Nieuws Mobiliteit

Gisteravond vonden, onder druk van ACV-Transcom, onderhandelingen plaats met het kabinet van minister Bellot, het Belgocontrol-management en ons.
ACV-Transcom is dan ook tevreden dat, na zijn uiteenzetting, minister Bellot tot inzicht is gekomen.
Lees meer
Vorige week zaten de belangrijkste organisaties die het personeel vertegenwoordigen in de FABEC (Functional Airspace Block Europe Central) samen om de “ideeën” van de Europese Commissie m.b.t. de volgende performantiecyclus te bespreken en positie in te nemen. De huidige cyclus eindigt in 2019, de nieuwe zou normaal dus starten in 2020. Gezamenlijk bekeken we de positieve, maar ook de negatieve tendensen die we zagen onder invloed de voorbije cycli en (sommige absurd) opgelegde doelstellingen. ACV-Transcom volgde in het verleden deze dossier van kortbij op gelet de impact en we zullen dit blijven doen!
Lees meer
Brussels airport2
Naar aanleiding van de druk die ACV-Transcom opvoerde bij de aankondiging van de show die CEO Feist vandaag op ging voeren voor het personeel, werd inderhaast een bijzondere ondernemingsraad samengeroepen deze ochtend. Onze afvaardiging kreeg echter geen antwoorden, enkel meer onduidelijkheid.
Lees meer
Bagage
ACV-Transcom zond een ondersteuningsbrief aan de Finse vakbond IAU (Finnish Aviation Union) en we informeerden onze leden in verband met de sociale dumping en de race to the bottom in de handling op de Finse luchthavens. Op Brussels Airport zijn we immers ook geconfronteerd met deze praktijk.De spelers zijn nagenoeg dezelfde: de luchthavenuitbater, Swissport, LSG Sky Chefs, …
Lees meer
Brussels airport2
Aanstaande vrijdag, 10 maart, organiseert de directie van Brussels Airport een “infosessie” over de nieuwe bedrijfsstructuur. In tegenstelling tot heel hun mediacircus rond het plan 2040 en de “open dialoog” die ze bij hun strategische visie tentoonspreidden, heerst in het bedrijf en bij de omgang met hun personeel een gesloten monoloog. Het is echter geen nieuwe bedrijfsstructuur, maar een platte reorganisatie onder leiding van een legertje consultancy die de reorganisatie door de strot moete duwen van de medewerkers van Brussels Airport. Medewerkers die het afgelopen jaar alles hebben gegeven voor hun luchthaven. Dit is hun dank!
Lees meer
Aviapartner
Folder verspreid door de Europese Transport Workers' Federation: De Belgische, Duitse en Italiaanse vakbonden melden dat Aviapartner halsstarrig goede industriële relaties ondermijnt. In sommige gevallen is de dialoog pover of helemaal onbestaande. De directie van Aviapartner behandelt haar personeel oneerlijk en respectloos.
Lees meer
bagage klein
Op een speciale ondernemingsraad gisterenochtend kondigde de directie van Swissport aan dat Ryanair het contract met Swissport niet wenst te verlengen. ACV-Transcom was verbaasd over deze beslissing, neemt hiervan akte en zou graag van Ryanair de beweegredenen kennen die hiertoe hebben geleid. Nu dienen we te bekijken welke de gevolgen zijn voor de medewerkers van Swissport die opnieuw geconfronteerd worden met de gevolgen van de koers die de Swissport in België vaart. Voor ACV-Transcom is het duidelijk dat de medewerkers binnen de Swissport-activiteiten moeten worden geabsorbeerd, zoals steeds al mogelijk bleek. Dit lijkt eerder een maneuvre van de Swissport directie om zich (goedkoop) van een aantal arbeiders af te maken.
Lees meer
Swissport
Gisteren leidden het vriesweer en onderbezetting bij Swissport tot vertragingen bij de bagageafhandeling. Onmiddellijk spraken de luchtvaartmaatschappijen onterecht van een spontane staking. Dit was allerminst correct. Swissport had gewoon te weinig personeel voorzien, een misrekening met ernstige gevolgen! ACV-Transcom klaagt al een hele tijd aan dat de luchtvaartmaatschappijen de bagagebedrijven onder druk zetten om sneller en goedkoper te werken. Dit ten koste van het personeel, maar zoals we gisteren hebben gezien, ook van de dienstverlening. ACV-Transcom benadrukt ook dat net het personeel zelf gisteren er alles aan heeft gedaan om de reizigers zo goed mogelijk te helpen.
Lees meer
Luchtverkeersleider
Recent was er weer heel wat te doen over het al dan niet correct gebruik van de banen op Brussels Airport. Daarop wenste minister Bellot een audit op de toepassing ervan bij Belgocontrol en gelastte het directoraat-generaal van de luchtvaart dit na te gaan. Een directoraat-generaal waar over het correct functioneren en de leiding trouwens ook iets te zeggen valt. Men eiste luchtverkeersleiders te verhoren in deze. ACV-Transcom verzet zich hier uitdrukkelijk tegen. Geen heksenjacht op luchtverkeersleiders die dag in, dag uit, nacht in, nacht uit zorgen voor een veilig luchtverkeer, de veiligheid van heel wat passagiers en dit in erg moeilijke omstandigheden.
Lees meer
Swissport-cargo
Op maandag 21 november legde het personeel van Swissport cargo op Brucargo het werk neer vanaf 7.00u ’s ochtends. De aanleidingen waren legio: de slechte arbeidsomstandigheden; materiaal dat kapot is, niet of slecht functioneert met alle gevolgen van dien voor de kwaliteit én veiligheid; het niet nakomen van afspraken en verloningsafspraken; werkdruk; … Swissport probeerde dan ook – zoals we van hen gewoon zijn – de verdeel en heers strategie toe te passen tussen werknemers. Dit was weliswaar buiten de ACV-Transcom afgevaardigden en het personeel gerekend! Na een dag onderhandelingen werd een akkoord gesloten wat onze militanten en vakbondssecretaris voor het personeel verdedigde. Omstreeks 21.00u werd het werk hervat.
Lees meer
Brussels Airport groot
ACV-Transcom kreeg op een bijzondere ondernemingsraad op 17 november de visie van Brussels Airport van nu tot 2040. Als ACV-Transcom zijn we verheugd te zien dat Brussels Airport nadenkt over haar groei op middellange en lange termijn. We stellen ons echter enkele kritische randbemerkingen bij het geheel van de visie van Brussels Airport…
Lees meer
logo EASA
ACV-Transcom is tevreden dat in de voorstellen van de Europese Parlementaire Commissie Transport en Toerisme over de bevoegdheden en de rol van het Europees luchtvaart beveiligingsagentschap EASA sociale aspecten werden opgenomen. Maar we zullen ons ook blijven verzetten tegen de aanval op werknemersrechten, met name de invoering van een minimale dienstverlening bij luchtverkeersleiders.
Lees meer
Luchtverkeersleider
ACV-Transcom betreurt dat de nieuwe Europese werkgeversfederatie in de luchtvaart, “Airlines for Europe” (A4E) via een campagne bij de reizigers en op basis van een zelf bestelde studie het stakingsrecht voor luchtverkeersleiders aanvalt. ACV-Transcom verwerpt zowel de methodologie als de conclusies van deze studie en reageerde al fors in het paritair comité van Belgocontrol. Ook bij de Europese koepelvakbonden klinkt dezelfde kritiek.
Lees meer
Sabena
Na 15 jaar zijn geen lessen getrokken uit het faillissement van SABENA. De luchtvaartindustrie in ons land is quasi volledig in buitenlandse handen en werknemers betaalden dit gebrek aan visie.
Lees meer
Swissport
Swissport riep op 10 oktober een speciale ondernemingsraad samen. Zoals gevreesd, was de boodschap die Swissport gaf alweer geen goed nieuws voor het personeel. Het management van Swissport heeft geen oog voor kwaliteit, dienstverlening, de luchtvaart, de luchthaven en de jobtrots., maar enkel voor cijfers. ACV-Trancom pikt het niet dat de arbeiders cash de gevolgen zullen betalen en zal hun belangen ten volle verdedigen tegen het (mis)management van Swissport. Vandaag lichten we de werknemers in alle transparantie inlichten. Dan bekijken we hoe we verder zullen reageren.
Lees meer
Belgocontrol2
Ondanks de schijnbaar uitsluitend positieve elementen die Belgocontrol communiceert naar aanleiding van het jaarverslag 2015, kunnen we amper spreken van een goednieuwsshow. De rits problemen op vlak van enerzijds de systemen en anderzijds het geëxplodeerde sociaal overleg kan ACV-Transcom moeilijk positief noemen. De financiële situatie in orde krijgen en de prijzen doen dalen was de voorbije jaren belangrijker dan zorgen voor voldoende personeel en de nodige investeringen. Dat nu 97 miljoen euro moet worden geïnvesteerd spreekt boekdelen. De onderinvesteringen in systemen, opleidingen en personeel - die ACV-Transcom al jaren aanklaagt - worden hierdoor bevestigd. Belgocontrol en de veiligheid van het luchtruim is én mag nooit benaderd worden als een commerciële activiteit. Daar komen accidenten van!
Lees meer
Bagage
De totale overname van Brussels Airlines door Lufthansa kan enorme consequenties hebben voor de ontwikkeling van Brussels Airport en de directe en indirecte tewerkstelling op en rond Brussels Airport. De keuzes die Lufthansa maakt en/of maakte voor Brussels Airlines zullen dus niet alleen direct repercussie hebben het personeel van Brussels Airlines, maar voor de hele luchthavengemeenschap.
Lees meer
Handlers-klein
Op woensdag 15 juni ‘s avonds kwam een sectoraal verzoeningsbureau samen op de Federale Overheidsdienst Werk, Arbeid en Sociaal Overleg naar aanleiding van de stakingsaanzegging die in gemeenschappelijk front gebeurde voor de handlers op de luchthavens. Dit naar aanleiding van de aanhoudende onderbezettingen, het gebrekkig of tekort aan materieel, de psychosociale belasting, het niet naleven van afspraken en akkoorden door werkgevers. Gelet dat deze problemen is bij alle werkgevers in de sector, werd geoordeeld dan ook een aanzegging te doen voor het geheel van de sector.
Lees meer
bagageband
Sinds 13.00u deze namiddag zijn de arbeiders van Aviapartner op Brussels Airport in staking. Aanleiding is de enorme werkdruk die sinds de aanslagen van 22 maart op het personeel rust. “Zij stellen zich al wekenlang ongelooflijk flexibel op, met lange werkdagen, vaak in andere luchthavens. Ze hebben echt het beste van zichzelf gegeven om de luchthaven zo snel mogelijk weer te doen draaien en de reizigers van dienst te zijn. Maar trop is te veel”, aldus Kurt Callaerts van ACV-Transcom. De directie toont op geen enkele manier respect voor de inspanningen van de werknemers. De druppel die de emmer vandaag deed overlopen, zijn alweer foutieve loonbrieven, allemaal in het nadeel van de werknemers.
Lees meer
FOD Mobiliteit
Vandaag is er heel wat te doen over het ontslag van de voorzitter van de FOD Mobiliteit en Vervoer, Laurent Ledoux die sedert juli 2013 was aangesteld door toenmalig staatssecretaris Wathelet.De aanhoudende machtspelletjes die aan de gang waren tussen het huidige kabinet van minister Galant en Laurent Ledoux waren nefast voor heel wat medewerkers van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Als ACV Transcom wensen we dan ook te benadrukken dat gedurende de voorbije moeilijke periode dikwijls de hardwerkende ambtenaren hiervan slachtoffer werden.
Lees meer
controletoren Zaventem
Op het paritair comité van Belgocontrol op 12 april werd gestemd over het voorstel dat de directie vrijdag neerlegde en waarover z niet verder meer wilde onderhandelen. We stemden dan ook pertinent tegen dit voorstel. Niet alleen moeten de luchtverkeersleiders langer gaan werken, ook de personeelsbezetting wordt naar beneden gehaald, de statutaire tewerkstelling bij de luchtverkeersleiding moet eraan geloven, meer flexibiliteit voor torenverkeersleiders en er komt een verplichte stand-by regeling. Allemaal maatregelen die een roofbouw betekenen op het statuut en de werkomstandigheden van de luchtverkeersleiders en de veiligheid zeker niet ten goede komen.
Lees meer
luchthaven
MRT 21

Overleg loont

De verzoeningsprocedure heeft zijn vruchten afgeworpen. Na maandenlange aanslepende onderhandelingen bereikten we een verdedigbaar en evenwichtig akkoord voor de ambulanciers van Brussels Airport.
Lees meer
luchthaven
Na twee weken actie voeren lijkt er bij de directie van Belgocontrol nog steeds geen bereidheid om in te gaan op de maatregelen die wij voorstellen in het belang van de luchtverkeersleiders zelf, de veiligheid en de dienstverlening aan de reizigers. De acties totnutoe hadden geen gevolgen voor de reizigers en de luchthavens, maar de kans bestaat dat nieuwe en hardere acties onvermijdelijk worden.
Lees meer
controletoren Zaventem
Sinds 15 februari zijn de verkeersleiders in staking op de dagen dat ze projectopleidingen moeten volgen. De acties worden tot op vandaag perfect opgevolgd en gedragen door onze achterban. Zo wordt met onze acties de druk opgevoerd, maar worden luchthavens en passagiers niet meteen getroffen.
Lees meer
luchthaven
Na lange en harde onderhandelingen drukte ACV-Transcom op 15 februari uiteindelijk een sectoraal akkoord door voor de contractuele werknemers in de sector van het luchthavenbeheer. Om 18 u ’s avonds was er witte rook na de maandenlange onderhandelingen. Onderhandelingen die dag op dag bijna 5 maanden duurden.
Lees meer
luchthaven zaventem
Begin februari zegde ACV Transcom – na consultatie van de achterban – om de sociale vrede die sedert juni 2014 werd gesloten op te zeggen. Dit nadat we al maanden wachten op het invullen van verschillende concrete punten die toen werden afgesproken. De vertrouwenscrisis bij het personeel zit erg diep, net als het wantrouwen jegens het management en de politiek.
Lees meer
controletoren Zaventem
ACV Transcom besloot eerder vandaag – na consultatie van de achterban – om de sociale vrede die sedert juni 2014 werd gesloten op te zeggen. Dit nadat we al maanden wachten op het invullen van verschillende concrete punten die toen werden afgesproken. De vertrouwenscrisis bij het personeel zit erg diep, net als het wantrouwen jegens het management en de politiek.
Lees meer
Op maandag 25 januari waren enkele vertegenwoordigers van de Britse spoorbonden op bezoek in Brussel. Zij deelden in een volle zaal hun ervaringen over de gevolgen van de privatisering van de spoorwegen. Met het plan Galant in het vooruitzicht kunnen we hieruit zeker een aantal lessen trekken en ons discours tegen verdere besparingen kracht bijzetten. Progress Lawyers Network organiseerde de conferentie in samenwerking met ACV-CSC Transcom en ACOD-Spoor - CGSP-Cheminots.
Lees meer
Zoals jullie weten werkte ACV Transcom al lang op een constructieve wijze aan een oplossing om het jarenlange probleem m.b.t. de luchthaveninspectiediensten op te lossen via onderhandelingen. De beste oplossing was dat alles binnen een openbare dienst werd gegroepeerd. De privatisering van luchthavens en hun veiligheid die in ons land de voorbije jaren ingang vond, was immers niet altijd bevorderlijk voor de veiligheid van onze luchthavens…
Lees meer
Loods pilot
De afgelopen week was turbulent in de maritieme wereld door de onverwachte actie die plaatsvond. Voor ACV Transcom - de enige vakbond die is georganiseerd zodat de belangrijke actoren van de ketenwerking met elkaar contact hebben - zijn er toch belangrijke elementen die niet uit het oog mogen verloren worden bij een optimalisatie die door sommigen wordt voorgesteld. Zo is het voor ACV Transcom elementair dat volgende aspecten ook mee in kaart worden gebracht.
Lees meer
ACV-Transcom ijvert al lang dat de luchthavenbeheerders een eigen en sterke sector worden. Dit als een onderdeel binnen een globaal, nationaal gecoördineerd luchthavenbeleid voor ons land waar elke overheid – zowel Vlaanderen, Brussel, Wallonië als het federaal niveau – haar verantwoordelijkheid opneemt om ons land als logistieke draaischijf verder te ontwikkelen. De meerwaarde die een goed luchthaven en luchtvaartbeleid kunnen genereren kan in belangrijke mate bijdragen tot deze logistieke ketting.
Lees meer
Afgelopen maandag voerde de sociale inspectie een controle uit in de kantoren van Ryanair. Ze controleerde er de arbeidsvoorwaarden van het personeel. We drongen al langer aan op een onderzoek, dus we zijn tevreden nu het eindelijk zover is.
Lees meer
Bomar Mercury
In een periode van drie maanden vonden er drie ernstige incidenten en meerdere ernstige arbeidsongevallen plaats. Meer bepaald gaat het over intoxicatie door gevaarlijke benzeenhoudende gassen aan boord van schepen. We stelden de nodige vragen aan minister Galant en staatssecretaris Tommelein.
Lees meer
Sensibilisering FOD Mob 15/12
Op 24 september vinden bijzondere ondernemingsraden plaats bij Jetairfly en Tech4Jets, die beiden deel uitmaken van de TUI-groep. Het gaat er over "de toekomstige plannen van de luchtvaartmaatschappij". We zijn ongerust, want we weten dat de TUI-groep verder wil optimaliseren en dit wel eens ten koste van werknemers kan gaan.
Lees meer
Op 10 september bespraken we op het kabinet Galant de problemen bij de luchthaveninspectiediensten. Naast de minister waren de vakbonden en Brussels Airport aanwezig. We toonden oplossingen voor de pijnpunten in een gedetailleerd voorstel.
Lees meer
Luchthaveninspectie
De afgelopen maanden werkten we hard aan een allesomvattend voorstel om de problemen bij de luchthaveninspectiediensten voor eens en voor altijd op te lossen. Er moet een duidelijk en realistisch juridische kader komen, dat alle grijze zones wegwerkt. Deze oplossing moet gepaard gaan met een sterke regulator/auditor.
Lees meer
De werkgeversorganisatie VBO (Het Verbond van Belgische Ondernemingen) gaat alle gesprekken uit de weg in het nieuwe paritair subcomité luchthavenbeheer (PSC 315.03). Ze hebben pas tijd eind september, terwijl de sector voor heel wat uitdagingen staat en er toch heel wat werk op de plank ligt.
Lees meer
Sinds kort bestaat er een nieuwe paritair subcomité van de luchthavenuitbating, het paritair subcomité 315.03 (PSC 315.03). We hebben een lange weg afgelegd, maar dit is nog maar het begin: binnen de sector van de luchthavenuitbating liggen nog heel wat uitdagingen op ons te wachten.
Lees meer
Een internationale actie van luchtverkeersleiders is niet uitgesloten als de betrokken lidstaten vasthouden aan de huidige onrealistische besparingen. Naast ACV-Transcom zouden ook vakbonden uit Duitsland, Nederland, Frankrijk, Luxemburg en Zwitserland deelnemen aan de mogelijke actie in juni.
Lees meer
De visie rond de Waalse luchthavens die Waals minister Carlo Di Antonio in het Waals Parlement voorstelde, zijn lang zo gek niet. De werkgelegenheid in de luchtvaartsectoren zou zo een ferme boost kunnen krijgen. We begrijpen dan ook niet dat men blindelings de voorstellen van Di Antonio afschoot.
Lees meer
Vandaag opent Brussels Airport zijn prestigeproject ‘Connector’. De uitbreiding vervangt de tunnel en zal het terminalgebouw rechtstreeks en bovengronds verbinden met Pier A. Dit heeft gevolgen voor de manier van werken, maar bij het personeel overheerst onduidelijkheid.
Lees meer
Op de luchthavens van Hannover en Düsseldorf legden de werknemers van Aviapartner op woensdag 11 maart het werk neer tussen 6 uur en 14u30. Onderhandelingen over betere loons- en arbeidsvoorwaarden leverden tot nu toe niets op. ACV-Transcom betuigt zijn solidariteit en steun aan de stakers.
Lees meer
Sensibilisering FOD Mob 15/12
De navigatiemiddelen van redeboten, dat zijn schepen die loodsen aan boord van in- en uitgaande schepen brengt, vallen regelmatig uit. Hoewel we dit gevaarlijke probleem al enkele maanden geleden signaleerden, is er voorlopig nog geen oplossing. 
Lees meer
Liberalisering grondafhandeling
ACV-Transcom is tevreden dat het voorstel tot het verder liberaliseren van de grondafhandeling definitief naar de prullenmand werd verwezen. Dit gebeurde eind december 2014, bij de voorstelling van het werkprogramma van de nieuwe Europese Commissie.
Lees meer
Omdat de regering doof blijft voor de eisen van de vakbonden, is het nodig het vooropgestelde actieplan verder te volgen. Op maandag 24 november start de eerste staking in de provincies Antwerpen, Limburg, Henegouwen en Luxemburg. Bij de maritieme diensten begint de actie een dag eerder, om de veiligheid te garanderen.
Lees meer
Bij de FOD Mobiliteit en Vervoer voert de afdeling wegcontrole controles uit op rust- en rijtijden bij vrachtvervoer. Het programma dat de controleurs helpt bij de controle kreeg een update, maar de nodige vorming ontbreekt volledig. ACV-Transcom trekt al sinds september aan de alarmbel.
Lees meer
De afgelopen dagen was er op Brussels Airport heel wat te doen rond de gevaren en risico’s rond de Ebola-epidemie. ACV-Transcom mengde zich eerst niet in het debat. We vinden het uiteraard een belangrijk thema, maar werknemers op de luchthaven hebben niets aan desinformatie, die tot chaos leidt.
Lees meer

Zika-zeevaart

Zika-luchtvaart