Maritieme Dienstverlening & Kust

Maritieme Dienstverlening & Kust is onderverdeeld in: Kust, Loodswezen, Scheepvaartbegeleiding en Vloot. Personeelsleden uit deze sectoren vinden hier info terug over Sociaal overleg, Syndicale premie, Premies en vergoedingen

Syndicale premie

Ben je lid van de vakbond? Dan heb je recht op een syndicale premie. 
Deze premie bedraagt 90 euro per jaar voor een voltijdse werknemer met een voltijdse syndicale bijdrage. Bij verminderde prestaties ontvang je de premie pro rata jouw tewerkstelling. 
De aanvraagformulieren worden verspreid vanaf maart. Dit document breng je voor 30 juni gehandtekend binnen via jouw militanten van ACV-Transcom, via de lokale ACV-secretariaten of per brief (steeds gericht aan ACV-Transcom Mobiliteit, Galerij Agora, Grasmarkt 105/40, 1000 Brussel). 

Kust

De Afdeling Kust maakt deel uit van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening & Kust (MDK) dat behoort tot het Vlaams ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) .
De Afdeling Kust:
 • zorgt voor de bescherming van de bevolking tegen het geweld van de zee
 • brengt de zee en de Schelde in kaart
 • maakt weerberichten voor de zee en de kust 
Meer info vind je op de website van Afdeling Kust

Loodswezen

Het loodswezen zorgt voor het veilig en vlot loodsen en beloodsen van de scheepvaart van en naar de Vlaamse havens. 
Dit omvat:
 • Het eigenlijke loodsen (LAB)
 • Het loodsen op afstand (LOA)
 • Het verstrekken van nautische expertise en adviezen. 
De Dienst Autonoom Beheer (DAB) Loodswezen is een onderdeel van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) dat behoort tot het Vlaams ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken (MOW). 
Meer info vind je op de website van het Loodswezen

Scheepvaartbegeleiding

De dienst scheepvaartbegeleiding is een onderdeel van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) dat behoort tot het Vlaams ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken (MOW). 
De dienst scheepvaartbegeleiding heeft volgende taken:
 • de scheepvaart vlot en veilig laten verlopen op de maritieme toegangswegen naar en van de Vlaamse zeehavens door het verlenen van Vessel Traffic Services (VTS);
 • beheer en exploitatie van de Schelderadarketen (SRK);
 • het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer (GNB) met Nederland realiseren;
 • reddings- en sleepactiviteiten op zee ondersteunen en coördineren als SAR-autoriteit (Search And Rescue) vanuit het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) Oostende;
 • informatie en de nodige apparatuur beschikbaar stellen aan de loodsdiensten om loodsen doelmatig in te zetten voor het geven van Loodsen Op Afstand (LOA);
 • beheren en opvolgen van de overeenkomsten tussen het Vlaams Gewest en de vier Vlaamse havenkapiteinsdiensten in het kader van het Havendecreet. 

Vloot

Vloot is een rederij gespecialiseerd in overheidsvaartuigen en staat mee in voor een vlot en veilig scheepvaartverkeer. Ze richt zich voornamelijk op de publieke sector, maar het komt voor dat de private sector ook wenst gebruik te maken van de specifieke kennis van de DAB Vloot. 
De DAB Vloot stelt meer dan 500 collega's te werk op vijf verschillende locaties: Oostende, Nieuwpoort, Antwerpen, Gent en Vlissingen. 
De DAB Vloot zet bemande en bedrijfsklare vaartuigen in voor de kustwachtpartners, het maritiem onderwijs, het zeewetenschappelijk onderzoek en veerdiensten. Hiervoor beschikt de DAB Vloot over meer dan 40 vaartuigen die ingezet worden langs de kust tot in Vlissingen, in het Scheldegebied en op het kanaal Gent-Terneuzen. 
De Dienst Autonoom Beheer (DAB) Vloot is een onderdeel van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) dat behoort tot het Vlaams ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken (MOW). 

Sociaal overleg

Het sociaal overleg binnen het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust verloopt op verschillende niveau’s. Gezien de diversiteit van de jobs binnen het agentschap is dat geen sinecure. 
Zo is ACV-Transcom aanwezig op elk van de overlegcomités (de zogenaamde SEOC’s) die bestaan op niveau van elk van de onderdelen van het agentschap: Kust, Loodswezen, Scheepvaartbegeleiding en Vloot. Daar worden problemen besproken en opgelost op niveau van de entiteit. Voor problemen die de entiteiten overstijgen of betrekking hebben op 2 of meerdere entiteiten is er een overlegcomité (EOC of entiteitsoverleg). 
Het personeel tewerkgesteld in het agentschap is ook deel van de Vlaamse overheid en is dus ook onderhevig aan het Vlaams Personeelsstatuut. Vanuit deze positie is ACV-Transcom dan ook vertegenwoordigd op niveau van het Sectorcomité Vlaamse Overheid.

Zika-zeevaart

Zika-luchtvaart