Comité B (Federale Overheid)

Het Comité B is bevoegd voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten, inclusief het gemeenschapsonderwijs. 
De collectieve arbeidsverhoudingen in de openbare sector worden geregeld via het syndicaal statuut van het overheidspersoneel dat is vastgelegd in de wet van 19 december 1974 en haar uitvoeringsbesluiten (1984). 
Het syndicaal statuut is het werkinstrument bij uitstek voor de syndicale actie in de openbare sector. Het kan enkel door de federale overheid worden gewijzigd. Het syndicaal statuut is van dus toepassing op de werknemers bij de federale administraties. 
De wet van 19 december 1974 voorziet verplichte voorafgaande onderhandelingen en overleg tussen de overheden en de representatieve vakorganisaties. Als de overheid een maatregel uitvaardigt, zonder voorafgaand overleg, dan kan die maatregel door de Raad van State nietig worden verklaard. Zowel de overheid als de vakorganisaties hebben het initiatiefrecht om een bepaalde materie op de agenda te plaatsen. 
De materies, waarover volgens het syndicaal statuut verplicht en voorafgaandelijk moet worden onderhandeld, zijn:
  • de reglementering betreffende het geldelijk statuut, het administratief statuut, de pensioenregeling, de betrekkingen met de vakorganisaties en de organisatie van de sociale diensten;
  • de algemene bepalingen inzake de arbeidsduur, de arbeidsorganisatie en de personeelsformatie. Onderhandelingen resulteren in een protocol. Zo’n protocol kan:
  • het akkoord vaststellen tussen de betrokken overheid en de representatieve vakorganisaties (‘protocol van akkoord’);
  • ofwel de verschillende standpunten weergeven, wanneer het niet tot een akkoord komt. 
Deze protocollen zijn politieke verbintenissen vanwege de overheid, doch zijn juridisch niet afdwingbaar. De overheid kan de beslissingen in zo’n protocol dus naast zich neerleggen. De materies waarover verplicht en voorafgaandelijk overleg moet plaatsvinden, zijn: 
  • concrete beslissingen inzake de personeelsformatie, de arbeidsduur en de arbeidsorganisatie;
  • alle veiligheids- en gezondheidsproblemen;
  • de voorstellen die erop gericht zijn de menselijke relaties te verbeteren of de productiviteit op te voeren. 
Overleg mondt uit in een gemotiveerd advies. 
ACV-Transcom heeft via het FCSOD een zetel in het Comité B om daar de belangen - in nauwe samenwerking met ACV Openbare diensten - van ons leden en de werknemers te verdedigen in de FOD Mobiliteit en Vervoer en BIPT. 
Voor meer informatie over protocollen of adviezen, neem contact met ACV-Transcom, belangengroep Mobiliteit.

Zika-zeevaart

Zika-luchtvaart