Belgocontrol

Belgocontrol is een autonoom overheidsbedrijf dat instaat voor het luchtverkeer boven België. Ook opleiding van operationeel (luchtverkeersleiders) en technisch personeel, en installatie en onderhoud van infrastructuur voor de luchtvaart behoort tot de taken van het bedrijf.

Premies en vergoedingen

Binnen Belgocontrol is er een sociale dienst actief. Zo kan je als werknemer aanspraak maken op een aantal tegemoetkomingen:
  • Sinterklaasgeschenk
  • Studietoelage
  • Jeugdvakantie, sport- en socio-culturele activiteiten 
Als je meer info wenst, contacteer dan ons secretariaat.

Syndicale premie

Ben je lid van de vakbond? Dan heb je recht op een syndicale premie. 
Deze premie bedraagt 90 euro per jaar voor een voltijdse werknemer met een voltijdse syndicale bijdrage. Bij verminderde prestaties ontvang je de premie pro rata jouw tewerkstelling. 
De aanvraagformulieren worden verspreid vanaf maart. Dit document breng je gehandtekend binnen via jouw militanten van ACV-Transcom, via de lokale ACV-secretariaten of per brief (steeds gericht aan ACV-Transcom Mobiliteit). 
Ook gepensioneerde medewerkers van Belgocontrol hebben nog recht op een syndicale premie (maximaal 30 euro), als ze voldoen aan een aantal voorwaarden. 

Internationaal

Bij Belgocontrol kijken we ook verder dan onze binnenlandse grenzen. In verschillende organisaties kunnen we zo onze stem breder en luider laten klinken om ook in Europa en op wereldwijd vlak een belangrijke rol te spelen. Hieronder vind je een overzicht van onze internationale werking.
Air Traffic Controllers European Unions Coordination (ATCEUC) is samengesteld uit 28 vakbonden en vertegenwoordigt meer dan 14.000 verkeersleiders in Europa om de belangen van onze leden en de werknemers te verdedigen op Europees en internationaal vlak. 
ATCEUC werkt aan participatie in alle werkgroepen, workshops en programma’s op Europees vlak waar de specifieke expertise noodzakelijk is om de belangen van de medewerkers te vrijwaren en te verdedigen. 
ATCEUC is een formele sociale partner op Europees vlak. 

International Federation of Air Traffic Safety Electronics Associations(IFATSEA) verenigt de professionele organisaties op nationaal vlak die technisch personeel (ATSEP’s) vertegenwoordigen. IFATSEA neemt naast de verenigende rol ook de vertegenwoordigende rol op zich voor deze personeelscategorie op mondiaal vlak. Met de Europese afdeling van IFATSEA werkt ACV-Transcom nauw samen om een aantal zaken van kortbij op te volgen. 
De hoofdzetel van IFATSEA ligt op de Tervuursesteenweg 303, 1830 Steenokkerzeel en je kan met hen contact opnemen via 02/206 22 80 of info@ifatsea.org

België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland beheren sedert juni 2013 samen hun luchtruim. Het kader daarvoor is het ‘Functioneel Luchtruimblok Europe Central’ (FABEC). De herstructurering moet onder meer leiden tot een optimale beveiliging en capaciteit, ecologische duurzaamheid, kostenefficiëntie, geschiktere vliegroutes en doeltreffendheid bij militaire missies. 
Om die doelstellingen te bereiken, zullen de 6 landen de nodige maatregelen nemen op vlak van het luchtruim, de harmonisering van de regels en de procedures, het aanbod van luchtvaartnavigatiediensten, de civiel-militaire samenwerking, heffingen, het toezicht en de bestuurlijke prestatieregeling. 
Het Verdrag van 2 december 2010 tot oprichting van FABEC bepaalt de algemene voorwaarden en de manier waarop dit moet gebeuren. De FABEC-raad, afwisselend voorgezeten door een van de 6 landen, leidt alles in goede banen. In de raad zetelt voor elk land een vertegenwoordiger van de overheid die verantwoordelijk is voor de burgerluchtvaart en een die verantwoordelijk is voor de militaire luchtvaart. Maar de raad kan ook andere deelnemers uitnodigen. De raad wordt onder meer bijgestaan door een Luchtruimcomité, een Harmonisatie- en Adviescomité, een Financieel- en Prestatiecomité en een Comité van Nationale Toezichthoudende Instanties. Er komt ook een Adviesraad voor Luchtvaartnavigatiedienstverlening. 
De inrichting van FABEC is een stap naar een Europese Gemeenschappelijke Luchtvaartruimte (European Common Aviation Area of ECAA). FABEC is een van de meest complexe en drukste luchtverkeersgebieden van Europa. Ze bestrijkt een oppervlakte van ongeveer 1,7 miljoen km² en ontvangt jaarlijks 5,5 miljoen vluchten. 
ACV-Transcom is niet tegen dit project, maar heeft een duidelijke visie op de organisatie ervan en het vrijwaren van de loon- en arbeidsvoorwaarden van de Belgocontrol medewerkers. Voor ACV-Transcom moet dit ook gebeuren binnen de publieke sector omdat volgens ons de ATM-ketting eentje van openbaar belang is. 
Binnen de FABEC is er een sociale dialoog orgaan, waar ACV-Transcom een zetel heeft. ACV-Transcom bereidt deze vergaderingen voor in nauw overleg en samenspraak met de vakbonden actief binnen ATCEUC en de FABEC zoals met de collega’s van de GdF (DFS – Duitsland), SNCTA (Frankrijk), CNV (Nederland), GLCCA (Luxemburg), Skycontrol (Zwitserland) en TUEM (Eurocontrol – MUAC). 

Op mondiaal vlak is ACV-Transcom aangesloten bij deInternational Transport Federation(ITF). Door de regelmatige contacten en vergaderingen binnen het specifieke comité voor verkeersleiding (ATS = Air Traffic Services) volgen we op mondiaal vlak de evoluties. 

Single European Sky(SES) (Gemeenschappelijk Europees Luchtruim) is een project van de Europese Commissie om tot een gemeenschappelijke Europese luchtverkeersleiding te komen en zo de huidige versnippering van de verantwoordelijkheden voor het Europese luchtruim op te heffen. 
De Commissie Barroso koppelde daar nodeloos het openstellen aan de markt aan van bepaalde onderdelen van de air traffic services. ACV-Transcom verzet(te) zich daar heftig tegen. Met succes… 
Het Single European Sky-project wil regelgeving vaststellen met financiële hulp voor de noodzakelijke budgetten. Er is bij het begin gesteld dat de vereisten voor luchtverkeersmanagement (ATM) gereflecteerd moeten worden. Dit gebeurt via een industrieel consultatie-orgaan (Industry Consultation Body) enerzijds en door betrokkenheid van de sociale partners anderzijds. ACV-Transcom is via een samenwerking met IFATSEA aanwezig op dit consultatie-orgaan en volgt daar nauwgezet alle evoluties op. 
Er is een synergie met en via Eurocontrol dat mandaten krijgt, al is de taakverdeling nog niet volledig duidelijk (2006). De verwachting is dat Eurocontrol een overwegend 'technische' of logistieke rol in het proces zal krijgen, terwijl de Europese Unie de politieke aspecten voor haar rekening neemt.

Zika-zeevaart

Zika-luchtvaart