreking. 
Leeftijdsvoorwaarden: 
op het ogenblik van het aanvatten van deze halftijdse specifieke loopbaanonderbreking, minimum 57 jaar zijn tussen 1/1/2017 en 31/12/2017 en niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het stelsel van halftijdse specifieke loopbaanonderbreking 2 dagen/3 dagen van de cao 2016-2017 (zie hierboven). 
Anciënniteitsvoorwaarde: 
minimum 10 jaar bedrijfsanciënniteit tellen op het tijdstip van de aanvang van de halftijdse specifieke loopbaanonderbreking die ten vroegste op 1/1/2017 en uiterlijk op 1/1/2018 kan starten. 
Voorwaarden qua duur: 
 • je verbindt je er definitief toe in dit stelsel te blijven tot je met vervroegd rustpensioen kan gaan; 
 • je verbindt je ertoe om je beroepsactiviteiten stop te zetten zodra je de leeftijdsvoorwaarde en de loopbaanvoorwaarde vervult om het vervroegd rustpensioen te bekomen; 
 • ben je een baremiek contractueel personeelslid, dan sluit je een verbintenis met bpost af waardoor je arbeidsovereenkomst zonder opzeg noch vergoeding wordt beëindigd op het einde van de maand tijdens dewelke je de voorwaarden van het vervroegd rustpensioen vervult. 

Je kan als statutair personeelslid deze LBO slechts in 2 uitzonderlijke gevallen voortijdig beëindigen : 
 • bij een eventueel toekomstig akkoord over een gericht verlof voorafgaand aan de pensionering waarvoor je aan de toelatingsvoorwaarden zou voldoen. 
 • bij een eventuele wetswijziging die een weerslag zou hebben op je pensioenrechten (beperking van de modaliteiten van de validering van de periodes van loopbaanonderbreking voor het pensioen) of die de uitkeringen van de RVA zou verminderen of zelfs afschaffen. 
Als baremiek contractueel personeelslid kan je deze LBO slechts voortijdig beëindigen bij een eventuele wetswijziging die een weerslag heeft op je pensioenrechten of uitkeringen van de RVA. 
Geldelijke aspecten 
Bovenop je wedde berekend op basis van je halftijdse prestaties ontvang je volgende tegemoetkomingen: 
1) een onderbrekingsuitkering ten laste van de RVA : 479 euro bruto, 311,39 euro netto of 396,91 euro netto indien je alleen leeft of enkel samenwoont met een of meerdere kinderen van wie minstens één ten laste is (bedragen voor 2016). 
2) een aanvulling bij de RVA-uitkering ten laste van bpost : - deze aanvullende tegemoetkoming bedraagt 40% van de maandelijkse bruto-uitkering van de RVA voor de commerciële medewerkers en, bij MSO, voor de personeelsleden die de volledige toelage voor nachtprestaties ontvangen maar niet de volledige nachtbonificatie; - ze bedraagt 30% van die RVA-uitkering voor alle andere personeelsleden. Deze aanvulling wordt gekoppeld aan een aanwezigheidsvoorwaarde. 
Worden als effectief gepresteerde dagen beschouwd
 • dagen afwezigheid ingevolge de moederschapsrust 
 • jaarlijkse vakantie, met inbegrip van het pensioenverlofsparen 
 • inhaalrust 
 • feestdagen 
 • dagen afwezigheid wegens arbeidsongeval, een ongeval op de weg naar en van het werk en beroepsziekte 
 • verlof voor sociale promotie 
 • dienstvrijstellingen conform artikel 35 van het syndicaal statuut 
 • vakbondsverlof conform artikel 36 van het syndicaal statuut 
 • vaderschapsverlof en adoptieverlof 
 • geboorteverlof voor een meemoeder 
 • omstandigheidsverlof 
Die aanvulling is niet meer verschuldigd indien je geen RVA-uitkeringen meer krijgt. 
3) een aanvullende tegemoetkoming ten laste van bpost om de periodes van LBO te valideren of te compenseren met het oog op het pensioen. Deze tegemoetkoming wordt betaald gedurende een periode van maximum 48 maanden. 

Gericht verlof voorafgaand aan de pensionering (VVP) 
Dit stelsel geldt vanaf 1 januari 2017 voor een onbepaalde duur. Het is van toepassing op alle statutaire personeelsleden, ongeacht hun functie, en de volgende voorwaarden moeten cumulatief worden vervuld : 
1. de entiteit waartoe je behoort (BAT) heeft een structureel overtal of je bent daadwerkelijk tewerkgesteld op een functie (FUT) in een entiteit met een structureel overtal en die het voorwerp uitmaakt van een VVP-akkoord voor zover : 
 • je sedert ten minste 6 maanden daadwerkelijk op die functie bent tewerkgesteld op de datum van de goedkeuring van het specifieke VVP-dossier door het Paritair Comité; 
 • en de daadwerkelijke functie zich in een lagere functieklasse bevindt dan de functie waarin je bent benoemd; 
2. je bent minimum 60 jaar op het ogenblik van het vertrek met VVP : het VVP begint ten vroegste de eerste dag van de maand volgend op de verjaardag van de vereiste minimumleeftijd; 
3. je kan niet genieten van het vroegtijdig pensioen op het ogenblik van het vertrek met VVP; 
4. je kan genieten van het vervroegd pensioen binnen een periode van maximum 5 jaar te rekenen vanaf de dag dat je met VVP gaat; 
5. je moet ten minste 35 dienstjaren tellen die in aanmerking komen voor de opening van het recht op pensioen (bij bpost of daar buiten) op het ogenblik van het vertrek met VVP. Het gericht VVP stopt op het einde van de maand gedurende dewelke je voldoet aan de wettelijke voorwaarden om met vervroegd pensioen te gaan. Je ontvangt een gewaarborgd wachtgeld dat 75% bedraagt van de laatste bruto activiteitswedde voor de voltijdse prestaties die in aanmerking komen voor de berekening van het pensioen. 
De periode VVP wordt gelijkgesteld met dienstactiviteit en telt mee voor bevordering in de weddeschaal die je genoot vóór de aanvang van het VVP. De aanvraag moet ten vroegste één jaar vóór de effectieve datum van het VVP en uiterlijk één maand vóór de aanvangsdatum van het VVP worden ingediend. De effectieve aanvangsdatum wordt samen met de onmiddellijke chef bepaald. 
Heb je op de uiterste theoretische datum van aanvang van het VVP een tegoed aan verlof, dan kan die datum met een periode van hoogstens 3 maanden worden uitgesteld zodat je het verlof kan aanzuiveren. Heb je een relikaat pensioenverlofsparen, dan wordt dat ambtshalve uitbetaald wanneer het VVP ingaat. 
Zodra de aanvraag voor VVP is ingediend, kunnen noch de aanvraag noch de pensioendatum meer worden geannuleerd. 

Dienstvrijstelling voorafgaand aan de pensionering (DVVP) 
Het stelsel van DVVP is van toepassing op de statutaire personeelsleden die : 
 • zijn aangehecht bij het Job Mobility Center en die op het einde van een periode van 12 maanden, die ten vroegste begint op 1 oktober 2016, nog altijd zijn aangehecht aan het Job Mobility Center; 
 • niet voldoen aan de wettelijke voorwaarden om met vervroegd pensioen te gaan. 
Ze worden in dit stelsel geplaatst in de vorm van een VVP zodra de hierboven bedoelde periode van 12 maanden is verstreken en dit ten vroegste op de 1ste dag van de maand die volgt op de maand gedurende dewelke zij de minimumleeftijd van 61 jaar hebben bereikt, waarbij de totale DVVP-periode niet meer dan 5 jaar mag bedragen. Ze zijn in DVVP tot en met de maand waarin ze voldoen aan de voorwaarden om met vervroegd pensioen te gaan. 
Is er een verlofrelikaat uiterlijk op de datum dat dit DVVP van toepassing is, kan dit worden uitgesteld met een periode van maximum 3 maand ten einde het personeelslid toe te laten dit relikaat aan te zuiveren. Deze periode van 3 maand geeft geen enkel recht op jaarlijks verlof. Bovendien kan dit niet worden verlengd om redenen van ziekte of ongeval of elk ander incident dat zich zou voordoen vóór of tijdens deze aanzuiveringsperiode. 
De personeelsleden met DVVP ontvangen op het einde van een periode van reconversie een gewaarborgd wachtgeld gelijk aan 70% van de laatste bruto-activiteitswedde voor de voltijdse prestaties die in aanmerking komen voor de berekening van het pensioen. De DVVP-periode wordt gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit waarin de rechten van het personeelslid op bevordering in weddeschaal van vóór de aanvang van het DVVP worden behouden. Een relikaat pensioenverlofsparen wordt ambtshalve uitbetaald wanneer het DVVP ingaat. 
Het is niet mogelijk om de DVVP-aanvraag en de pensioneringsdatum te annuleren. De Federale Pensioendienst doet het nazicht van de loopbaanduur en van de datum waarop de personeelsleden in aanmerking komen voor vervroegd pensioen. 

Arbeidsvoorwaarden en werkzekerheid 

 • bpost verbindt zich ertoe niet over te gaan tot naakte ontslagen behalve om een dringende reden, een reden die te maken heeft met het gedrag, de bekwaamheid of het prestatieniveau van het baremiek contractueel personeelslid en (nu ook) de hulppostman; reorganisaties mogen geen aanleiding geven tot ontslag; 
 • engagement van bpost in verband met het behoud van de volledige prestaties tot 31 december 2017; 
 • engagement van bpost om de door de personeelsleden verworven rechten (onder andere de bepalingen op het vlak van werkzekerheid, bezoldiging, pensioen en sociale zekerheid) te beschermen indien de regering bpost zou privatiseren; 

Verloven 

gelijkstelling van de omstandigheidsverloven : 
 • vanaf 1 januari 2017 worden de bezoldigde omstandigheidsverloven voor familiale gebeurtenissen (huwelijk, overlijden, communie, enz..) systematisch gelijkgesteld met prestaties, telkens als een betaling afhangt van een voorwaarde om effectief aanwezig te zijn; dit heeft een positieve impact op de niet-recurrente bonus, de aanvulling bij de RVA-uitkeringen (bv halftijdse specifieke loopbaanonderbreking), het variabel loon; 
 • de eerste twee dagen uitzonderlijk verlof worden betaald voor de hulppostmannen, net zoals dit al het geval is voor de statutaire en contractuele personeelsleden; 
 • de mandatarissen kunnen vanaf 1 januari 2017 ook 3 dagen extra-wettelijk verlof omzetten in dagen pensioenverlofsparen (voorheen slechts 1 dag); 
 • voorrang aan de toekenning van verlofdagen op het einde van de loopbaan; vanaf 1 januari 2017 worden quotadagen automatisch omgezet in dagen pensioenverlofsparen (geen uitbetaling meer); 
 • het wordt vanaf 2017 mogelijk om rolverlof per dag te nemen bovenop de periode van rolverlof (geen afbreuk aan het recht om 3 opeenvolgende weken rolverlof te nemen); dus afschaffing van de “groene dagen” bij MSO. 

Andere bepalingen 

De afschaffing van de testen om de productkennistoelage bij RSS te krijgen; 
De eindejaarscadeaucheque bpaid card (€ 35) wordt vanaf 2016 toegekend aan de personeelsleden die in dienst zijn op 1 oktober van het jaar zonder voorwaarden op het vlak van anciënniteit en prestaties; 
De bedrijfsanciënniteit wordt vanaf 1 januari 2017 niet meer verminderd met: 
 • de periodes verlof zonder wedde van meer dan 1 maand; 
 • de periodes loopbaanonderbreking van meer dan 1 maand; 
 • de maanden met een ongewettigde afwezigheid; 
 • de maanden waarin het personeelslid een loonschorsing kreeg als tuchtstraf; •
De geldelijke anciënniteit wordt vanaf 1 januari 2017 niet meer verminderd met: 
 • de periodes van verlof zonder wedde; 
 • de maanden met een ongewettigde afwezigheid; 
 • de maanden waarin het personeelslid een loonschorsing kreeg als tuchtstraf; 
De voorwaarde op een LM-dienst te werken om verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte te kunnen krijgen, wordt vanaf 2017 afgeschaft; • 
De statutaire en baremiek contractuele personeelsleden D3 die tijdens de periode van 1 januari 2017 tot 31 december 2021 overstappen naar een D2-functie vallen niet onder de demotie-regels (geen toepassing van artikel 14ter van het Geldelijk Statuut) : 
 • behoud van het gewaarborgd loon D3/D3S, met inbegrip van de benoeming in de tweede graad; 
 • bij de toewijzing van betrekkingen D3 en D2 via nationale mobiliteit zullen de personeelsleden D3 en D2 worden samen genomen en zal de bedrijfsanciënniteit beslissend zijn; 
Behoud van de geldelijke rechten (toepassing van artikel 14 bis van het Geldelijk Statuut) voor alle statutaire personeelsleden van het niveau E die als slachtoffer van een reorganisatie ervoor kiezen om een functie D3 of D2 uit te oefenen bij Distributie, Collect en Preparation en dit vanaf oktober 2016; dit schept geen prioriteit in de nationale mobiliteit; 
Controle bij ziekte: de verplichting om de eerste 3 dagen in je verblijfplaats te blijven wordt vanaf 1 oktober 2016 afgeschaft; wanneer je afwezig bent op het ogenblik van het bezoek van de controlearts in je verblijfplaats én je niet opdaagt na de oproeping die ten vroegste de dag ná het bezoek van de controlearts mag worden gepland, zal je kostprijs van het bezoek (40,00 euro) moeten betalen; van dit principe wordt enkel afgeweken als je aantoont dat er sprake is van overmacht waardoor je niet naar de controlearts kon gaan.

Reactie ACV-Transcom op de nieuwe cao

ACV-CSC Transcom heeft de cao goedgekeurd maar heeft terzelfdertijd onderstaande verklaring afgelegd over de situatie op het terrein. De ondertekening van de cao betekent geenszins dat onze vakbond de wantoestanden niet meer zal aanklagen. 
Wij hebben zonet een positieve stem uitgebracht voor de CAO 2016-2017. Voor ACV-CSC stopt daar echter de positieve noot. Bij de raadpleging van onze instanties in alle regio's van het land van Noord tem Zuid en van Oost tem West werden wij telkens opnieuw geconfronteerd met de vele problemen op het terrein. De vaststelling dat de onlangs gehouden ROC's zonder gevolg blijven omwille van geen duidelijk mandaat en geen beschikbaar budget in de regio's is in deze context gewoon onaanvaardbaar. Wij willen dan ook onmiddellijk duidelijkheid krijgen over het mandaat en het budget dat de regionale verantwoordelijken hebben om een oplossing te bieden aan de wantoestanden op het terrein. Of ontbreekt hier enkel de wil om de problemen aan te pakken? 
Laat het duidelijk zijn onze leden zijn het beu! De werkdruk is onhoudbaar en het gaat van kwaad tot erger! Zij verwachten duidelijke antwoorden en maatregelen die tot een effectieve oplossing kunnen leiden en dit binnen zeer korte tijd. Dit betekent heel concreet het volgende. Structurele oplossingen voor het schrijnende personeelstekort in de verschillende departementen van bpost. 
Het wordt de hoogste tijd dat bpost toont dat zij wel degelijk de voorrang geeft aan het inzetten van het eigen personeel in plaats van het outsourcen van steeds meer activiteiten. Al te vaak horen wij dat er geen alternatief is. 
 • Een bijsturing van de normen bij MRS en MSO. *De bereidheid om zuurstof te steken in de verschillende organisaties binnen bpost. 
 • Nazicht van de impact van de wijziging van de openingsuren van de kantoren op de werkdruk en de nodige bijsturingen. 
 • Nazicht en hertelling van de volumes. Uit de reeds uitgevoerde hertellingen is immers duidelijk gebleken dat de gebruikte volumes niet correct zijn. 
 • Een oplossing voor de ongelijkheid van de diensten. 
 • Een duidelijk verbetering van de kwaliteit en het tijdstip van de aanvoer. 
Mevrouw de Voorzitster, deze lijst is verre van volledig. De situatie op het terrein is dusdanig geëscaleerd dat het gewoon onmogelijk is geworden om in de tijdsspanne van deze meeting een volledig overzicht te geven van de problemen op het terrein. Gezien de precaire situatie op het terrein verwachten wij de komende dagen voorstellen te krijgen die op zijn minst als een begin van een oplossing kunnen beschouwd worden.