Koopvaardij

De werknemers van de sectoren binnenvaart en koopvaardij bekleden een unieke positie in de Belgische sociaal-economische wereld. De arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheidstoestand van onze leden zijn uniek.
Het PC 139 regelt alles wat met binnenvaart te maken heeft: duwvaart, tankervaart, sleepdiensten,… en het PC 316 is bevoegd voor de koopvaardij. Het is vooral via deze PC’s dat ACV-Transcom de belangen van zijn leden verdedigt.

Maritieme arbeidsconventie

In 2006 kwam de Maritime Labour conventie tot stand tussen de overheden van de IAO*-lidstaten en de maritieme sociale partners. Deze conventie biedt een uniform kader van leef- en arbeidsomstandigheden aan boord van de zeeschepen. Op 20 augustus 2013 trad deze conventie in voege. Tengevolge hiervan werd de Belgische wetgeving hieromtrent aangepast.
Als je meer informatie wenst over de afgesloten wetgeving, cao’s, lonen, sociale voordelen en andere kan je bij ACV Transcom Antwerpen terecht.
*Internationale Arbeidsorganisatie

Hulp- en Voorzorgskas Zeevarenden

Iedereen die tewerkgesteld is als zeeman bij de Belgische koopvaardij én is ingeschreven bij de Belgische Pool der Zeelieden, is verplicht verzekerd bij de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden (HVKZ). Dit geldt ook voor gezinsleden (personen ten laste).
De HVKZ:
  • verzorgt voor de zeelieden van de Belgische koopvaardij de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering en bouwt een beperkte sociale dienst uit;
  • verzamelt de loon- en arbeidstijdgegevens;
  • zorgt voor de verdeling van de sociale bijdragen over de takken van de sociale zekerheid;
  • wordt paritair beheerd door afgevaardigden van de reders en van de vakbonden van de zeelieden en staat onder voogdij van de Minister van Sociale Zaken.

Contactgegevens: Maritiem Huis, Olijftakstraat 7-13 bus 1, 2060 Antwerpen (03/220 74 11)

Koninklijke Belgische Redervereniging

De Koninklijke Belgische Redervereniging (KBRV) behartigt de gezamenlijke belangen van alle in België gevestigde reders en scheepsmanagers actief in het internationaal maritiem transport over zee. Het is ook onze gesprekspartner aan werkgeverszijde.
Contactgegevens: Ernest Van Dijckkaai 8, 2000 Antwerpen (03/232 72 32, info@brv.be)

Global Seafarer juli 2017

Zika-zeevaart